Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хову-Аксында котельная тудуу шалыпкын чоруп турар

Хову-Аксында котельная тудуу шалыпкын чоруп турар 30.07.2013
Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурда котельная тудуу уламчылавышаан.
«Капитал тудуг эргелели» КБА-ның начальниги Александр Свинцовтуң дыңнатканы-биле алырга, объектини тос участоктарга чарган, оларга тодаргай бригадаларны быжыглаан. Элээн улуг хемчээлдиг ажылдар кылдынган, ооң иштинде: котельнаяның бажыңының болгаш ыш үндүрер хоолайның таваан салган, бажыңның кол өзээн, крышаны тудар тургузугларны, циклоннарны, хүл бункерин тургускан, бажыңны долгандыр чиик бетоннар-биле кажаалаан, чер шимчээшкининге удур камгалалды куткан, 3 котелдарны тургускаш, оларның гидравликтиг шенелделерин чоруткан, газ үнер черлерни кылган. Оон аңгыда тудугжулар бирги каътта шала чадарын база хүл ап каар каналдарны кылырын дооскан. Хүлээп алыр үүрмектээр салбырның ханаларын туткан, таваан салган.

Амгы үеде бажыңның кол өзээн будууру дооступ турар. Чылыг трассазында ажылдар уламчылавышаан, ында ажылдар 30 хууга күүсеттинген, август 20-ге чедир доозарын планнап турар. Каъттар аразын, 3,3 метр хемчээлге шывары эгелээн. Суг дамчыдар даштыкы четкилерниң тургузуун кылыр ажылдар шалыпкын чоруп, август 15-те доозулган турар ужурлуг. Ажылчыннар котелдарны чылыды шывар ажылдарже кирген. Ыш үндүрер хоолайны тудуп тургузарын үш хүн иштинде кылырын планнап турар. Хананың сэндвич-панельдерин болгаш крыша шывар тургузуглар материалдарын белеткээн. Ол ажылдар июль 30-де эгелээр.

Чайның эгезинде тудугнуң графиктен чыдып каап эгелээнин кызырар дээш эрге-чагырга черлери хемчеглерни ап турар. Ажылдарны организастаарынга чурумну тургускан, төлевилелди чедир ажылдаарының база немелде материалдарны садып алырының айтырыглары шиитпирлеттинип турар. Тудугнуң графигин хүлээникчи-биле дугурушкан. Неделя санында объектиге Чазак Даргазының оралакчызы Виталий Бартына-Садының удуртулгазы-биле штабтың хуралдары эртип турар.

Возврат к списку