Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа биче болгаш ортумак бизнести деткиир

Тываның Чазаа биче болгаш ортумак бизнести деткиир 28.05.2020
Республиканың эрге-чагыргазы биче болгаш ортумак бизнеске майдан эгалеп дузалажып эгелээн деп, ТР-ниң Экономика яамызы дыңнаткан. 
Бо үеге чедир күрүне деткимчезиниң дараазында хемчеглери күүсеттинген: 2622 кижи ажылдап турар биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң 1386 субъектилеринде ажылдакчыларның шалың төлевиринге 12130 рубль хемчээлдиг (МРОТ) субсидияны доктааткан.  
- биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң 4 субъектизинге МРОТ-тан көвүдеп турар шалың төлевиринге камгалдылга дадывырларының таривин ийи катап бадырган (30 хуудан 15 хууже);  
- экономиканың когаараан 11 адырында 2482 микро-бүдүрүлгелерге камгаладылга дадывырларын төлээрин соңгаарлаткан (биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң чаңгыс аай реестринде биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилериниң 34,2%); 
- планнаттынган 53 хыналданың 7-зин, федералдыг үндүрүг албанының ТР-де эргелелиниң 28 хыналдазын соксаткан. 
- орулгалары 30 хууга кызырылган 390 билдириишкин киирикчилеринге (кижилер база ИП) банкылар 485,6 млн рубльдиң чээлилерин дуглаарынга 6 ай чедир хуусаада узадырын чөпшээрээн;  
- Ажаалга банкызы биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң он субъектилеринге ажылдакчыларының шалыңын төлээринге 0 хууга 22,2 млн. рубльдиң чээлизин чөпшээрээн; 
- бир сайгарлыкчы «1/3» программа-биле чээли төлээринге соңгаарладыышкынны алган, ооң бир кезиин РФ-тиң Экономика яамызы, ийиги кезээн - банк, үшкүзүн - сайгарлыкчы боду эгидер.  
- үндүрүг онаалдазының бөдүүнчүткен системазы-биле “үндүрүг чиигелделерин” 3045 ажыл-агый субъектилеринге 141,3 млн рубльге берген (биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң чаңгыс аай реестринде биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилериниң 42%); 
- биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң 265 субъектизинге үндүрүг онаалдазының патент системазы-биле 12 млн рубльга «үндүрүг чиигелдезин» берген (биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң чаңгыс аай реестринде биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилериниң 3,7%).  
- ТР-ниң Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондузу биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң 23 субъектилеринге 2020 чылдың апрель 1-ден баштайгы 6 айда 0 хуу ставка-биле микро-чээлилерни 74,3 млн рубльге берген;
 - ТР-ниң Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондунуң чээли алган биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң 164 субъектизинден 26-зынга “хуу төлевес дыштанылганы” 6 айда берген; 
- биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң 43 субъектизиниң 17-зинге чээли алырда дилээн түңүнүң магадылал деткимчезин 70 хуу чедир улгаттырган.  
- биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилериниң хөлезилеп турары 108 оран-савазынга апрель база май айлар дээш ниитизи-биле 1,11 млн. рубль түңнүг аренда өртээнден хостаан. 
Оон аңгыда, биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң дараазында хемчеглерин белеткеп турар:
 - когараан бүдүрүлгелер - республикада биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң 2493 субъектилеринге база 400 социал угланыышкынныг КХО-ларга II квартал дээш үндүрүглерин үндүр бижээн;
 - камгалал дадывырынга хамаарыштыр бир МРОТ хемчээлинге (12 130 рубль) үндүрүг тырттар түңнү берген. 
- социал угланыышкынныг КХО-ларны, ол ышкаш когараан адырларда шупту бүдүрүлгелерде кижилерниң ажылга хаара туттунганын деткиири-биле тускай чээли программазы июнь 1-де эгелээр. Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң 2493 субъектизи ону алыр. 
Чээлиниң хемчээли – чартык чылда 2 хуу ставка-биле айда бир ажылдакчыга бир МРОТ. Бир эвес штады 80 хуудан кудулавас болза чээлиниң чартыын үндүр бижиир, а 90 хуу деңнелге азы оон хөй бооп артып каар болза, чээлиниң бодун база ооң хууларын күрүне долузу-биле үндүр бижиир.
 - хуу бүдүрүлгелерге, өг-бүле бүдүрүлгелеринге, биче бизнеске деткимче көргүзүп турар регионнуң микро-саң-хөө структураларын деткиир. Федералдыг программада Тывага өйлээн түң - 31 млн. рубль.

Возврат к списку