Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Аныяктар сесерлиинге кадеттерниң корпузу

Аныяктар сесерлиинге кадеттерниң корпузу 25.07.2013
Тываның Чазааның кежигүннери, Кызыл хоорайның мэриязының база Кызыл кожуун чагыргазының төлээлери киришкен хуралга Каа-Хем суурга спорт-культура ордузу база Президентиниң кадеттер корпузунуң тудуу-биле холбашкан айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.

Улуг байырлалдарга уткуштур кол тудуглар болур бо объектилер келир чылдың сентябрьда ажыглалга кирер ужурлуг. Ынчангаш ооң байырлыг ажыдыышкынынга чалаттырган улуг аалчыларның келири чугаажок. РФ-тиң Камгалал яамызы кадеттер корпузунуң тудуунуң төлевилелин боттандырарынга белен, а ында кирип турар бассейн тудуунуң деткикчизи тодараттынган. Специалистерниң арга-сүмезин өөренип көргеш, ону Кызыл хоорайда Аныяктар сесерлиинге тударын шиитпирлээн. Чүге дизе ол девискээр тудугга эргежок чугула негеттинер техниктиг инфраструктура четкилери – чырык болгаш чылыг хандырылгазының айтырыгларынга бергедээшкиннерни тургуспас ужурлуг.

Ол-ла хуралга тудугну эгелээринге кандыг шаптараазыннар туруп турарын база сайгарып чугаалашкан. Республиканың тудуг сайыды Владимир Саттың илеткээни-биле алырга, төлевилелде кирген объектиниң чырык энергиязының талазы-биле хандырылгазын энергетиктер-биле ажылдап кылган, чырыкты «Западная» подстанциядан кожарының аргалары бар. Газ-биле ажылдаар котельная-биле чылыг хандырылгазын шиитпирлээр. Бо арга ол чоогунда микрорайоннарда бажыңнарның чылыг талазы-биле чамдык айтырыгларын чиигедир.

Республиканың Чер болгаш өнчү хамаарылгаларының яамызынга тудугга хамааржыр чер участогунуң талазы-биле, ол чоок-кавының девискээрин улгаттырарының айтырыгларын дарый шиитпирлээр даалганы онааган. Тудуг яамызынга ажылдарны дарый эгелээриниң хемчеглерин дааскан.

Каа-Хем суурунга туттунар спорт-культура ордузунуң тудуу-биле холбашкан чылыг, чырык, суг хандырылгазының айтырыглары кожуун төвүнүң инфраструктура хөгжүлдези-биле сырый холбаалыг ажылдар болуп турар. Ынчангаш республикада культураның кол төвү болу бээр ол объект чүгле чаңгыс хүнде хемчеглер эртер чер эвес, а доктаамал ажылдап турар төп болур ужурлуг дээрзин сагындырган. Ындыг болганда ол чоогунга чемненилге черин, спортка херек чүүлдерниң садыг черлерин, кадыкшылганың бөлгүмнерин болгаш секцияларны ажыдарын чугаалашкан.

Возврат к списку