Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Арга-арыг камгалалы» федералдыг төлевилелдиң күүселдези

Тывада «Арга-арыг камгалалы» федералдыг төлевилелдиң күүселдези 28.05.2020
Тыва Республиканың Бойдус яамызы арга-арыглар камгалаар төлевилелди амыдыралга боттандырар ажылдарны бөгүнде кылып турар.  
2020 чылда программа боттанылгазынче федералдыг бюджет акша-хөреңгизинден 125,8 млн. рубльди тускайлаан.  
Дугуржулга езугаар, кескен болгаш кадып кургаан арга-арыг ыяштарының шөлүнге онааштыр арга-арыгны катап тургузуп, тарып өстүрер дээн сорулгалыг көргүзүг 100 хуу чедип алдынган. Төлевилел чорудуу-биле 4 түңнел чедип алдынган. Бирээде, арга-арыг ажыл-агый албан черлеринге 3 санныг техниканы садып алган. Ийиде, албан черлеринде өртке удур 23 санныг техниканы саткан. Үште, 7,2 муң га шөлде арга-арыгны катап тургузар ажылдарны чоруткан. Дөртте, арга-арыгны катап өстүреринге 0,3 муң кг хемчээлдиг ыяштар үрезиннерин курлавырлаан. 
Апрельдиң 20-ге чедир арга-арыг олуртур ажылдарны дооскан. Ниитизи-биле 556 га шөлде 1 890 муң санныг хадыларны олурткан. Арга-арыгның өртке удур айыыл чок чоруун хандырар дээш 3 Беларус тракторну, арга-арыгга ажыглаар ВТГ-100-РС4 маркалыг 2 тракторну регион төлевилели-биле республика садып алган. Каа-Хемниң, Туранның, Барыын-Хемчиктиң база Балгазынның арга-арыг ажыл-агый албан черлериниң материал-техниктиг баазазын ол техникалар-биле четчелээн.  
Бо чылдың июнь ортан үезинде тускай техниканың дараазында ээлчээ келир.

Возврат к списку