Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Москвада республиканың бүрүн эргелиг төлээ черинге эмнедип барган инвалид уругларның ада-иелеринге дузалажырын даандырган

Тываның Баштыңы Москвада республиканың бүрүн эргелиг төлээ черинге эмнедип барган инвалид уругларның ада-иелеринге дузалажырын даандырган  27.07.2020
Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң хууда хүлээп алыышкынынга инвалид уруг азырап олурар, Кызыл хоорайның чурттакчызы Ульяна Кошкелиговна Кара-Сал келген.
Амыдырал берге-даа болза, уруунуң кадыкшыл байдалын чүгээртедип алыр дээш хөй чылдарда төлептиг туржуп чоруур ие. Бо удаада Ульяна Кошкелиговна чурттуң найысылалынга ханы шинчилге хыналда эрттирип чоруур апарганын, Москва хоорайга оларның өг-бүлезинге дузаны кадырынга деткимчени көргүзер дилегни республиканың удуртукчузундан дилээн. Уруу ам 10 харлыг. Аарыг чаш коляскалыг болгаш, улуг хоорайга аай-дедир чоруурунга бергедежи бээри чайлаш чок. Ындыг болзажок ие уруунуң кадыы дээш кайнаар-даа чоруптарынга белен. Олар инвалид уругларны амыдыралга ижиктирер сорулгалыг янзы-бүрү хемчеглерниң идепкейжилери.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвада Тываның бүрүн эргелиг төлээ черинге инвалид уругларның ада-иелерин деткиир хемчеглерни идепкейжидип, Москвада эмнелге черлеринге чедип, аай-дедир аргыжарынга боттуг дузаны көргүзерин даандырган. 
«Ол айтырыгларны онза хыналдага алыңар. Бир эвес херек апарза, меңээ дыңнадып, смс-тен чорудуптуңар. Ол үүле-херекти долгандыр бюрократчы чорукту болдурбас. Кижилерге таарымчалыг байдалды тургузары чугула. Ол чокка-ла, оларның амыдыралы берге. Чүгле өөрүшкү-маңнайны оларга күзээр-дир мен» - деп, республика Баштыңы айыткан. 
Уругларга квоталарны үе-шаанда берген турарын контрольга алыр даалганы кадык камгалал сайыды Артыш Сатка берген. Оон аңгыда «Чедер» курортту катап тургузуп эгелээрин Шолбан Кара-оол сагындырган. Келир чылын аквапарктыг амгы үениң санаторийин тудуп эгелээр, аңаа дыка хөй чаштар кадыкшылын быжыглар аргалыг апаар.  
Ульяна Кара-Сал чаштарга сеткилинден дузалажып, бедик мергежилдиг ажылдакчылары-биле ылгалып чоруур Кызыл хоорайда Кадык төвүнүң коллективинге өөрүп четтиргенин инвалид уруглар ада-иелериниң өмүнээзинден илереткен. Реабилитация төвүнде тергелиг уругларны өрү көдүрдүр дериг-херексел четпейн турарын хараадып чугаалаан.
Республиканың удуртукчузу кичээнгейлиг дыңнааш, бирги ээлчегде ол четпести чайладырын кадык камгалал сайыдынга онаандырган. Ульяна Кара-Сал ада-иелерниң бир күзелин дамчыткан – дүне удуп чыдырда баш шинчилээр видеомониторингини садып алырын.  
Ол дериг-херексел МРТ-ни солуп болур. 5-6 шак иштинде ажылдаптар күштүг аппаратка ындыг шинчилелди амдыызында Москвага эртип болур. Артыш Сат республикада чүгле чаңгыс аппарат барын чугаалаан. Ол чүгле чээрби минута дургузунда тырттырар болгаш, аңаа бедик шынарлыг шинчилелди кылыры болдунмас. Эмнелгеге чугула херек ол аппаратты садып алыр арганы өөренип көөрүн Кадык камгалал сайыдындан дилээн. 
 Москвадан эмчилер: - “Кандыг келдиңер, иешкилер? Тывадан поездилеп 4 хонук, самолеттап 5-6 шак боор болгай силер. Маңаа келгеш, хоорай иштинге база чоруп кээр” – деп, бо-ла айтырарын Ульяна Кара-Сал чугаалаан. Төрээн черинге чоргааралын илередип, ТР-ниң бүрүн эргелиг төлээ чери, республиканың Баштыңы, Кызылда Комсомольская кудумчузунда кадыкшыл төвүнүң сагыш-човангыр эмчилери, буян сеткилдиг чаңгыс чер-чурттуглары холун сунуп, дузалажып турарын ол чугаалап чоруур. «Кезээде дузалажып чорууруңар дээш сеткилим ханызындан четтиргенимни илередип, Тыва Республиканың төлээ черинче кичээнгейни углап турарыңарга өөрүп тур мен. Кадык камгалал яамызының тускай бижии-биле санаторийлерде дыштанып турар бис. Ол биске канчаар-даа аажок улуг дуза».
Ульяна Кара-Сал ужуражылга соонда, уруунуң чураан чуруу-биле, ооң кылганы суй-белээн Тываның баштыңынга сунган.

Возврат к списку