Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада мал семирти азыраар баштайгы шөлчүгештер тудуу адакталган

Тывада мал семирти азыраар баштайгы шөлчүгештер тудуу адакталган 18.09.2020
Тывада шээр мал тургузу азыраар баштайгы үш ферма ажылын эгелээн. Мал ажыл-агыйлыг кооперативтерниң баазазынга ниитизи-биле 3,5 муң шээр малды өстүр азыраар. 
Эң улуг шөл Чөөн-Хемчик кожуунда «Элбек» КБбК-де – маңаа чылдың-на 1,5 муң баш аныяк малды хүлээп алгаш, деңгел киирер. Кызыл кожуунда «Арат» кооперативи 1000 баш чедир малды азырап, ону садып-саарар планныг. «Алаш» КБбК база ындыг бодалдыг, олар Барыын-Хемчик биле Бай-Тайга кожууннарның малчыннарындан малды хүлээр.  
Бо чазын ажыл-агыйлар семирти азыраар баштайгы малдарны садып алганнар. Ооң-биле чергелештир, кышкы, чайгы кажаа-хорааны тудуп, кадарчыларынга чурттаар черлерни белеткээн. Бо үш ажыл-агыйлар республика чазааның деткимчези-биле мал чеми белеткээр техниканы садып алгаш, чай дургузунда сиген-ширбиилди четчир кылдыр курлавырлаан.  
Мал ажыл-агыйын сайзырадыры-биле мал семирти азыраар шөлдерни тударын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2020 чылда парламентиге берген айыткалында демдеглээн. 
«Суурнуң чаагайжыдылгазы – бүгү республиканың чаагай чоруу болур. Ынчангаш губернатор төлевилелдериниң хөй кезии көдээ девискээрлерни хөгжүдүп, ооң чурттакчыларының амыдырал-байдалын экижидеринче угланган. Республиканың 3 зоназынга – Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Кызыл кожууннарга малчыннарның дужаапкан малдарын дүрген деңгел киир азыраар дээш шынарлыг болгаш хоолулуг мал чеми база суг-биле хандыртынган мал семирти азыраар шөлдерни ажыдар” – деп, Айыткалда айыткан. 
2020 чылда республика мал семирти азырар баазалар тударынче 32 млн. ажыг рубльди салган. Мал семирти азыраар черлерде малдың продуктулуг чоруун көвүдедип, мал бажындан хөй эътти база дүктү алыр планныг. Оон аңгыда, малчыннарның аныяк малдарын садып-саарарынга мал семирти азыраар фермалар эптиг арганы бээр ужурлуг. Республиканың эрге-чагыргазы ооң дузазы-биле мал чеминиң бүдүрүлгезин шынарлыг чаа деңнелче үндүрүп, ажыглалдыг шөлдерни дээштиг ажыглап, мал чеминиң турум баазазын тургузар сорулгалыг.

Возврат к списку