Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

“Эзирлерниң уязы” губернатор төлевилелин күүседир дээш

“Эзирлерниң уязы” губернатор төлевилелин күүседир дээш 25.08.2020
Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол 2020 чылда республикага кылыр ажыл-чорудулгаларга хамаарыштыр “Хөгжүлдениң чаа энергиязы. Тывага чурттаар. Тывага чоргаарланыр” деп айыткалын таныштырып тура, аныяк-өскенни төрээн чериниң төлептиг төлдери кылдыр кижизидеринче кичээнгейни углаан турган.
 Ооң бир угланыышкынынга - спорт-биле харылзаа, кадык-чаагай амыдыралды сагыыры хамааржырын ол айыткан. “Биче суурлар бүрүзүнге спорт залдар турар ужурлуг. Албан-биле улуг спорт залдар эвес, а суурнуң бичии оолдар, кыстарын спортче хандыкшыырының каңнакчызы, күш-дамыр сайзырадылгазынга эге базымнарны ап, кижизиттирип, бирги спортчу чедиишкиннериниң төвү апаар бичии залдар херек. Ынчангаш республиканың Спорт яамызынга муниципалитеттер-биле кады, «Эзирлерниң уязы» деп үш чылдың чаа төлевилелиниң күүселдезин хандырарын дагзып тур мен” – деп, Тываның Баштыңы чиге айтыышкынны берген. 
Тыва Республиканың Спорт яамызы Тываның Баштыңының даалгазын күүседири-биле, “Эзирлерниң уязы” губернатор төлевилелиниң паспортун ажылдап кылгаш,ону бадылаткан. 
ТР-ниң Спорт яамызы төлевилел чорудуунга киржир күзелин илереткен муниципалдыг тургузуглар даргалары-биле ажылчын ужуражылгаларны эрттирип, төлевилелди канчаар боттандырарынга, тудуг үезинде тус черниң талазындан кандыг ажылдар кылдынарынга тодаргай тайылбырларны берген. Күш-культура болгаш спортче аныяк-өскенни хаара тудар аргалары чок 10 көдээ суурлар губернатор төлевилелиниң шилилдезин эртип, тудуг ажылдарынче шымнып кирген. 
Тыва Республиканың спорт сайыды С. Монгуш бир спорт залын-на 1500 муң рубльге санап түңнээнин, а шывар ажылдарга 4500 муң рубль көрдүнгенин, республика бюджединден ниитизи-биле 18000 муң рубльди ынаар угландырганын дыңнаткан. 
“Тудугну сес ханалыг өг ышкаш кылдыр тудуп турар. Ында хостуг хүреш, самбо, дзюдо азы тыва хүрешке дээш кылган улуг хүреш залы база коридорда солуй кеттинер өрээлдер, тренер башкыларга булуңну тускайлаан болур. Көдээ черде аныяк-өскенниң чыглыр ынак чери апаар спортчу өргээден келир үеде хөй санныг чемпионнар, спорттуң сылдыстары, чаңгыс сөс-биле чугаалаарга, төрээн чериниң адын төлептиг тудуп чоруур кижилер үнүп келиринге улуг бүзүрелдиг бис” – деп, сайыт чугаалаан.
 Бо хүнде Өвүр кожууннуң Дус-Дагда, Бай-Тайганың Хемчикте, Сүт-Хөлдүң Ак-Дашта, Барыын-Хемчиктиң Эрги-Барлыкта, Бии-Хемниң Хүтте, Эрзинниң Сылдыста, Таңдының Успенкада, Чөөн-Хемчиктиң Хайыраканда, Улуг-Хемниң Эйлиг-Хем биле Чодураада келир үениң мөгелерин каңнаар “эзирлерниң уязы” туттунуп турар. 
Чаа тудугларда ажылдар кидин-түлүк. Бо хүннүң байдалы-биле алырга, Бай-Тайга кожууннуң Хемчик сумузунуң чону демниг болгаш шалыпкынын көргүзүп, “эзирлер уязында” тудуг ажылдарын доозупкан. Ам ында техниктиг кожулда ажылдары чоруп турар. Тудугже бир дугаар кирген дус-дагжылар доозарының кырында келгени база эки көргүзүг. Сүт-Хөлдүң Ак-Даш сумузунда тудугнуң эң кол кезээ - крышазын кылыры арткан. Өске сумулар суурунга эң херек тудугну тудуп алыр дээш, бүгү күштү мөөңнээнин илеткээн. 
“Тываның Баштыңының Айыткалын дыңнааш, шагдан бээр бодунуң мөгелери-биле алдаржаан Дус-Даг сумузуның чону “Эзирлерниң уязын” суурувуска тудуп алыр деп шиитпирни дораан үндүрген бис. Сумунуң-даа, кожууннуң-даа чагыргазы деткип, республика шилилдезин эрттеринге улуг дузаны көргүскен. Суурувуста хоочун тудугжулар аныяк эрлерге арга-сүмезин кадып тургаш, бир дем-биле туттунуп доозуп алдывыс. Демнигде күштүг дээрзин база катап бадыткап, ажылывысты сооктар дүшпээнде хүлээдир бис” – деп, тудуг ажылдарын хүлээнген хоочун мөге Чимит Куулар дыңнаткан.
Тываның Баштыңының үш чылда боттандырар кылдыр саналдаан төлевилелиниң бирги киржикчилери “эзирлерин” өөредип, оларны улуг спортче “ужуда” бээр үези удавас келиринге бүзүреп каалыңар.

Возврат к списку