Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада одалга сезонунга белеткел күштелген

Тывада одалга сезонунга белеткел күштелген  20.08.2020
Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол республиканың бүгү-ле адырының ажыл-агыйларынга кышка белеткел ажылдарын шапкынчыдып, шыңгыы белеткелди чорударын аппарат хуралында негээн турган. 
 Республиканың тускай яамылары Чазак Даргазының айтыышкынын күүседири-биле, чылыг-энергетика, чуртталга-коммунал, социал болгаш орук ажыл-агыйларының объектилеринде планнаан ажылдарын күштелдирген. Республиканың социал объектилерин кышка белеткээринге 154 млн рубль көрдүнген. Планнаттынган 1074 хемчегниң бо хүнде барык шуптузу күүсеттинип, 90 хуу ашкан. Өөредилге, кадык камгалал, культура албан черлери, спортчу, социал объектилер кышка белениниң паспорттарын удавас алыр. 
 Бо хүннүң байдалы-биле алырга, республиканың чылыг-энергетика ажыл-агыйларында септелге ажылдары адакталган. Республиканың чылыг-одалга комплекизиниң объектилеринге тускайлаан 249,7 млн рубльдиң 70 ажыг хуузу шиңгээттинген. Кызылдың чылыдылга-энергетика төвү 11, 13 база 14 дугаар котел агрегаттарын база 3, 4 дугаар турбоагрегаттарын септеп-селээн. Эргилеп элээн 2,4 км чылыг четкизин солуур план барык күүсеттинген. 
“ЧЭК4 БК” ТР-ниң КУБ-ка септелге ажылдарынче республика бюджединден 74,8 млн рубльди аңгылаары көрдүнген. Республика бюджединиң акша-хөреңгизи болгаш боттуң орулгалары-биле септелге ажылдары уламчылавышаан. Шагаан-Арыгның чылыдылга участогунда 5 дугаар котел агрегадынга капитал септелгени кылып, чамдык кезектерин бүрүни-биле солуп, чаарткан. 
Ак-Довурактың участогунда 6 база 7 дугаар котелдарда база Хову-Аксы участоктарында септелгелер чоруп турар. Ак-Довурак участогунда 530 м, Шагаан-Арыг участогунда 105 м, Хову-Аксы участогунда 320 м; Чаа-Хөл участогунда 620 м магистралдыг чылыг четкизин, ниитизи-биле 1575 метр чылыг четкизиниң хоорзаларын солаан. 
ТР-ниң тудуг болгаш ЧКА яамызы адырны кышка белеткээринче 71,3 млн.рулбьди тускайлаанын дыңнаткан. Ооң 0,78 млн рублин республика бюджединден, 5,3 млн-ин муниципалдыг тургузугнуң тус чер бюджединден, 65,2 млн-ин ЧКА бүдүрүлгелериниң боттарының акша-хөреңгизинден үндүрген. Биче хемчээлдиг котельнаяларда, суг хандырар каналдарда база чуртталга фондузунда планнаан хемчеглерниң чартык кезиинден хөйү кылдынган. “Ылаңгыя бо чылдың кыжынынга чуртталга фондузун белеткээринге Кызыл-Мажалыкта “Западный” ТСЖ – 100 хуу, Хову-Аксында “Надежда” БК КХН – 72 хуу, Шагаан-Арыгда – “Буура” КХН - 66 хуу, Кызыл хоорай - 71 хуу чедир белеткенип алганы эки көргүзүг” – деп, яамы демдеглээн.

Возврат к списку