Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ковидке удур демисел үезинде кызыгаарлыг хемчеглер хевээр арткан

Ковидке удур демисел үезинде кызыгаарлыг хемчеглер хевээр арткан 02.11.2020
“Онза айыылдыг аарыгга удур сагыыр ужурлуг дүрүмнерни шагда-ла үндүрген, а ону хажыт чокка сагыыры – аарыгдан чайлап болур магадылалды берип турар - деп, Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол чазактың аппарадының ээлчеглиг хуралын эгелеп тура, демдеглээн. – Эртенги шакта чер-черлерге “шүүрелде”-биле хүн эгелээр ужурлуг. Эрткен неделяга деңнээрге 84 кижи хөйге илереттинген. Чоокта чаа-ла бир хүнде 24 аарыг кижи немежип турган деп турган болзувусса, бо хүнде ол сан-көргүзүг - 94. Ол анаа-ла кургаг сан-чурагайлар эвес, а кадык камгалал системазынга дыка аар чүък-түр. Ынчангаш кадык камгалал яамызы үш ээлчегге ажылдаар системаны киирер болза эки. Халдавырга удур демисежиринге эргежок херек аңгы-аңгы специалистер - реаниматологтар, пульмонологтар, инфекционистер дээш, өске-даа эмчилер кирген бригадаларны хевирлээр. Биске ковид айтырыы кол, чугула черде бооп артпышаан. Ынчангаш сайыттар бир дем-биле ажылдаар”.
 Тываның Баштыңы яамылардан ажылдаар чурумну тургузарын негээн. Назылап кыраан кижилерниң эрге-ажыын камгалаар ужурлуг республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы амдыгаа дээр кандыг-даа санал киирбээнин шүгүмчүлээн. Өг-бүле байырлалдарын шеглээр дээн ышкаш чурумнарны бо яамы сүмелээр ужурлуг. 65 хардан өрү назылыг ажылдап турар кижилерни ырактан ажылдаар хевирлерже шилчидер дугайында дужаал үнмээнинге таарзынмаанын чугаалаан. 
Аарааш дуза дилээн кижилерге үезинде, шын хөделиишкинниг дузалаар. Бо хүннүң сан-чурагайындан көөр болза, кижилерниң 30 ажыг хуузу аарыгның им-демдектери чок эрттип турар. А анализ харыызы алган дораан-на ол кижи эмнелгеге дүрген чыдып алыксаар. Бо таварылгада аарыг кижини аңгылаар, эмнээшкинни сүмелээр хөделиишкиннерниң дорт маршруду турар ужурлуг. Ол “ковид-төп” бооп болурун, харын-даа поликлиникаларның ажылын дээштиг болдурарын республиканың баштыңы чугаалаан. 
“Бисте амбулаторлуг ажыл аскап турар-дыр. Амбулаторлуг эмнээшкинде эмнер-биле хандырылганы чедип алыр. Кандыг дөстерден чүү деп эмнерни садып алырын чиге тодарадыр. А дүрген дуза станциязы “ковид төптерден” берге кижилерже кичээнгейни углап, чыдып эмнедир кылдыр чорудар. Чүү деп аарыг дээрзин дыка эки билир бис, ам чүгле ажылды бөлүктеп чурумчудар” – деп, Ш. Кара-оол сагындырган. 
Республиканың кол санитар эмчизи Людмила Салчак коронавирус аарыының талазы-биле нарын байдалды өөренип көрбүшаан, кызыгаарлаан хемчеглер хевээр артканын, айыылдыг бөлүкче кирип турар кижилерге карантин чурумун ноябрь 29-ка чедир узатканын дыңнаткан.
Тыва Республиканың кадык камгалал сайыды Артыш Сат, ковид халдавырының кончуг берге үезинде республика найысылалынга хоорай поликлиниказы биле республика эмнелгезинге ийи “ковид-төп” ажылдап турганын, бо үеде республиканың 2 дугаар эмнелгезиниң баазазында төптү ажыдып, ажыл-чорудулгазын түр када тургузупкан эмнелге албан черлеринден эмчилерни мөөңнеп эгелээнин дыңнаткан. Амгы үеде 19 ковид бригадалар ажылдап турар. Оларның 7-зи бичии уруглар база 12-зи улуг кижилер-биле ажылдаар бригадалар. Федералдыг төптен эм-таң хандырылгазынга көрдүнген акша-хөреңги шилчиттирип алыры-биле дугуржулгаларда аттар салдынган. Дүрген дузаның 16 бригадазы дүн-хүн дивейн ачы-дузаны чедирип турар. Оон аңгыда чаа корона вирузун тодарадырынга идиглиг лаборатория дериг-херекселдери удавас келир деп, сайыт чугаалаан. Оларны республиканың бир дугаар база халдавырлыг аарыглар эмнелгелеринге салыр. Оон аңгыда барыын кожууннарга – Чөөн-Хемчиктиң база Барыын-Хемчиктиң кожууннар аразының эмнелге төптеринге ковидке тестирование кылыр лабораторияларны ажыдар. Ынчан хүнде-ле 4 муң хире тестини кылыр аргалыг апаар. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чоннуң талазындан дыңнадыг, дилеглеринче кичээнгейни углаарын сагындырган. “Октябрь айда мээң адымга 6825 хомудалдар келген. Чоннуң айтырыгларын дораан көрүп, дарый харыыны бээрин чедип алыр. Ылаңгыя кожуун чагырга даргалары бактааттынган девискээрлериниңерде эпидемиологтуг байдал база чоннуң кадыкшылын камгалаары дээш харыысалгаңар барын утпаңар” – деп, муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларынга сагындырган.

Возврат к списку