Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада назы четпээннер ортузунда кем-херек үүлгедиишкиннери 2020 чылда кызырылган

Тывада назы четпээннер ортузунда кем-херек үүлгедиишкиннери 2020 чылда кызырылган 11.01.2021
Тываның хөй-ниити айыыл чок чоруунуң сайыды Виктор Хулерниң дыңнадыы-биле алырга, назы четпээннер ортузунда кем-херек үүлгедиишкиннери 30,5 хуу кызырылган. 
Өвүрде чаңгыс-даа кем-херек үүлгедиишкини болбаны демдеглеттинген болза, Каа-Хем кожуунга эрткен чылын 16 турган болза, бо чылын 2 кем-херек болган. Сүт-Хөл кожуунда 8 турганындан 2 кылдыр, а Бай-Тайгада ийи катап эвээжээн. 
Тес-Хем кожуунда 4 корум-чурум үрээшкини 10 чедир өскен, а барыын талада эң улуг кожуун Барыын-Хемчикте – 36-дан 43 чедир немешкен. 2020 чылда ниитизи-биле бүрүткетинген кемниг херектер саны эвээжеп турар. 
Онза аар херек - 14,8%, өлүрүүшкүннер – 14,8%, наротиктер-биле холбаалыг херектер саны 12,2% кызырылган. Эзирик байдалда херек үүлгедири 3,6% көвүдээн. Ылаңгыя Кызыл хоорайда, Таңды, Чөөн-Хемчик, Бии-Хем кожууннарда өзүлде бүрүткеттинген. К
ызыл, Улуг-Хем база Сүт-Хөл муниципалдыг районнарда назы четпээнер ортузунда кем-херек үүлгедиишкиннери эвээжээн.

Возврат к списку