Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының онза хыналдазында - ажыглалче кирер чаа тудуглар

Тываның Баштыңының онза хыналдазында - ажыглалче кирер чаа тудуглар 14.10.2020
Сөөлгү чылдарда республиканың тудуг адыры шапкын базымнар-биле бурунгаарлап олурар. Тудугга хамааржыр тускай сорулгалыг программалар боттаныышкыны-биле республика найысылалында хамаанчок, кожуун, суурларда чаа тудуглар чыл санында немежип турары көскү. Ол бүгү ажыл-чорудулганы углап-баштап, программалар күүселдезин чедип алыр дээш республиканың Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы улуг харыысалганы хүлээнген ажылдап турар. 
Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазында хемчеглерни боттандырар ажылдарны тудуг яамызы улуг эгелээшкин-биле чорудуп турарын дыңнаткан. 2020 чылда аварийлиг база сейсмиктиг чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер программа күүселдези-биле хөй аалдыг чаа бажыңнар, назы четпээн болгаш школа өөредилгезиниң 7, эртем болгаш культураның 2 объектизиниң тудуунда, республика өнчүзүнүң 14 объектизинде, 5 культура бажыңнарында капитал септелгени чорудары дээш, ниитизи-биле 412 тудуг объектилеринде ажылдар бо үеде хайымныг чоруп турар. 
Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бо чылын ажыглалга киирер чаа тудуг объектилерин онза кичээнгей-биле хайгаарап турарын Интернет четкизинде бодунуң арынында бижээн. “Бо чылын ажыглалга 412 тудуг объектилери кирер ужурлуг. Оларның аразында 314 чаа объектилер, эрткен чылдан шилчип келген 98 тудуг бар. Ниитизи-биле ажыл багай эвес чоруп турар. Шалыпкын ажылы дээш орден-даа тыпсып болурлар бар. Ынчалза-даа тудугларның чамдыызында байдал дүвүренчиг. Тудугнуң акшаландырыышкыны бар-даа болза, таваан безин салбаан объектилер бар. Республиканың өөредилге болгаш эртем яамызының шугуму-биле тудуп турар 64 объектиниң 10-унда тудуг ажылдары адакталган болза, 32 объектини орту киир туткан. Артканнарының тудуу хожудаңгай, ооң чылдагааннарын хынаар апаар. Тыва Республиканың спорт яамызы Чаа-Хөл суурга футбол шөлүн бо чылын тудар ужурлуг, а ол шуут эгелевээн. Мында буруу - кожуун чагыргазының удуртукчузунда. Бир эвес футбол шөлүн тудар хөңнү чок болза, ону өске кожуунга берипкени дээре” - деп, Шолбан Кара-оол бижээн. 
Тываның Баштыңы “Кадык камгалалы” национал төлевилел чорудуу-биле бирги эмчи дузазын экижидер сорулгалыг фельдшер-акушер пунктуларын эвээш чурттакчылыг суурларга тудар программаның күүселдезин чедип алырын дааскан турган. 
“Республиканың Кадык камгалал яамызы бо чылын 27 объектини тудуп дооскаш, ажыглалга киирер ужурлуг. Оларның аразында 12 фельдшер-акушер пунктуларының тудуунга таарзынмайн турар мен. Кызыл кожууннуң Элегес, Кара-Хаак, Ээрбек, Барыын-Хемчиктиң Аяңгаты, Чөөн-Хемчиктиң Кара-Чыраа, Тес-Хемниң Берт-Даг биле Шуурмак бо чылын ФАП-тар чок артып каап болур. Улуг-Хемниң Иштии-Хем, Чодураа, Хөлчүк, Арыскан, Өвүрнүң Ак-Чыраа суурлар чонга чугула херек тудугларын дүргедетсе чогуур. Бисте тудуг сезону кыска болгаш, сооктар дүшпээнде четтигер дээш шупту ажылдаңар” – деп, ол сагындырган. 
Шолбан Кара-оол хыналда органнарының кичээнгейин Кызыл хоорайда бо чылын ажыглалга киирер хөй квартиралыг бажыңнарның шынарынче угландырган. Бо чылын Московская кудумчузунда 122 база Убса-Нурская кудумчузунда 4 биле 8 дугарлыг бажыңнарны дужаары планда. Чаагайжыды туттунган хөй каът бажыңнарда ниитизи-биле 486 квартира бар. 
“Бир эвес ол бажыңнарже көжүп кирген кижилерниң талазындан өрээлдер соок дээш, өске-даа хомудалдар үнер болза, бажыңнарны туткан тудугжулар-биле кады ажыглалга хүлээп алган албан-дужаалдыг ажылдакчылар харыысалгага онаажыр” – деп, республика баштыңы сагындырган.
Келир бир дугаар хүнде, ажыглалга кирер объектилер дээш харыысалгалыг кижилер-биле улуг чугааны кылыр деп турарын ол дыңнаткан.

Возврат к списку