Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазааның даргазының кандидатуразын Дээди Хуралга бадылаар

Тываның Чазааның даргазының кандидатуразын Дээди Хуралга бадылаар 24.09.2020
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол күүсекчи эрге-чагыргада – регион Баштыңы биле чазак Даргазы дээди албан-дужаалдарны аңгылаар талазы-биле айтырыгны хөй-ниитиниң киржилгези-биле дыңнаашкынны эрттирерин республика парламентизинге саналдаан. 
Дүүн Чазак биле Дээди Хуралдың каттышкан чөвүлел хуралынга ону киирген. Республика Баштыңы хуралда бодунуң саналының чугула утказын тайылбырлаан. Чижээ, Тываның Баштыңы чазак Даргазының кандидатуразын бадыладыры-биле парламентиже киирер, олар чөпшээрелди бээр ийикпе азы ойталап болур.  
«Республика Баштыңы биле Чазак Даргазының бүрүн эргелерин аңгылаар дугайында инициативаны депутаттар-биле Чазак биле Дээди Хуралдың Чөвүлелинге чугаалажып көрдүвүс. Парламентарийлер мээң саналымны хандыр көрүп, ооң ужур-утказынга бүрүнү-биле чөпшээрешкенинге, четтирдим. Күүсекчи эрге-чагырганың амгы системазы инвестициялар, немелде орулгалар дилээр дээш регионнар аразында чижилге чидигленген үеде чогуур харыыны бербейн турарлар. Бөгүн ол угланыышкын чымыштыг хөй ажылдар аразынга астыгып каап болур. Бир эвес республиканың сонуургалдарын федералдыг деңнелге чедип алырынга хүн бүрүде ажылдаар аңгы угланыышкынны тускайлавас болзувусса, күрүне программалары, инвесторлар дээш демиселге доктаамал аштырып алыр апаар бис. Россия Чазааның бадылааны Тываның бот-тускай хөгжүлде планын амыдыралга боттандырары, Москвага төлевилелдеривисти камгалаары, федералдыг яамылар, улуг компаниялар база регионнар-биле кады ажылдажылганы тургузары - республика Баштыңының харыылаар өзек айтырыглары болур» - деп, Шолбан Кара-оол бодунуң шиитпириниң утказын база катап тайылбырлаан.  
А Чазак даргазынга ажыл-агыйжы айтырыгларны, кышка белеткел, энергетика, хөй-ниити болгаш аъш-чем айыыл чок чоруунуң хандырылгазы, социал албан черлериниң турум ажылын, хүн бүрүнүң сагыш човаашкынында өске-даа ажылдарны быжыглаар. Чазак оон аңгыда, национал төлевилелдер талазы-биле амгы сорулгалар күүселдези дээш харыысалгалыг болур.  
Шолбан Кара-оолдуң чугаазы-биле алырга, бүрүн эргелерни аңгылаптарга, ол албан-дужаалдарда кижилерниң ажыл-чорудулга дээш хууда харыысалгазы бедиир ужурлуг. Ынчангаш республика Баштыңының саналдааны чазак даргазы албан-дужаалче кордакчыны Дээди Хурал бадылаар апаар. Бөгүнде парламент чазак даргазының оралакчыларын, кол сайыттарны томуйлаарында киржип турары билдингир. 
Шак мындыг чурум эрге-чагырганың хоойлужудалга болгаш күүсекчи адырларын демнештирип, республиканы удуртуп-башкарарының шынарын бедидер ужурлуг деп, Шолбан Кара-оол санаан. Республика Баштыңы регионда болуп турар чүүлдер дээш бүрүн харыысалгалыг бооп артар. «Бүрүн эргелерни болгаш хүлээлгелерни мынчаар аңгылаары амгы үениң негелдезинге тааржыр болгаш дүүшкек деп көрүп тур мен. Ындыг болзажок, таарышпас чүүлдер бар болза, ону дыңнаарынга база белен мен. Ынчангаш дээди албан-дужаалдарны аңгылаар инициативаны хоойлужудуп алыр дээш, парламент дыңнаашкынын эрттирип, ынаар хөй-ниитичилер аразындан билдингир эксперттерни хаара тударын депутаттар-биле дугуруштувус. Шак ынчалза шын боор” – деп, ол санаан.

Возврат к списку