Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы республика найысылалында чаа эмнелге төвүнүң тудуун бедии-биле үнелээн

Тываның Баштыңы республика найысылалында чаа эмнелге төвүнүң тудуун бедии-биле үнелээн 23.09.2020
Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол найысылалда эң чугула бир объект – коронавирус-биле демисежир чаа медицина төвүнде тудуг ажылдары кайы хире чоруп турарын дүүн хынап четкен. 
Кызыл хоорайның мурнуу талазында Бай-Хаакская микрорайонунда, ооң мурнунда куруг чыткан шөлде үениң негелдезинге дүүшкен чаа эмнелге төвү амгы үеде кончуг шалыпкын туттунуп турарын Тываның Баштыңы демдеглээн. 
РФ-тиң Камгалал яамызының  шериг-тудуг комплекизиниң 742 тудугжузу база 40 аңгы хевирниң янзы-бүрү техника аймаан хаара туткан тудугда бо ийи чартык ай хире хуусаада ажыл дүн-хүн дивейн хайныгып турарын дарга мактаан. Амдыызында тудугнуң кол оран-савазы туттунган, аңаа немештир ажыл-агый база хандырылга кезектериниң тудуглары туруптар болза, чоокку хүннерде ол езулуг улуг төп апаар. 
Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол Россияның камгалал сайыды С. Шойгу-биле дорт харылзашкаш, ажылдар кандыг углуг чоруп турарын таныштырган. Чогум тудугнуң даштыкы болгаш ниити ажылын даштындан онлайн-чурум-биле хайгаарап болур-даа болза, иштинде видеохайгаарал дериг-херекселин амдыызында эптевээн болгаш, ында ажылдар кандыг байдалда чоруп турарын сайыт сонуургаан. Тываның Баштыңы тудугга болгаш тудугжуларга эки үнелелди берген. Оон аңгыда медицина дериг-херекселдери-биле четчелеп эгелээнин база онзалап айыткан. 
“Чаңгыс чер-чурттуувус Сергей Күжүгетовичиниң деткимчези болгаш Россия Федерациязының Камгалал яамызының күжү-биле 200 оруннуг, хөй профильдиг чаа медицина төвүн тудуп турар. Ол бодунуң аян-шинчилиг хевири болгаш дериг-херекселдер четчелээшкини-биле онзагай төп болур ужурлуг. Россияның чүгле 16 хоорайында шак-ла мындыг чаа эмнелге төптери туттунган. Бистиң республиканың акша-хөреңгизи-биле 3 ай дургузунда чаа эмнелге тудуп алыры берге, ам дээрезинде ындыг күжүвүс чок. Ынчангаш ону улуг чедиишкин деп санап турар мен. 
Ооң бир эки талазы - чүгле мындыг хамчыктыг аарыг үезинде эвес, аарыгны узуткаан соонда-даа эмнелге кылдыр артып каары. Тудуг ажылдарын караавыс-биле көрүп тур бис. Аар өртектиг дериг-херекселдер-биле эмнелгени четчелеп турар. Чижээлээрге, компьютерлиг томографтар-дыр, ооң өртээ 50-80 млн. хире рубль чеде бээр. Мындыг чаа эмнелгелерде аңгы-аңгы талазындан 16 аңгы көөр томограф аппараттарны тургускан болза, бо медицина төвүнге тургузар чаа томографтың шинчилээр аргазы – 64 аңгы. Аарыгны чиге тодарадырындан аңгыда, эмнээшкинни шын эгелээринге ол улуг салдарлыг. 
Ол дээрге, Сергей Күжүгетовичиниң бодунуң чер-чурттугларынче улуг өртектиг дериг-херекселди чорудуп турары-дыр деп билип тур мен. Бо эмнелгеге немей поликлиника база тудар деп Россияның камгалал сайыды-биле сүмелешкен бис. Хоорай поликлиниказында оочур кайы хире хөй болурун билир болгай силер, бодум ону кирип көрүп турар кижи мен. Ынчангаш ол дугайында айтырыг тургузарымга, мындыг шиитпир болу берген, ол дээш дыка өөрүп тур мен. Востокта поликлиника хире хемчээлдиг улуг тудуг туттунар. Сергей Күжүгетович тудуг ажылын үе-шаанда доозарынга бо хүннерде агаар-бойдустуң таарымчалыг бооп турарынга дыка өөрүп турарын чугаалады. Төрээн чери, төрээн хоорайы, төрел чону дээш ада салыышкынынга канчаар-даа аажок улуу-биле өөрүп четтирип тур бис!” – деп, Ш. Кара-оол чугаалаан. 
Чурттуң Президентизи база РФ-тиң камгалал сайыды бо тудугнуң чорудуун боттары хайгааралда тудуп турары-биле харыысалга улуг дээрзин шериг тудугжулар дыка эки билир. Камгалал яамызының «Шериг-тудуг компаниязы» акционерлиг ниитилел медицина төвүнүң тудуун сентябрь 30 доозар сорулгалыг. А Тываның Чазаа болгаш Кызыл хоорай мэриязы эмнелге төвүн инфраструктура четкилеринге – чылыг, чырык, суг хандырылгазының база үндүр төгер системалар шугумнарынга кожарының айтырыгларын үе шаанда шиитпирлээр ужурлуун Ш. Кара-оол сагындырган. 
“Республика дээш ол хире сагыш салып турда, маажымнаан херээ чок. Ооң-биле чергелештир РФ-тиң Камгалал яамызы Кызылга база бир эмнелге объектизин – хүнде-ле 600 кижи хүлээп алыр поликлиниканы тудар дугуржулга база бар. Халдавырлыг аарыг-биле демиселде бистиң инициативаларывысты Путин биле Шойгу деткээн, республиканың чону чүүлдүгсүнген!” – деп, Тываның Баштыңы социал четчилерде бодунуң арынында бижээн.

Возврат к списку