Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РИА Новости: Тыва өскелерде чок төлевилелди эгелээн

РИА Новости: Тыва өскелерде чок төлевилелди эгелээн 08.06.2020
МОСКВА, июнь 5 — РИА Новости. Тыва дагын катап кем-херек үүлгедир чорук-биле бир тускай демисежир дээш, боттарының адын эгидип, сайгарлыкчылаар деп ыяк бодап алган шииттирип чораан кижилерге “Чаа сорук” деп төлевилелди эгелээн. 
 Төлевилел киржикчилеринге арат ажыл-агыйын эгелээр кылдыр хууда дузалал ажыл-агыйын база мал-маганны тускайлап бээр. Республикада кем-херек үүлгедиишкиннериниң 70 хуузун ооң мурнунда олуруп чораан кижилер кылып турар деп, төлевилелдиң эгелекчизи - регионнуң баштыңы Шолбан Кара-оол тайылбырлаан. Ындыг кижилерни ажылче албас болгаш, олар акша ажылдап алыр дээш, кылып билир-ле чүвезин сегирип алыры – ооң чылдагааны ында. Ам ындыг чүүлдерни болдурбазы-биле ол төлевилелди ажылдадып эгелээр бис. 
“Чаа сорукка” 45 хар чедир назылыг, бир болгаш он хөй ажы-төлдүг, ооң мурнунда олуруп чораан, хандырылгазы кошкак кижилер киржир. 
Конкурс шилилдезиниң соонда, киржикчилер-биле ийи чылга социал керээлерни чарар. Июньнуң 15-тен 20-ге чедир оларга ырактан өөредилгени организастаар. Бот-хоргадал чурумун кииргени-биле, кыска хуусаалыг курстар үезинде малды ажаарының зоотехниктиг болгаш ветеринарлыг чурумнарын аңаа өөредири ол.  
"Малды халас үскеш, тудуг тудар ыяшты тускайлап, бажың, кажааларын тутчуп берип болур бис. Ажы-төлүң өстүрер дээш шынчы ажылдаары артар. Кажан кижиге ындыг улуг идигни, эки деткимчени берип турда, бодунуң чоок кижилериниң быжыг келир үези дээш базым бүрүзүн муң катап деңзигүүрлээр апаар деп бодаар мен” – деп , Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
Олар ам келир ийи чылда ажыл-агыйын хөгжүдер ужурлуг. Ол үе иштинде бодунга база чоок кижилеринге дыка хөйнү кылып ап болур. Малды хүлээп алган өг-бүле керээ негелдези езугаар, ол хире малды өске киржикчиге дамчыдып, а арткан малын база малчын турлаан бодунга арттырып алыр.  
Ооң соонда, “Чаа соруктуң” киржикчизи чораан кижи арттырып алган ажыл-агыйын үндүрүг албанынга албан езузу-биле демдегледип, хуу сайгарлыкчы болуп ажыл-ижин уламчылаар. Регионда көдээ аэыл-агыйы онза кичээнгейде болгаш амыдырап-чурттаарынга таарымчалыг арга кылдыр ону шилип алганы таварылга эвес. 
"Тывага көдээ суур — чүгле чурттаар чер эвес, республиканың экономиказын, культуразын, езу-чаңчылдарын, амыдыралдың овур-хевирин чүс-чүс чылдарда хевирлеп келген ооң чүрээ болгаш сеткил байлаа-дыр. Азы философиязы. Ынчангаш губернатор төлевилелдериниң хөй кезии көдээ черлерни хөгжүдеринче, суур чурттакчыларының амыдырал-чуртталгазының шынарын бедидеринче, ядыы-түреңги чорукту чавырылдырарынче угланганы-биле онзагай” – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
“Чаа соруктуң” киржикчилеринге хүлээдир малды май 30-ге чедир садып алган. Мал эмчилери малдарны шинчип турар. Социал төптер ажылдакчылары, ол ышкаш муниципалдыг районнуң көдээ ажыл-агый эргелелдериниң база суму чагыргаларының, кожууннуң хөй-ниити организацияларының, Тыва Республиканың хөй-ниитиниң айыыл чок чорук яамызының төлээлери, ИХЯ-ның девискээр органының начальниктери, Россия Федерациязының ФКАК-тың Тыва Республикада эргелелиниң ККЭ ФКА инспектору керээниң күүселдезин хайгаараар.

Возврат к списку