Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Москвага сургакчылаашкындан ээп чанып келген

Тываның Баштыңы Москвага сургакчылаашкындан ээп чанып келген 23.12.2020
Тываның Баштыңы Москва хоорайга ийи хүн сургакчылааш, республиканың Тожу кожуунун электрофикастаарының планын база чырык өртээниң тарифтерин деңнештирер айтырыгларны сайгарып чугаалашкан. 
Албан ажыл үезинде Россияның Чазааның даргазының оралакчызы Александр Новак-биле регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол ужурашкаш, республикада чырык өртээн чиигедириниң айтырыын, а энергетика сайыды Николай Шульгинов-биле Ак-Суг чыдынындан чырык четкизиниң ажыл-агыйын кедизинде уламчылаар планны сайгарган.
Приморьениң губернатору Олег Кожемяко-биле база ужуражып, республиканың регионнар аразының кады ажылдажылга дугайында сайгарылганы чоруткан. 
“Кожавыс Хакасияга деңнээрге чырык өртээ бисте оон бүдүн чартык катап улуу дыка шын эвес деп санаар мен – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Чазааның Даргазының оралакчызы Александр Новак-биле чугаалажып олура демдеглээн. – Саян-Шушенск ГЭС-тиң сугга алыскан чери бистиң республикада». 
Амгы үеде Голевтиң даг-руда компаниязынга Иркутскунуң энергосистемазы-биле тудуп турар чырык шугумун көскү чижек кылдыр Тываның Баштыңы таныштырган. «Бистиң чагыывыска үндезилээш, ол электри четкизиниң ажыл-агыйынга субсидияны берип турар. Ооң-биле чергелештир, Приангарье биле Тывада тарифтер чеди катап ылгалдыг” – деп, Шолбан Кара-оол айыткан. 
Тываның Баштыңы ындыг чүүл шын эвес деп демдеглээн. Амгы үеде чурттуң удуртулгазы ол айтырыгны контрольда алганын чугаалаан. 
«Регионнарда экономиканың аңгы-аңгы болганындан, ында чурттап турар чурттакчы чоннуң чаагай чоруу дыка хамаарылгалыг болуру шын эвес – деп, Шолбан Кара-оол санаан. – Бистиң республика база үлетпүрнү хөгжүдүп болур, ындыг болганда чырык өртээ таарымчалыг болур ужурлуг. Ылаңгыя чурттакчы чонга». 
Тываның Баштыңы Тожу кожуунда казымак байлак чыдынын шиңгээдип турар Голевтиң даг-руда компаниязы тус черже чырыкты шөйериниң айтырыын Россияның энергетика сайыды Николай Шульгинов-биле чугаалажып көрген.
 «Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай планы ажылдап турар – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. – Россияның Чазаандан дорт деткимчени алган бис, ында республиканың шупту кожууннарын чырык-биле хандырарын дорт бижээн». 
Москва хоорайда ажылчын сургакчылаашкында келген Приморье крайның удуртукчузу Олег Кожемяко-биле Тываның Баштыңы база ужурашкан. «Коллегалар-биле ужуражыры солун боор чүве – деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижэн. – Тыва биле Приморье аразы муң-муң километр болзажок, дөмей чүүлдеривис хөй. Ындыг чүүлдерни ажыы-биле чугаалап турар бис. Приморьеде балык рыногун тургузар планны кайда-даа чугаалаап турар болза, а бис – агроүлетпүр база индустриалдыг парктарны тудуп эгелээн бис». 
Регионнарның экономиказын хөгжүдеринге идиг бээр аргаларны чугаалажып көргенин Тываның Баштыңы чугаалаан. «Куруг черден үнүш ажыл-агыйын канчаар шимчедипкенивисти, тыва хүрең-тарааны тарып эгелээнивисти Олег Николаевичиге чугааладым. Эксперттер тарааның бедик шынарлыын демдеглээн. Приморье-биле кожа чыдар Япония ону сонуургап турар» – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Возврат к списку