Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада национал төлевилелдер күүселдезин штабтың ээлчеглиг хуралында көрген

Тывада национал төлевилелдер күүселдезин штабтың ээлчеглиг хуралында көрген 28.09.2020
Тываның Чазаанга национал төлевилелдер талазы-биле ведомстволар аразының штавының ээлчеглиг хуралы болуп эрткен. 
Бир дугаар айтырыгга «Өөредилге» болгаш «Демография» национал төлевилелдер чорудуу-биле 2020 чылда өөредилге объектилерин тудуп турарын, 2021 чылда Кызыл хоорайга тудуп эгелээр ийи школа тудуунга чер участогун аңгылаанын чугаалашкан. 
2020 чылда Тывада ийи школа тудуу чоруп турар: Тес-Хем кожууннуң Ак-Эрик суурда 176 олуттуг база Кызылдың солагай талакы дачаларында 825 олуттуг. Бөгүнде школа объектилериниң белени: Ак-Эрикте – 99%, Кызылда – 68%. 
Республикада бо хүннерде 3: Кызыл хоорайның Бай-Хаакская база Полигонная кудумчуларында 280 олуттуг 2 база Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайда 280 олуттуг 1 уруглар садтары туттунуп турар. Бо өөредилге черлери ажыглалче кире бээр болза, Кызыл и Шагаан-Арыг хоорайларда уруглар садтарынче оочур элээн кызырлыр. 
Оон аңгыда 30 олуттуг ясли корпустары база ажыттынар. Бай-Тайга кожууннуң Тээли суурда «Белек” уруглар садынга база Ийи-Тал суурда Тыва Республиканың Аграрлыг школа-интернадынга немей туттунган яслилерге 1,5 хардан 3 хар чедир назылыг уругларны хүлээп эгелээр. 
2021 чылда үш өөредилге объектизи туттунар: ийи уруглар сады (Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда база Тере-Хөл кожууннуң Кунгуртуг суурда) база бир школа (Кызыл хоорайда Бай-Хаакская кудумчузунда). 
«Чурттаар оран-сава» регион төлевилели-биле Тыва Республиканың девискээринде чуртталга бажыңнарын ажыглалче киирер талазы-биле планныг көргүзүглерни чедип алганының айтырыын база көрген. 
Хууда чуртталга тудуу (ХЧТ), сейсмиктиг районнарда чуртталга бажыңнарының, кол объектилерниң база амыдырал-хандырылга системаларының быжыын бедидери, аварийлиг чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер программалар база хемчеглер-биле 2020 чылда планнаттынган тускай көргүзүглерни чедип алыр ужурлуг.
 Национал төлевилелдер чорудуу-биле республикада туттунуп турар объектилерже хыналда үнүүшкүннерниң түңнелдерин штабка дыңнаан. Төлевилел ажыл-чорудулгазының эргелел специалистери сентябрьның 4-17 хүннеринде Тес-Хем, Чеди-Хөл, Каа-Хем, Таңды, Бии-Хем, Улуг-Хем, Сүт-Хөл, Барыын-Хемчик кожууннарга база Кызыл хоорайга хыналдаларны кылган. ФАП-тар, уруглар садтарынга немелде тудуглар тудуушкунун, ххөй-ниити девискээрлерин чаагайжытканын, ниити өөредилге школаларында өөредилге, спортчу дериг-херекселдерни тургузуп, ажыглап турарын, «Чаа сорук», «Албан бажыңы» губернатор төлевилелдериниң объектилерин, өскүс уругларга бажыңнарны тудуп турарын хынаан. Национал төлевилелдер объектилеринде чаңгыс аай аян-хевирге дүүштүр брендбуктарны тургусканын база хынап көрген. 
Хуралдың төнчү кезээнде, национал төлевилелдер талазы-биле вендомстволар аразының штавының ооң мурнунда хуралында протоколун күүсекчи эрге-чагырга органнары биле тус чер бот-башкарылга органнары канчаар күүсеткенин база сайгарган.

Возврат к списку