Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы коронавирус эпидемиязын чавырылдырар бүгү-ле хемчеглерни алыр даалганы берген

Тываның Баштыңы коронавирус эпидемиязын чавырылдырар бүгү-ле хемчеглерни алыр даалганы берген 13.10.2020
Тываның Баштыңы хамчык халдавыры-биле демиселде эргежок чугула маска чурумун база санитар-гигиена негелделерин сагыырын, дезинфекция хемчеглерин чорударын негээн.
Тываның Чазааның аппарат хуралында, Шолбан Кара-оол байдалды баксыратпаc дээш, ниитилелди суларатпас элээн шыңгыы хемчеглерни алырын сүмелээн.
 «Коронавирус талазы-биле дүвүренчиг медээлер катап эгелээн, бо чайын чуртка аараан кижилер санының рекордтун ажа берген – деп, Шолбан Кара-оол чугаалааш, ынчан хонукта 11 муң кижи аарып турган болза, ам бо хүнде ол 13 муң кижи чеде бергенин сагындырган. – Ындыг болзажок, бо үеде соңгаартан кээп турар кижилерниң саны эвээжээнинден бистиң республикада байдал амдыызында чүгээр». 
Республиканың удуртукчузу чүгле бот-аңгылаттынар чурумга кордаан ажыы чок деп чугаалаан. Амгы үеде Шолбан Кара-оол 752 инфекция оруннары бар, оларның 607-зи ээлеттинген, чайын ол сан 1800 чедип турган деп сагындырган.
 «Аарыгның кончуг халыын үезинге баш удур белеткендивис, бир эвес херек апарза, бөгүн оруннар санын көвүдедип болур бис – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Ындыг болзажок эпидемияны өөскүтпес дээш бүгү хемчеглерни алыр апаар. Кадык камгалал системазынга, камгалалдың санитарлыг хемчеглеринге база дүрген дузага ынанып, ону быжыглаары чугула». 
Тываның Баштыңы муниципалитеттерге ындыг ажылды организастаары – кожуун чагырга баштыңнарының дорт хүлээлгези-дир деп, демдеглээн. «Оларның талазындан ону чавырылдырар дээн кандыг-ла-бир күжениишкиннер көрбейн тур мен. Харын-даа, кайда-даа санитар-гигиена негелделерин, маска чурумун хажыдып турарын, өрээлдерде дезинфекция чорутпайн турарын көрүп болур» – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
Чамдык кожууннарда аарыгның өөскүп турар чылдагааны ол деп, Тываның Баштыңы санаан. «Специалистер чурумну шыңгыырадырын, хажыдыышкын дээш торгаалдарны онаарын негеп турар – деп, Шолбан Кара-оол чугаалааш, Роспотребнадзорнуң шугуму-биле эпидемия эгелээнден 3 млн рубльга торгаалды бижээн болза, чер-черлерде хайгаарал органнары ону күүсетпейн турарын айыткан. 
Байдалды хенертен нарыыдатпазы-биле чогуур хемчеглерни алыр деп, республика удуртукчузу санаан. «Кижилер боттарының кадыынче сагыш салбайн, сула салдынган, ооң көскү чижээ, ковидтиг кижилер-биле хүн бүрүде кады ажылдап турар эмчилерден безин хөйге башкылар коронавирустан аарып турар. Школаларда социал дистанция, маска чуруму, дезинфекция негелделери күүсеттинмейн турарының бадыткалы-дыр» – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
Айыылдыг бөлүкке хамааржыр 60 хардан өрү назылыг ажылдап турар кижилерни база хоочу аарыгларлыг аныяктарны ырактан ажылдаар хевирже шилчидери күзенчиг деп, Тываның Баштыңы саналдаан. База ол ышкаш тест дужаарының база ооң харыызын алырының хуусаазын кыскаладырын Роспотребнадзорнуң удуртукчузундан негээн. «РФ-тиң Кадык камгалал яамызының чуруму-биле, ол 48 шактан көвүдевес ужурлуг, а ол бүгүге 4 шак чедер деп билир бис, ковид-биле демисежириниң кол айтырыы ында” – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
Тываның Баштыңы бир чугула айтырыгны база демдеглээн – бир дугаар эмчилеп кээп турар аарыг кижилерниң аңгы маршрудун тургузар. “Кижилерниң хомудалын кичээнгей чокка арттырып болбас, ынчалза-даа эмнелгелер долу турда, аспырыпкан-на кижини стационарга эккээри база шын эвес. Бир эвес ол кижиде ковид чок болза, аңаа ол аарыгны шынап-ла чыпшырып ап болур” – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. Ынчангаш аарыг кижилерге тестированиени дүрген чорудуп, оруннарны дарый хостаар. «Кандыг-даа байдалга белен болуп, эки белеткенир херек. Чүгле ынчан чидириглер чок бооп болур” – деп, ол демдеглээн.

Возврат к списку