Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Чаа Сорук» губернатор төлевилелиниң күүселдези

«Чаа Сорук» губернатор төлевилелиниң күүселдези 28.07.2020
Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы «Чаа сорук» программа шалыпкын чоруп турарын дыңнаткан. 
Губернатор төлевилелин боттандырар 11 кол хемчегниң 5-жи бо үеде күүсеттинген: төлевилел киржикчилерин шилээн, “Чаа чорук” губернатор төлевилелин күүседир мөөрей чурумунуң дугайында нормативтиг-хоойлу актызын ажылдап кылган, социал керээлерни чарган, төлевилел киржикчилерге тускайлаан чер участоктарын көдээ ажыл-агый ажыглалдыг черлер категориядан уштуп, хөлезиге алган дугайында керээлерни тургускан.
Дараазында 4 хемчегни боттандырарының хуусаазы ам-даа элек. Ол дээрге, зооветеринарлыг хемчеглерни чорудары, төлевилел киржикчилеринге социал болгаш эмчи дузазын организастаары база үре-түңнелдерни үндүрери.
 16 кожуунда төлевилелдиң 64 киржикчизинге ниитизи-биле 340 баш улуг бода мал биле 9400 баш шээр малды бо хүннерде дамчыткан. Ынчап кээрге, 10400 баш шээр мал дамчыдар планны 90 хуу күүсеткен. А улуг бода малды дамчыдары 100% болган. 
4 кожуунда 5 киржикчиге малдарны удавас дамчыдар. Мөңгүн-Тайга кожуунда Мөген-Бүрен биле Тоолайлыгда 2, Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл суурда, Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурда база Улуг-Хем кожууннуң Торгалыг суурда бир-бир киржикчилер малдарны алыр.
Чайлагларның ырак болганы, киржикчини солааны база өг-бүле кежигүннери ковидтен аарааны дээш ышкаш билдингир чылдагааннар ужундан, малды дамчыдары саадаан. Тудуг ажылдары чоруп турарын, чаа коронавирус халдавырын нептеретпес дээш хемчеглер база бот-хоргадал чурумун сагып турары-биле, малды ажаап-карактаарының зоотехниктиг база ветеринарлыг дүрүмнеринге кыска хуусаалыг курстарны эрттирерин апрельдиң 30-ден авгусче чылдырган. 
 16 кожуунда төлевилелдиң 66 киржикчилери малчын турлагларны тудуп дооскан. Ам чүгле аар-саар ажылдар арткан. Ийи кожуунда 3 киржикчиге: Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мөген-Бүрен биле Тоолайлыгга база Улуг-Хем кожууннуң Торгалыгга малчын турлагларны тудар.
Тудуг ажылдарын шапкынчыдары дээш бүгү күштерни мөөңнеп, чогуур акша-хөреңгини угландырган. Көдээ ажыл-агый эргелелдериниң неделя санының хуралдарында төлевилелдиң күүселдезинге анализти кылып турар.

Возврат к списку