Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазын боттандырар айтырыгларны сайгарып көрген

Тываның Баштыңы регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазын боттандырар айтырыгларны сайгарып көрген 17.06.2020
Июльда федералдыг бюджеттен акшаландырып эгелээр 2020-2024 чылдарда республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазының киржикчилерин тодарадыр белеткел Тываның Чазаанда эгелээн. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2020 чылда 1 млрд ажыг рубль ниити өртектиг бирги чаданың төлевилелдерин күүседир арга-хевирлерни чугаалашкан. 
 Тываның Баштыңы хурал үезинде, төлевилелдерни удуртуп турар сайыттарга биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң субъектилерин аңаа идепкейлиг киириштирерин хандырар даалганы берген.
Республиканың удуртукчузу бот-тускайлаң программаның төлевилелдеринге күрүне-хуу кады ажылдажылга негелдези-биле бизнести олче хаара тудуп болурун чугаалаан. Күрүне чагыынче боттарының акша-хөреңгизин киириштиреринге белен кижилер ынаар кордап болур. Күрүне-хуу кады ажылдажылганың билдингир боорда, бөдүүн дүрүмнери күрүнеге-даа, сайгарлыкчыга-даа ажыктыг.
Чогуур подрядчиктер-биле шупту негелделерни дугуржур апаар. Күрүне-хуу кады ажылдажылганың аргалары консессия болгаш каттышкан бүдүрүлгелерден эгелээш, продукцияны үлежир дугайында дугуржулгага чедир каш янзы болур.  
«Программа дээрге, анаа-ла бөлүк төлевилелдер болгаш тудуглар эвес-тир. Республика ону он-он чылдарда туржуп келген. Чүгле бистиң бо салгалывыс чугааларны чорудуп тургаш, федералдыг хоойлу ышкаш күрүне документизин чедип алганы бо. Коллегаларывыс-биле кады сөс болгаш чартык сек бүрүзүн ылавылап тургаш, ылап ажылдап кылганывысты чугаалайн. 34 пунктунуң бирээзиниң артында-ла – бистиң республиканың чедериниң бергези, амыдырап-чурттаарының аары, бизнести ажылдадырының нарыны, түреңги чорук дээш, шагдан бээр тургустунуп келген оон-даа өске айтырыгларны шиитипирлээр хевирлер кирген. Ол аргаларны ажыглаар ужурлуг бис. 
Экономиктиг бергедээшкиннер турзажок, Россияның Чазаа программаны ажылдатканын демдеглээр херек. Биске эң үнелиг чүве ол» - деп, Тываның Баштыңы сайгарылганың түңнелин дыңнаткан. Көрдүнген акшалар республикага херек үре-түңнел дээш эң дээштиг ажылдаар кылдыр чиге бодал турарын ол демдеглээн.  
2020 чылдың апрельде РФ-тиң Чазаа “2020-2024 чылдарда Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазын” бадылаанын сагындыраал. Ында үш угланыышкын бар - экономика база социал адырны хөгжүдери, амыдырап-чурттаар хүрээлелдиң шынарын экижидери. Өзек төлевилелдер регионга демир-орук болгаш автомобиль оруктарын тудуп, транспорттуң чедингирин хандырар айтырыгларны шиитпирлээр ужурлуг. 
Эге чаданың кол айтырыгларынга – боттуң чиг-эдинден демир-бетон кылыглар база тууйбу бүдүрүлгелерин, арга-арыг болбаазырадылгазының долу күчүлүг комбинадын организастаары, көдээ ажыл-агыйынга болбаазырадылга бүдүрүлгелерин, «Чедер» курорт комплекизи дээш, өске-даа аржаан объектилерин, ол ышкаш сыын ажыл-агый баазазынга туркомплексти ажыдары хамааржыр. Шолбан Кара-оол төлевилел бүрүзүнге төлевилел офизин хевирлеп, ооң боттаныышкынын хууда харыылаар кижилерни тодарадыр даалганы берген.

Возврат к списку