Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Көдээ ажыл-агыйынга хереглелдиг черлер контроль-хайгааралда

Көдээ ажыл-агыйынга хереглелдиг черлер контроль-хайгааралда 09.09.2020
Россияның көдээ ажыл-агыйын хайгаараар албан чериниң регионда салбырының чер болгаш тарааның шынарын болгаш айыыл чок чоруун контрольдаар эргелели республика девискээринде көдээ ажыл-агый ажыглалдыг шөлдерниң хөрзүннүг черин камгалап, ону ажыглалдан шуут үне бербезин болдурбас, харын-даа ооң шынарын экижидеринче угланган хайгаарал ажылын чорудуп турар. 
2020 чылдың сес айларында чер хайгааралын, тарааның шынарын болгаш айыыл чок чоруун контрольдаар күрүне инспекторлары 38 хыналданы республикага чоруткан. Тус чер бот-башкарылга органнарынга план езугаар - 4, берген сагындырыгларны күүсеткенинге хамаарыштыр пландан дашкаар – 5, рейдилиг - 19, административтиг шинчилелдиг - 10 хыналда кылдынган. 
"Хыналдалар үезинде 1425,6 га көдээ ажыл-агый шөлдерин хынааш, 1,58 газында хажыдыышкыннарны илереткен. Черниң хөрзүнү кайы хире хирленгенин тодарадыр дээш 55 анализти алган. Ол ышкаш күрүне хереглелинге дээш садып алган 0,79 тонна тараа болгаш оон болбаазыраткан продуктуларны хынаан. Продукцияның адын, шынарын, шыгжаарын айыткан чогуур документилер чок 0,0375 тонна крупа аймаан илереткеш, узуткаан. Буруулуг кижилерни РФ-тиң АКХ 7.18 чүүлүнге даянгаш, административтиг харыысалгага онааган" - деп, албан дыңнаткан.

Возврат к списку