Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Көдээ ажыл-агый культураларның дүжүт ажаалдазы доостур четкен

Көдээ ажыл-агый  культураларның дүжүт ажаалдазы доостур четкен 19.10.2020
Бо хүннүң байдалы-биле алырга, дүжүт ажаалдазының ниити шөлүнүң 99,1 хуузундан азы 10678 га шөлден тараа культураларын ажааган.
 16694 тонна тарааны ажаап, бир гадан ортумаа-биле 16 центр дүжүттү чыгган. Кызыл-тасты – 10 554 тоннаны, арбайны – 2 406 тоннаны, суланы – 3528 тоннаны, чиңге-тарааны – 146 тоннаны, хүрең-тарааны – 60 тоннаны алган. 
Көдээ ажыл-агый организациялары – 3 894 тонна азы шупту дүжүттүң 23,3 хуузу, тараачын-арат ажыл-агыйлары – 12 014 тонна (72%), чурттакчы чон – 786 тонна (4,7 % ) тараа культураларының дүжүдүн алган.
 6 кожуун: Сүт-Хөл (960 тонна), Чөөн-Хемчик (365 тонна), Чаа-Хөл (2864 тонна), Таңды (9087 тонна), Каа-Хем (882 тонна), Бии-Хем (2021 тонна) тараа дүжүдүн ажаап, күскү ажылдарны дооскан. Улуг-Хем кожуунда ажаалда адакталып турар болгаш, ам 100 га шөлде арбайын октябрь 20-ге чедир ажаап доозар планныг. 
Бо чылын көдээ ажыл-агый культураларын 50604,1 га шөлде тараанын сагындыраал. Тараа культураларын - 10 778 га; мал чиир культураларны - 37 061,1 га; картофельди - 2 448,6 га; ногаа аймаан – 316,4 га шөлде тарып, олурткан. 
Республикада 42 031 га дүжүт шөлүнүң, 10 778 газында тараа культураларын, 2448,6 газында картофель, 316,4 газында ногаа аймаан, 28488 газында мал чиир культураларны тараан. 19250 гадан (дүжүт шөлүнүң 97 %) мал чиир культураларны ажааган. 1 гадан 14 центнерни ап, 3640 тонна мал чиир тарааны ажаап алган (Чөөн-Хемчик – 203 тонна, Кызылй – 80 тонна, Мөңгүн-Тайга – 27 тонна, Бии-Хем – 490 тонна, Таңды – 1600 тонна, Чаа-Хөл – 1195 тонна, Чеди-Хөл – 45 тонна). 
Бир гадан ортумаа-биле 16 центнер чаңгыс чылдыг сигенни кезип, 26903 тонна сигенни кезип алган (эрткен чылдан 105 %). 11 кожуун: Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Мөңгүн-Тайга, Өвүр, Сүт-Хөл, Таңды, Тес-Хем база Чеди-Хөл чаңгыс чылдыг культура дүжүдүнүң ажаалдазын дооскан. 
3 кожууннуң ажыл-агыйларында дүжүт ажаалдазы доостур четкен: Бии-Хем 96 % чедирип, 117 гадан дүжүттү алыры арткан; Улуг-Хем 94 % күүседип, 150 гадан ам ажаар; Чаа-Хөл 70 %-дан ажаап алган, ам 396 газы арткан. 2020 чылдың октябрь 22-де мал чеминиң культураларын ажаары доостур. 
Дүжүт ажаалдазының кампаниязында 11 комбайн, 15 трактор, 10 чүък машиналары ажылдап турар. 
 Картофель база ногаа культураларын ажаары доозулган. 2448,6 га шөлден 30771 тонна картофель дүжүдүн алган, 2019 чылга деңнээрге 1,4 катап хөй. Бир гадан - ортумаа-биле 126 центнер. Көдээ ажыл-агый организациялары – 1570 тоннаны, тараачын-арат ажыл-агыйлары – 3443 тонна (11,2%), чурттакчы чон – 25599 тонна (83,2 %), организацияларның дузалал ажыл-агыйлары – 159 тонна (0,5 %) дүжүттү чыгган. 316,4 га шөлден ниитизи-биле 3869,6 тонна ногаа культураларының дүжүдүн алган, бир гадан 122 центнер.

Возврат к списку