Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Сорунза» губернатор төлевилелиниң күүселдези-биле чеди көдээ культура бажыңы туттунар

Тывада «Сорунза» губернатор төлевилелиниң күүселдези-биле чеди көдээ культура бажыңы туттунар 21.01.2021
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның Баштыңының Дээди Хуралынга 2021 чылда республикага кылыр иштики ажыл-херектер дугайында айыткалын берип тура, “Сорунза” төлевилелди боттандырып, көдээниң культурлуг хөгжүлдезиниң төвү кезээде көдээ клуб чораан болгаш ол ындыг бооп артар деп демдеглээн. 
Республиканың соңгукчуларындан чаа клуб туттуруп бээр талазы-биле хөй санныг чагыглар бар, ынчангаш чаа үнер чылда республика бюджединден акша-хөреңгини үндүрбүшаан, көдээ суурларның чурттакчы чонунуң күжү-биле чаа төлевилелди боттандырарын айыткан.
Кажанда-даа көдээ культура бажыңнары туттунмаан турган суурларга “Сорунза” губернатор төлевилелин амыдыралга боттандырар ажылдар чер-черлерде эгелээн. Чурттаар бажың, садыг азы машина гаражтарында клуб оран-савазын таарыштыр туттунуп алган черлерге, үе шагның негелдезинге дүүшкен чырык, чылыг культура одаглары бо чылын ажыглалга кирер ужурлуг. 
Республика бюджединден тускайлаан 7 млн рубль түңнүг акша-хөреңгиге немей тус чер чагыргаларының деткиишкини-биле 7 суурга культура бажыңнарын бо чазын тудуп эгелээр. Амгы үеде төлевилелдиң киржикчилери кайы суурлар болурун дүүштүрер ажылдар кижин-түлүк чоруп турар. Чүге дизе, ылап бо чурттакчылыг черде клуб санитарлыг болгаш өртке удур кандыг-даа негелделерге таарышпайн турарын көөр. 
Шилилдени эрте берген суурларга 243 дөрбелчин метр ниити шөлдүг , 120 кижи олурар олуттуг чаа Культура бажыңын тудар. Чазын тудуг ажылдарын эгелээш, ону чартык чыл иштинде доозуптарын планнап турары өөрүнчүг. 
Ам республиканың Культура яамызы биле чер-черлерде тус чер чагырга органнарының мурнунда төлевилелди боттандырар харыысалгалыг үе эгелээн. ТР-ниң Культура яамызы ук төлевилелдиң нормативтиг эрге-хоойлу актызын тургузуп, тудуг материалдарын саткаш, бүгү ажылдарны хыналдага алырын хүлээнген. А тус чер чагыргалары ажылдарже чонну хаара тудуп, тудуг чорудуун хандырып, ажылдың кайы хире кылдынып турарын культура яамызынга илеткээр ужурлуг. 
Кажан төлевилел күүселдези-биле чаа оран-сава туттуна бээр болза, көдээ суур черде культура одаглары чонну бодунче хаара тудуптар сорунзалыг чер апаары билдингир.

Возврат к списку