Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг медицина төвүнүң тудуу доозулган

Хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг  медицина төвүнүң тудуу доозулган 19.10.2020
Октябрьның 17-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың найысылалы Кызыл хоорайда кыска хуусаада туттунган хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг эмнелге төвүнүң тудуу доозулганын көрүп  чораан.  
Россияның Президентизи Владимир Путин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң дилээн база Россия Федерациязының Камгалал сайыды, бистиң чаңгыс чер-чурттуувус Сергей Шойгунуң бот-идепкейин деткээн соонда, республикада чаа эмнелге төвүнүң тудуу үш ай бурунгаар эгелээн турган. 
 “Чурттуң Президентизи Владимир Владимирович Путинге база Россияның камгалал сайыды Сергей Күжүгетович Шойгуга бистиң дилээвисти дыңнап, бедик технологиялыг дериг-херекселдер-биле чепсегленген амгы үениң госпиталын тудар хөй эвес санныг регионнар санынга кииргени дээш сеткиливис ханызындан өөрүп четтиргенивисти илереттивис. Хамчыктыг халдавыр база катап бажын ковайтып келген бо дүшкүүрлүг үеде, кижилерниң амы-тынын камгалап, демисежиринге дыка херек эмнелге төвү апаары билдингир. Бо чайын чаа терапия корпузун үезинде ажыдып алганывыс, чымыштыг үени ажып эрттеринге дээштиг болган” – деп, Тываның Баштыңы эмнелге ажыдыышкынында демдеглээн. 
Ниитизи-биле 8213,6 дөрбелчин метр шөлдү ээлеп турар медицина төвү сөөлгү үениң эң-не депшилгелиг дериг-херекселдери-биле дериттинген болгаш эмнээшкинниң сөөлгү арга-хевирлерин ажыглаар. Чаа эмнелге албан черинге 200 кижини чыттырып эмнээр. Тываның чурттакчыларынга эмнээшкинниң бедик технологиялары-биле эмнедир арганы алган. Эмнелге хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг болганда, COVID-19 болгаш өске-даа халдавырлыг аарыгларны дүрген тодарадып, ооң когун үзүп эмнээр шынарлыг. Алызында ук эмнелге төвүнге 300 кижини чыттырып эмнээр хөй угланыышкынныг поликлиниканы тударын база планнаан. Чаа медицина төвү республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң тургузуунга хамааржыр. 
Албан черинге шупту 358 кижи ажылдаар. Аңаа 8 инфекционист, 6 анестезиолог-реаниматолог, трансфузиолог, УЗИ эмчизи, рентгенолог, эпидемиолог болгаш эндоскопист дээн ышкаш кол специалист эмчилер ажылдаар. Амгы үеде төпте 119 биче болгаш ортумак медицина ажылдакчылары, 10 эмчилер ажылдап эгелээн. Ол ышкаш кардиология, эндокринология, хирургия, чүрек-дамыр хирургиязы, неврология, отоларингология, акушер-гинекология эмчилеринден тургустунган бригада аңгы ажылдаары көрдүнген. 
Тываның Баштыңы аарыгның когун үзер дээш мурнуку одуругнуң демиселинде эмчи ажылдакчылары бир дугаарында боттарының кадыынче сагышты салырын, оларның байдалындан кижилерниң кадыкшылы хамааржырын сагындырган. Чүге дизе чаа эмнелге төвү ниити эмнээшкин, реанимация салбарларындан аңгыда, халдавырлыг аарыгларлыг кижилерни база эмнээр. Ында чыдып эмнээр оруннарның 30 хуузун халдавырлыг аарыгларга аңгылап, тускай дериг-херекселдерде кошкан. Ылаңгыя 21 орунну ИВЛ аппараттарда кошкан. А аарыг кижилерниң байдалын доктаамал хайгааралга тудары-биле дежурный медицина сестраларының постуларында мониторларны тургускан. Ол ышкаш ажылчын олуттарны медицинаның информация-аналитика системазының регион баазазында автоматчыткан система-биле чепсеглээн. Эмчиниң хүлээп алыышкынынга бир дугаар келгеннер-биле эмнедип чыдар аарыг кижилер душпас кылдыр медицина төвүнде шимчээшкинни чурумчуткан. Төптүң даштыкы девискээринде хыналда-эрттирилге постузу ажылдап, келген кижилерниң эъдиниң изиин хынап, дезинфекциязын чорудар.
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа эмнелге төвүнүң тудуун кыска үеде шалыпкын тудуп дооскан Россияның Камгалал яамызының тудугжуларынга өөрүп четтиргенин илередип, ажылынга шылгарааннарга өөрүп четтириишкин бижиктерин тывыскан.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа эмнелге төвүн ажыткан соонда, бодунуң бодалын интернет четкизинде арынында мынча деп бижээн: 
“Чуртта мындыг каш-ла эмнелгелер бар. Президент Владимир Владимирович Путинниң база камгалал сайыды Сергей Кужугетович Шойгунуң деткимчези-биле ол регионнарның санында кирер аргалыг болдувус. Бистиң дилээвисти, барымдааларывысты дыңнап, Тывага мындыг улуг идигни берген. Ол дээш улуу-биле четтирдивис. Тудугжуларның ажылы макталга болгаш хүндүткелге төлептиг-дир. Тудугну канчаар тутканын көрдүвүс. Ам кижилерниң амы-тынын, чоннуң кадыын камгалаар дээш салган дериг-херекселдерни камныг эдилеп, шын ажыглаары арткан-дыр. Эмчилеривистиң, эмчи сестраларының үре-түңнелдиг, бот-идепкейлиг ажылдаарынга бүзүрээр мен. Арга-дуржулга бар, частырыгларны болдурбайн ажылдап шыдаар, деп бодаар мен. Чидириглер эвээш, аргалыг болза чок болзун дээш, бүгү күштү салыр. Өлүмнүг айыылдыг хамчыктыг аарыг деп эмчилер дыка эки билир. Ынчангаш боттарыңарны камнаарыңарны диледим. Айыыл чок чоруктуң бүгү хемчеглерин сагыырыңар. Чоннуң кадыы - силерниң ажылчы байдалыңарда, силерниң хей-аъдыңарда. Ол эң кол. Май-июнь айларда, аарыгның кончуг шыпшыында, чаа терапия корпузун ажыдып, үш чүс ажыг аарыг кижилерни хары угда хүлээп ап, айыылдыг аарыгга үезинде удур туржуп шыдаан бис. Ам база байдал нарыыдап чоруп олурарын көрүп тур силер. Чыттырар оруннарның чүгле 25 хуузу арткан. Ынчангаш бо үеде чаа эмнелге төвүн ажыдып турарывыс бо. Бедик технологиялыг дериг-херекселдерни салып, эптээн. Оларны канчаар ажыглаарын эмчилер билир. Эмнелге аарыг кижилерни хүлээп алырынга белен. Менди-чаагай ажыл-ишти, чедиишкиннерни күзедим!»

Возврат к списку