Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Парлалга хүнүнде хүнүнде байырны чедирген

Тываның Баштыңы Парлалга хүнүнде хүнүнде байырны чедирген 14.01.2021
Чурагайлыг технологиялар сайзыраан амгы бо үеде массалыг информация чепсектери бодунуң ажыл-угланыышкыннарын чаартса-даа, ооң кол шимчедикчилери – журналистер боттарының хамааты туружун салбайн, республикада болуп турар болуушкуннарны шынныг чырыдып, келир үеде чүү болурун тайылбырлап, профессионал ажылын ак сеткилдии-биле күүседип чоруурун демдеглээр апаар. 
2020 чылда  бүгү делегейни шыва алган коронавирус пандемиязы балалбас исти арттырган. Республикада хуу болгаш күрүнениң массалыг информация чепсектери аарыгның нептереп тараан баштайгы хүнүнден эгелеп, чон ортузунга ооң дугайында шынныг медээлерни бээри-биле солун-сеткүүлдерге, теле-каналдарга хөй санныг тускай үндүрүлгелерни организастап, тайылбырларны чорудуп, кызымак ажылдаанын Тываның Баштыңы онзалап айыткан.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хүннүң, шактың медээлери чурттакчы чонга үе шаанда четкен турарын чедип алыр дээш, журналистерниң болгаш блогерлерниң кады ажылдажылгазын чаа үе чадаже көдүрер сорулганы салган. 
Ол ышкаш массалыг информация чепсектерин болгаш блогерлерни деткиири-биле 2021 чылда чазак даргазының шаңналынга мөөрейлерни бодунуң айыткалында чарлаанын ол сагындырган. Олар “Улусчу бот-идепкейниң чылы”, “Тыва, бурунгаар!”, “Тыва 100 чылдың иштинде: болуушкуннар, барымдаалар, кижилер” үш кол темага тураскааттынган. Мөөрейлерниң тиилекчилерин онзалап, айтырынга тускай шаңнал акшазын үндүрери көрдүнгенин чугаалаан. 
Тыва парлалганың эрткен төөгүзү узун, байлак арга-дуржулгалыг дээрзин үнелеп, ооң одуруунда чогаадыкчы, талантылыг, төрээн чери дээш сагыш-сеткилинден ажылдап чоруур патриоттар барын айыткан. Оларның аразында алдар-аттыг, хөйге билдингир чогаалчылар, журналистер кайы хөй. Бо удаада Тываның Баштыңы мергежилинге шылгараан журналистерни, парлалганың хоочуннарын, инициативчи аныяктарны демдеглеп, бедик шаңналдарны тывыскан. 
Тыва парлалганың хоочуннары, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчылары, Россияның журналистер эвилелиниң кежүгүннери – чогаалчы, журналист Кара-Күске Күнзекович Чооду база “Тувинская правда” солуннуң килдис редактору Марина Монгушевна Кенин-Лопсан тыва парлалганы хөгжүдеринге киирген үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш “Тыва Республиканың алдарлыг журнализи” бедик аттарны профессионал байырлалының хүнүнде Тываның Баштыңындан алыр аас-кежиктиг болган. 
“Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы” хүндүлүг аттарны “Шын солуннуң хоочуннары Елена Севекпит база Римма Чавынчак алганнар. Оон аңгыда массалыг информация чепсектериниң ажылдакчыларынга, блогерлерге Тываның Баштыңының өөрүп четтириишкин бижиктерин болгаш Хүндүлел бижиктерни байырлыг байдалга тывыскан.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четкилерде бодунуң арынында мынча деп бижээн: “Российжи парлалга хүнү – чүгле журналистерни, парлалга болгаш полиграфия ажылдакчыларын эвес, а медиа делгеминде амгы үеде ажылдап чоруур дыка хөй кижилерни хаара туткан профессионал байырлал. Оларның профессионал көрүжүнден экономиканың, хамааты ниитилелдиң хөгжүлдези, амыдыралдың бүгү-ле адырларында амгы үениң негелделерин кииреринге тургузукчу хөөннү хевирлээринге дыка хөй чүүлдер хамааржыр. Боттарының ажыл-мергежилинге харыысалгалыг болуп, бижээн, чугаалаан сөс бүрүзүн медерелдиг деңзигүүрлеп, профессионал журналистиканың өзээн тургузуп чоруур хоочуннарга, массалыг информация чепсектери, полиграфия адырынга ажылдап чораан болгаш ажылдап чоруур кижилерге байыр чедирип тур мен. Ол ышкаш бистиң республиканың амыдыралын доктаамал хайгаарап чоруур федералдыг МИЧ-терге, информагентилелдерге четтирдим. Чогаадыкчы хей-аъдыңар тургузукчу ажыл-ишке бараан болзун. Кадыкшылды болгаш бүгүдеге экини күзедим”.

Возврат к списку