Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Россияның Айыыл чок албанының Тыва Республикада кызыгаар эргелелиниң чаа удуртукчузу-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Россияның Айыыл чок албанының Тыва Республикада кызыгаар эргелелиниң чаа удуртукчузу-биле ужурашкан 15.01.2021
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Айыыл чок албанының Тыва Республикада Кызыгаар эргелелиниң чаа удуртукчузу Игорь Попель-биле ужурашкаш, республиканың чугула айтырыгларын чугаалашкан. 
Хандагайты – Боршоо кызыгаар эрттирилге черин бүрүнү-биле чаартыры, кызыгаар зоназында хамаатыларга таарымчалыг байдалдарны тургузары, ооң мурнунда чылдарда эрттип турган культура-массалыг хемчеглерлиг садыг ярмаркалыг “Агар сандан ыяш” найырал фестивалын катап эгелээриниң аргазын чугаалажып көрген. 
«Тыва чедери берге регион деп бодалдан үнер болза эки – деп, Шолбан Кара-оол кызыгаар албанының чаа удуртукчузу Игорь Попель-биле ужуражылгазын бодунуң блогунда бижээн. - Хандагайты – Боршоо кызыгаар эрттирилге чери бо чылын бүрүнү-биле чаарттынар. Келир чылын өске чурттарның хамаатылары база эртип болур хөй талалыг эрттирилге чери апаар. Игорь Николаевич ол болуушкуннуң ажыктыын билир болгаш, кызыгаар албанының ажылын шупту кижилерге эптиг кылдыр эде тургузарынга белен». 
Чугаа аразында таарымчалыг байдалды чедип алырының айтырыы чаңгыс эвес удаа көдүрүлген. «Кызыгаар зоназының айтырыын чугаалажып тура, эрттирилге бижии алыр система бөдүүн кижилерге билдингир болур ужурлуг деп, чаңгыс үзел-бодалдыг болдувус– деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Херек саазыннар алыр дээш-ле Кызыл чоруп турбас кылдыр, кызыгаар зоназынга эптиг байдалдарны кылыр». 
Мал оорунуң айтырыы чугааның бир кезээ болган. Эрткен чылын кызыгаарлар таварты мал үндүр сүрген таварылга чок дээрзин кызыгаар албанның чаа удуртукчузу чугаалаан. Кызыгааржылар байырлал хүннеринде хоойлу үреп турганнар-биле чугааны чорудуп, комплекстиг профилактика хемчеглеринче үнгенин дыңнаткан. 
Республика – мал ажыл-агыйы кол черни элээн регион дээрзин Тываның Баштыңы таныштырган. Республиканың удуртукчузу моол-даа, российжи-даа талага эрттип турган “Агар сандан ыяш” фестивалы кызыгаар чоогунуң садыглаашкынынга чугула ужур-дузалыг турганын сагынган. «Культура-массалыг хемчеглер-биле чергелештир ярмарка садыглаашкынныг ол хемчегни кызагдай бербезин диледим. Ол чүгле чаңгыс хүн эртер болганда, кызыгаар эрттирилгезиниң ажылын таптыг организастаарын чедип алыры чугула» – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
Кызыгаар албанының билдилиг ажылы чурттар аразынга садыглаашкынны хөгжүдеринге идиглиг, деп Тываның Баштыңы чугаалаан. «Чаңгыс чер-чурттугларывыска акша ажылдап алыр аргаларны кызыгаар бээр. Бистиң республикага ол айтырыглар талазы-биле Игорь Николаевич-биле ниити билиишкинни тыптывыс ышкаш» - деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.
 Республиканың кызыгаар албанының чаа удуртукчузу бодунуң талазындан ол айтырыгны өөренип көөрүн аазаан. «Кызыгаар албанының өске эргелелдериниң арга-дургужулгалары база бар. Боттарының айтырыгларын шиитпирлээр дээш кызыгаар зоназынче кирип турар кижилерге таарымчалыг байдалды тургузуп бээри шын» – деп, Игорь Попель дыңнаткан.

Возврат к списку