Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

"Дүрген - 2013": алды төлевилел тиилекчи болган

"Дүрген - 2013": алды төлевилел тиилекчи болган 26.07.2013
«Тыва – хөгжүлдениң девискээри» деп аныяктарның өөредиглиг форумунда ийиги спортчу ээлчег эгелээн. Форум ийи чыл улаштыр Таңды кожууннуң девискээринде республиканың база бир бойдус чурумалдыг черлериниң бирээзи Дүрген кашпалындан ырак эвесте эртип турар болгаш «Дүрген-2013» деп атты алган.

Маңаа майгыннар лагеринге бирги ээлчегде аныяк сайгарлыкчыларның командалары, волонтерлар организациялары база чер-черлерниң студентилери чыылган. Олар беш хүн иштинде жюриниң шииткелинге боттарының социал база бизнес-төлевилелдерин киирип, бодалдарын, арга-дуржулгазын солушканындан аңгыда, өөредиглиг шөлдерге эгелеп чоруур бизнесменнерге эргежок чугула теория талазы-биле белеткелди ап, Тываның онза бойдустуг булуңунга дыштанганнар.

Угаан-бодал сайзырадыр ажыл-херектерниң база мастер-класстарның соонда аныяктарга программа езугаар чогаадыкчы чоруктуң фестивалы, тыва хүрешке, хол бөмбүүнге, уруглар аразынга сумо хүрешке спортчу маргылдаалар болуп эрткен. Бо чылгы форумнуң ажылынга эрге-чагырганың төлээлери-биле катай ниитизи-биле 450 хире кижи киришкен. Республиканың чогаадыкчы болгаш идепкейжи аныяктары чедиишкинниг, ажыл-агыйжы сайгарлыкчылар, политиктер, хөй-ниитичи дээш, солун кижилер-биле ужурашкан. Форумнуң киржикчилеринге эң-не уттундурбас ужуражылга лагерьге аалчы бооп келген Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле июль 19-та Дүрген хемниң эриинге болган.

Форумнуң организатору — ТР-ниң Спорт болгаш аныяктар херектериниң талазы-биле яамыга «Дүрген-2013» — «Сайгарлыкчы сен» деп аныяктар ортузунга сайгарлыкчы чорукту нептередип сайзырадыр сорулгалыг комплекстиг программаны боттандырар дээш бир чыл иштинде аныяктарны сайгарлыкчы ажыл-чорудулгаже хаара тударының талазы-биле кылдынган ажылдарның түңнелдерин үндүрер отчеттуг хемчег болур.

Аныяктарның өөредиглиг форумунуң кол сорулгазы – социал база экономика талазы-биле келир үеде элээн перспективалыг, кедилиг бизнес-төлевилелдерге күрүне деткимчезин көргүзер сорулга-биле конкурс езугаар шилилгени чорудары болур.

«Дүрген-2013» форумнуң белеткел чадазынга 95 бизнес-төлевилелдерни идип үндүрген. Чылдың эртер «Аныяктарның бизнес-төлевилели» деп республика конкурузу «Тыва – хөгжүлдениң девискээри» деп аныяктарның өөредиглиг форумунуң шииткелинче бодунуң төлевилелин киирер эргени алган 44 тиилекчилерни тодараткан. Ооң аңгыда жюри 17 социал төлевилелдерни өөренип көрген. Yр сайгарылганың, санал-онал солчулгазының соонда конкурс комиссиязы алды төлевилелдерни тиилекчилер деп санаан. Республика бюджединден 20-ден 50 муң рубль чедир субсидияларны «Аныяктарның дыштанылгазын болгаш кадыкшылын организастаар» номинацияга «Буянныг чүрек» деп төлевилелди боттандырары-биле Сайлык Сүктермаа, ол-ла номинацияга «Тыва Республиканың КВН шимчээшкини» аныяктар организациязы база Новосибирск студентилериниң «Идегел» каттыжыышкыны алыр.

Ол ышкаш «Идегелге» «Эң эки медээ информация төлевилели» деп номинацияга «Бо кайгамчык элээр делегей» деп төлевилелин боттандырарынга база субсидияны аазаан. Балгазынның №2 профучилищезиниң «Аныяк гвардия» аныяктар организациязының удуртукчуларының чөвүлели «Эрес-дидим чорук» шериг-патриотчу клубту тургузары» деп төлевилелин чедиишкинниг камгалаан. А Элегес-Аксының аныяктар организациялары «Аныяктарны ажылче хаара тударынга деткимче» номинациязынга төлевилелдер конкурузунуң тиилекчилери болганнар.

«Аныяктарның социал төлевилелдеринге күрүне деткимчезиниң ниити түңү 180 муң рубль. Шупту төлевилелдер солун, социал ужур-дузалыг болган» — деп, жюри даргазы, ТР-ниң спорт база аныяктар херектериниң талазы-биле сайыдының оралакчызы Ольга Любимова, конкурсту түңнеп тура, чугаалаан.

Форумнуң киржикчилери беш хонук дургузунда хөй чаа бодалдар, ажыктыг билиглерни алганындан келир чылдың форумунга улам идепкейжи киржирлер. «Дүрген-2013» бодун бүрүнү-биле шынзыдып шыдаан болгаш салган сорулгаларын күүсеткен деп дидими-биле чугаалап болур. 44 бизнес-төлевилелдер конкурузунуң тиилекчилери жюриниң эксперт кежигүннери оларны бүрүнү-биле сайгарган соонда билдинер.

Возврат к списку