Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада мал чеминиң белеткели

Тывада мал чеминиң белеткели 27.08.2020
Тывада чаъстыг хүннер турзажок, мал чеминге белеткел калбаа-биле чоруп турар. 
Август 25-ке чедир, республикада 134921 га шөлден 111058 тонна мал чемин бөлүп хөпээннээн. Ниитизи-биле 141584 мал чемин курлавырлаан, ооң 140218 тонназы сиген. «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге 3224 тонна, «Чаа сорук» киржикчилеринге – 300 тонна, «Чемгерикчи инек малым» төлевилел киржикчилеринге – 1092 тонна онаажыр. Бир гектардан-на ортумаа-биле 12 центр мал чемин алган деп, Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. 
Хуу малдыг чон эң хөй – 87469 тонна сиген-ширбиилди белеткеп алган. Көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери 18497 тонна мал чемин кылган болза, арат ажыл-агыйлары 34174 тоннаны курлавырлаан. Республиканың мал чеминиң курлавыр фондузунче 1600 тонна сигенни, 400 тонна мал чиир тарааны, ниитизи-биле 1600 тонна мал чемин белеткээри планнаттынган. Техника чаартылгазынга субсидия алган ажыл-агыйларны ону белеткежир кылдыр хувааган. Амдыызында 215 тонна белен. 
Мал чемин курлавырга шыгжаар республика фондузундан аңгыда, муниципалдыг тургузуглар база 1765 тоннаны курлавыр фондузунга сигенни белеткээрин хүлээнген. Мал чемин белеткээр кампанияда 664 тракторлар, 728 айыырлар база дырбааштар, тырый базар 118 техниканы хаара туткан. 618 бригадада 6075 кижи ажылдап турар. 
Республиканың кожууннарында чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптери 167 бригадаларны чыып, ынаар ажыл чок 1100 кижилерни хаара туткан.
 Кышка удур мал чемин белеткээринге Таңды кожуун шылгарап турар. Оларның белеткээн сигени 1-ги класска 100 хуу дүгжүп турар. Кожуун август 25-ке чедир онаанган планын 99,2 хуу күүседип, 21612 тонна мал чемин белеткээш, эң мурнуку одуругну ээлээн. 
Мал чеминге белеткел сентябрь 15-те доостурун яамы дыңнаткан.

Возврат к списку