Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың девискээринге 2020 чылдың сентябрь 13-те Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң түңнелдери

Тыва Республиканың девискээринге 2020 чылдың сентябрь 13-те Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң түңнелдери 15.09.2020
Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна 2020 чылдың сентябрь 13-те Тыва Республиканың девискээринге 80 төлээлекчи органнарже соңгулдалар болуп эрткенин дыңнаткан. 
ТР-ниң Дээди Хуралының үшкү чыыжының чаңгыс мандаттыг Правобережный № 1 соңгулда округунуң депутадынче немелде соңгулдалар, 79 муниципалдыг тургузуглар депутаттарынче соңгулда болган. 
Соңгукчулар 755 депутаттарны, ооң санында Дээди Хуралче – 1, тус чер бот-башкарылгазының төлээлекчи органнарынче 754 депутат дээш үнүн берген. 13 ТСК, 110 СКУ, соңгулда комиссияларының 935 кежигүннери ажылдаан. 
2020 чылдың сентябрь 13-те 8.00 шакка чедир (СКУ-ларны ажыдарынга чедир) Тыва Республикада соңгукчуларның саны 111 466 кижи, 22.00 шакта (СКУ-ну хаап турда) – 111 564 кижи болган. 
Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде муниципалдыг соңгулдалар үезинде Кызыл хоорайның 13 соңгулда комиссиязының участоктарынга видеохайгааралды организастаан. 
Сентябрь 13-түң хүнүнде 6 СКУ-га соңгулда бюллетеньнерин аайлаар комплекстерни ажыглаан: ооң 3-жү Кызыл хоорайда, 3-жү - Чаа-Хөл кожуунда. 
Дээди Хуралдың депутадынче немелде соңгулда үезинде “мобильдиг соңгукчу”системаны ажылдаткан. Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде 44 соңгукчу чурттап турар черинге бадылаан болза, Москвада 2 соңгукчу билдириишкин бижээш, чурагайлыг соңгулда участогунга соңгаан. 
Республиканың 12 муниципалдыг районунда соңгулда комиссияларының 49 участогунга хамааржыр чедери берге болгаш ырак черлерде чурттап турар соңгукчулар даңзызында 6408 соңгукчунуң 385-жи, азы 6,8 хуузу хуусаадан эрте бадылаан. 
Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) үшкү чыыжының депутадынче немелде соңгулдазынга 5 политиктиг партиядан 5 кандидат киришкен: 
“Чаңгыс демниг Россия” партиядан - Оюн Станислав Александрович; 
“Чөптүг Россия” партиядан - Ооржак Ренат Чадамбаевич; 
“КПРФ” партиядан - Спирин Владимир Васильевич; 
«Казактар партиязы» партиядан - Зайцев Виктор Сергеевич; 
«Россияның коммунистери” партиядан - Сучков Павел Владимирович. 
Парламент депутадынче немелде бадылаашкында соңгукчулар даңзызында кирген соңгукчуларның 55,95 хуузу, азы 9437 соңгукчу киришкен. Олар үннерин мынчаар берген: 
Оюн С.А. – бадылаашкынга киришкен соңгукчуларның 68,85 %; 
Ооржак Р.Ч. – 22,98 %; 
Спирин В.В. – 4,39 %, 
Зайцев В.С. – 1,55 %, 
Сучков П.В. – 1,19 %. 
Тус чер бот-башкарылгазының төлээлекчи органарынче соңгулдаларга соңгукчулар даңзызынче кирген соңгукчуларның 75,49 хуузу, азы 71490 кижи соңгаан. 
“Чаңгыс демниг Россия” партиядан – 751; Казактар партиязындан – 1, боттарын идип үндүрген 2 кижи, шупту 754 кижини муниципалдыг тургузугларның төлээлекчилер хуралдарының депутадынче соңгаан. 
2020 чылдың сентябрь 11-13 хүннеринде, соңгулда участоктарынга ажык-чарлыг чорукту хандырарынга албан езузу-биле 276 хайгааракчы база чөвүлээр эргелиг 58 комиссия кежигүннери ажылдаан.
 110 волонтер соңгулдалар ажылынга дузалашкан. Аккредитациялыг 2 МИЧ-тиң 33 журнализи соңгулданың канчаар эртип турарын чырыткан. 
2020 чылдың сентябрь 16-да Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының хуралында Тыва Республиканың Дээди Хуралынче (парламентизинче) депутат соңгулдазының түңнелдери билдинер.

Возврат к списку