Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2020 чылдың сентябрь 13-те Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүн Тыва Республикага эрттиреринге белеткел ажылдары доозулган

2020 чылдың сентябрь 13-те Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүн Тыва Республикага эрттиреринге белеткел ажылдары доозулган 20.08.2020
Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының дыңнатканы-биле алырга, 2020 чылдың сентябрь 13-те 80 төлээлекчи органнарже соңгулдалар болуп эртер. 
 Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) депудадынче Правобережныйның №1 чаңгыс мандаттыг соңгулда округунга немелде соңгулда болур. Оон аңгыда Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Өвүр, Тес-Хем, Тожу, Чаа-Хөл, Сүт-Хөл, Эрзин кожууннар - 10 муниципалдыг районнуң база Кызыл хоорай округунуң Төлээлекчилер хуралынче депутаттарны соңгуур. Хоорай деңнелдиг суурларга хамааржыр Кызыл кожууннуң Каа-Хем суур, Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг, Бии-Хем кожууннуң Туранның Төлээлекчилер органнарынче база депутаттар соңгулдазы болуп эртер. База ол ышкаш Барыын-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Өвүр, Бии-Хем, Сүт-Хөл, Тожу, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Эрзин кожуунарның 65 суурларының төлээлекчилер хуралынче депутаттың кандидадын шилип, бадылаар. Ынчап кээрге, бо соңгулдаларда, Дээди Хуралдың 1, муниципалдыг район болгаш хоорайның 156, хоорай деңнелдиг суурларның 33, көдээ суурларның 565 депутаттарын шилээн бадылаашкынга чон үнүн бээри ол. Ооң түңнелдери-биле 755 депутат мандатты үлээр. 
“Республика девискээринде 110 соңгулда участогунга бадылаашкын болур. Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде соңгуур эргелиг 104805 соңгукчулар (республиканың соңгукчуларының 53,3 хуузу) 110 участокка барып, үнүн бээрлер – деп, Тыва Республиканың Cоңгулда комиссиязының даргазы О. Фортуна дыңнаткан. – Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) үшкү чыыжының депутаттың кандидадынче немелде соңгулдага киржир кандидаттарны бүрүткээри 2020 чылдың август 7-де доозулган. Чаңгыс мандаттыг Правобережныйның №1 соңгулда округунче депутадын идип үндүрер дээш, 5 политиктиг партия 5 кандидадын бүрүткеткен. ТР-ниң Дээди Хуралының депутадынче немелде соңгулдага бадылаар арганы хандырар дээш, херек кырында турар черинге соңгуур кылдыр “Мобильдиг соңгукчу” системаны бо соңгулда хүннеринде база ажыглаар. Ынчангаш, бо чылдың июль 29-тан сентябрь 8-ке чедир, турар чериниң аайы-биле соңгуурун дилээн билдириишкин хүлээп алыр пунктуларны дараазында черлерде ажытканын дыңнадыйн: Кызыл хоорайның территориалдыг соңгулда комиссиязында; Күрүне ачы-дузаларының порталы таварыштыр; сентябрьның 2-ден 8 хүннеринде Кызыл хоорайның соңгулда комиссиязының 7 участоктарында. 2020 чылдың сентябрь 19-туң хүнү-биле алгаш көөрге, херек кырында турар черинге бадылаар күзелин илереткен хамаатылрадан чүгле 9 билдириишкин кирген”. 
Чедери берге черлерде чурттап турар хамаатыларның соңгуур эргезин хандырары-биле, 2020 чылдың август 24-тен эгелеп соңгулда комиссияларның участок ажылдакчылары бодунуң ажылын эгелээр.
Бадылаашкын хүннеринде чоннуң кадыкшылын камгалап, айыыл чок чорукту хандырары-биле, үш хонуктуң дургузунда, азы 2020 чылдың сентябрь 11-13 хүннеринде соңгуп келген кижилерге хууда камгалал чүүлдерин бээр. 
Чаңгыс аай бадылаашкынның хүннеринде: сентябрь 11 база 12-де эртенгиниң 8 шактан кежээкиниң 20 шакка, а сентябрь 13-те эртенгиниң 8 шактан кежээкиниң 22 шакка чедир соңгулда участоктарынга соңгукчулар боттарының хамааты эргезин ажыглап, депутатка кандидат дээш үнүн кадып болурун сагындырдывыс.

Возврат к списку