Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Олег Бады Тывага болган чер шимчээшкининиң уржуктарының дугайында

Олег Бады Тывага болган чер шимчээшкининиң уржуктарының дугайында 15.01.2021
2021 чылдың январь 12-де, тус чернии-биле 04.46 минута турда, Россия биле Моолдуң кызыгаарында чыдар Тыва Республиканың девискээринге 6,7 балл хире күштүг чер шимчээшкини болганы демдеглеттинген. Чер шимчээшкининиң кол төвү Моолдуң соңгу талазында Хубсугул хөлге-даа болза, ооң чалгыы Россияның Иркутск облазының, Красноярск биле Забайкалье крайның, Бурят биле Тыва Республиканың чурттакчыларын дүвүредипкен.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ол дораан республиканың хамааты камгалал болгаш онза байдал талазы-биле оперативтиг штабтың кежигүннерин дарый чыып, тодаргай даалгаларны берген. Ол-ла хүн, 9.00 шакта, ажыл шагы эгелээри билек, Тываның Чазаанда онза байдалдар комиссиязы кожууннарның дыңнадыгларынга даянгаш, 5 муниципалдыг тургузугларга база Кызыл хоорайга онза байдал чурумун киирген. 
Январь 14-те, республиканың массалыг информация чепсектериниң төлээлери Тываның Баштыңының оралакчызы Олег Бадыдан бо хүннүң байдалы-биле кандыг ажылдар кылдынганын айтырган. 
Олег Бады, Тываның Баштыңының оралакчызы: - “Январь 12-де, даңгаар эртен 4 шак 46 минута турда, бистиң республика девискээринге чер шимчээшкини демдеглеттинген. Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг суурдан барыын талада 160 км-де ыракта чыдар кожавыс Моол республиканың девискээринге ол болган. Чер шимчээшкининиң күжү Тере-Хөл болгаш Тожу кожууннарга 6 балл четкен. Оон бээр чоокшулаарга, Каа-Хем кожуунга 5 балл, Эрзин кожуунга 4,8 балл, Кызыл хоорай биле Кызыл кожууннарга ооң күжү 4,5 баллга дең деп демдеглеттинген. Эпицентрден ыраан тудуп, силгиишкинниң күжү суларап, чонга билдиртпейн эрте берген деп болур. 
Чер шимчээшкининиң дугайында баштайгы дыңнадыг келген соонда, Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада кол эргелелинде оперативтиг штаб ажылдап эгелээн. Ол ышкаш кожууннарда дежурный албаннар боттарының ажылын чыгган. Штабтың ажылдакчылары бир дугаарында социал объектилерни эргип, хынаан. 
Ажыл шагы эгелеп турда, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле, онза байдалдар талазы-биле комиссияның ээлчег чок ажылын чыып, кожууннардан дыңнадыышкыннарны хүлээп, оларга сүмелерни берип, чер шимчээшкининден когараан бажыңнар, объектилер барын хынап көөр санал-оналдарны бердивис. Ол комиссиялар чүгле бирги ажыл хүнүнде безин, өске объектилерден аңгыда, 53 чуртталга бажыңнарын шинчилээн. Ийиги хүнде ниитизи-биле 625 ажыг хыналданы чоруткан. 
Чуртталга бажыңнарында болгаш амыдырал-хандырылга объектилеринде, социал албан черлеринде онза айыылдыг үрелиишкиннер чогу демдегеттинген. Чоннуң болгаш ажыл-агый черлериниң удурукчуларының дыңнадыгларын кичээнгейге ап, январь 16-га чедир хыналдаларны доозар даалганы берген бис. Ынчан комиссиялар боттарының ажылының түңнелин бээр ужурлуг. Бир эвес улуг когаралдар демденглеттинер болза, эксперт хыналдазынче киирер”. 
Бо хүнде республиканың муниципалдыг тургузугларында чер-черниң оперативтиг штабтары хыналда ажылдырн чорудуп турар.

Возврат к списку