Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сентябрь 11-де Тыва Республиканың девискээринде шупту 110 соңгулда участоктары эртенгиниң 8 шактан ажылын эгелээн

Сентябрь 11-де Тыва Республиканың девискээринде шупту 110 соңгулда участоктары эртенгиниң 8 шактан ажылын эгелээн 11.09.2020
2020 чылдың сентябрь 11-ниң хүнү - Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) үшкү чыыжының Правобережный № 1 чаңгыс мандаттыг соңгулда округундан депутаттарны немей соңгууру болгаш муниципалдыг тургузугларның Төлээлекчилер хуралының депутаттарын бадылаары эгелээн. 
2020 чылдың сентябрь 11-де эртенгиниң 8 шакта Тыва Республиканың девискээринде шупту 110 соңгулда участоктары ажылын эгелээн. Чурттакчы чоннуң кадыының айыыл чок чоруун хайгаарап камгалаар сорулга-биле бадылаашкынны сентябрьның 11-ден сентябрь 13 хүннеринде – 3 хонукта бадылаар кылдыр шиитпир хүлээп алдынган. 
Соңгукчулар сентябрьның 11 база 12 хүннеринде эртенгиниң 8:00 шактан кежээкиниң 20:00 шакка чедир бадылаашкын хүнү четпээнде, хуусаадан эрте бодунуң участоктарынга соңгуп болур, а соңгулда хүнүнде 8:00 шактан 22:00 шакка чедир санитарлыг дүрүмнерни сагывышаан бадылаар деп, Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна дыңнаткан. 
Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде Тыва Республикага чүгле кол эвес, а немелде соңгулдалар база болур. Дээди Хуралдың депутадынче правобережный округтан (кожзавод, мурнуу микрорайон, хем ол чарыы) чаңгыс мандат, Кызыл хоорайның (Кызыл хоорайның төп району, № 3, 4, 5, 7, 14 школалар району, тудуг техникуму база хем ол чарыы район) үш мандат дээш бадылаар.
 Соңгукчулар 755 депутатты соңгуур: Дээди Хурал депутадынче - 1; тус чер бот-башкарылгазының төлээлекчи органнарынче - 754. Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде республикада соңгуур үннүг шупту кижиниң 50 хуузу, азы 104 муң соңгукчу соңгуур. Кызыл хоорайның 13 УИК-теринде соңгулдаларда офлайн видео-хайгааралды организастаан. Кол бадылаашкын хүнү – сентябрь 13-те 6 соңгулда участоктары соңгулда бюллетеньнери ажылдаар комплекстерни ажыглаар, оларның 3 – Кызыл хоорайда, 3 – Чаа-Хөл кожуунда.
Соңгулдаларда «Чаңгыс демниг Россия», «Чөптүг Россия», КПРФ, «Россияның коммунистери», «Казактар партиязы» партиялардан бүрүткеткен 5 кандидат Дээди Хуралче кордап турар. 768 кандидаттар муниципалдыг деңнелдиң соңгулдаларында. 
Регионнуң соңгулда комиссиязы, 13 ТИК, 110 УИК, соңгулда комиссиязының 935 кежүгүннери соңгулдаларны белеткеп, эрттиржиринде киржип турар. Бадылаашкын 110 соңгулда участоктарынга эртер, ооң 34-ү школаларда, 57-зи – культура албан черлеринде.
«Мобильдиг соңгукчу» системаны Дээди Хуралдың депутадынче немелде соңгулдаларда ажыглаар. 2020 чылдың сентябрь 11-де чурттап турар черинге соңгуур дугайында - 39, чурагайлыг СУ-га (Москва хоорайның УИК № 9007) 2 билдириишкин кирген. 
Чедери берге ыраккы черлерде 385 хамаатылар август 26-дан тура, 12 муниципалдыг районнуң 49 соңгулда участоктарынга хуусаадан эрте соңгуп эгелээн. 2020 чылдың сентябрь 11-ниң хүнүнде, чедери берге ыраккы черлерде соңгукчуларның 75,5 хуузу, азы 4535 соңгукчу бадылаан.
 Соңгулдаларда 370 хайгааракчы киржип турар. Айыыл чок чорукту хандырар сорулга-биле полиция, ОБЯ болгаш өске-даа контроль-хыналда органнарының ажылдакчылары соңгулда участоктарын, бадылаашкын өрээлдерин, соңгулда хуудустары шыгжаар черлерни, соңгулда компаниязында хаара туттунган автомашиналарны, чолаачыларны хынаан. Тыва Республиканың ИХЯ соңгулда объектилерин дүн-хүн дивейн хайгаарап турар.
Тыва Республиканың Соңгулда комиссиялары күрүне эрге-чагыргазының федералдыг органнарының девискээр органнары, республиканың күүсекчи эрге-чагырга, тус чер бот-башкарылга органнары-биле кады соңгулдаларны белеткеп, эрттирер дээш хемчеглер планында ажылдарны үе шаанда боттандырган.

Возврат к списку