Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада тараа болгаш ногаа дүжүдүнүң ажаалдазы эгелээн

Тывада тараа болгаш ногаа дүжүдүнүң ажаалдазы эгелээн 14.09.2020
Тываның чер ажылдыглары тараа болгаш ногаа культураларының дүжүт ажаалдазынче кирген. Каа-Хем биле Таңды кожууннар ажылын мурнап эгелээн.
Бо хүннүң байдалы-биле алырга, 10778 га ниити дүжүт шөлүнүң 255 газындан тарааны ажааган. 352 тонна тарааны, ооң 268 тонназы кызыл-тас, 84 тонназы ак-тараа, гектардан ортамаа-биле 13,8 центнер болган. 
Картофель дүжүдүн 1 муң ажыг гадан ажааган. Ортумаа-биле гадан 106 центнерни ажаап, 10,6 муң тонна дүжүттү алган. 151 га (ниити шөлдүң 48 %) шөлден 1996,3 тоннаны, азы бир гадан 132 центнер дүжүттү чыып алган.
 Дүжүт ажаалдазынче амдыызында 6 комбайнны, 8 тракторну база 6 чүък машиназын хаара туткан. 125 кижи хову шөлдерде ажылдап турар. Дүжүт ажаалдазынче сентябрь 15-тен эгелеп калбаа-биле кирер деп, яамы дыңнаткан.

Возврат к списку