Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тибет медицинаны ажыглаарын дугурушкан

Тибет медицинаны ажыглаарын дугурушкан 25.07.2013
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол АКШ-тан билдингир буддолог, 14-кү Далай-Ламаның эжи, Голливудтуң кинодивазы Ума Турманның ачазы, Колумбия университединиң профессору Роберт Турман-биле ужурашкан.

Буддизм делегейин эргип кезээн американ Тывага бир дугаар келген болгаш ооң чаражын кайгап ханмаанын Шолбан Валерьевичиге чугаалаан. Ооң бодалы-биле, сарыг-шажынга хамаарылгалыг кижи бүрүзүнүң үе-дүптен бээр турар черин дилеп турары Шамбала деп кайгамчык чурт дээрге-ле Тыва бооп турар. Чугаалажыышкын үезинде олар калбак, хөй талалыг, Россияга, ооң иштинде Тывага буддизмни сайзырадырының дугайында айтырыгларны чугаалашканнар. Тываның Баштыңын бурунгу шажынның үндезиннерин нептередип сайзырадырының айтырыглары сонуургаткан. Республиканың чурттакчы чонунуң ортузунга он-он чылдарда бүгү талалыг атеисчи суртаал ажылы чоруп турган-даа болза, шажын-чүдүлгеге негелде-хереглелдиң когун үзүп шыдаваан. Ынчалза-даа сүлде-сүзүктүң суксуну ам-даа ханмаан: буддист шажын-чүдүлгениң философчу үндезиннериниң алыс шынын билип алырының хөйге ажыктыг институттары чок. Тываның бодунуң шажын-чүдүлгеге бараан бооп, Индияның, Тибеттиң хүрээ-хииттеринге өөренип, шажын талазы-биле эртем чедип ап турар лама-башкылары бар. Ынчалза-даа ол өөредилгениң хуусаазы узун, а үнелиг эртем-билигге хереглел маңаа амгы үеде ылаңгыя аныяктарга херек бооп турар.

Буддисчи өөредигни тайылбырлап суртаалдаарының талазы-биле айтырыглар ам-даа ылап-ла барынга Роберт Турман чөпшээрешкен.

Ынчалза-даа чугаа кылганнар чүдүлгелиг хөй кижилерге өөредиг чедип алдынгыр болурунче угланган чамдык тодаргай базымнарның дугайында дугурушканнар. Шолбан Кара-оол дээрги Турманның, буддология адырының специализиниң, уругларга болгаш элээдилерге буддизмниң үндезиннериниң дугайында кичээлдерни азы курстарны организастаарынга дүүшкен литератураны үндүрериниң талазы-биле сүмелерни республиканың специалистеринге белеткээриниң аазаашкыннарын алган. Ол ышкаш Шолбан Кара-оол 2014 чылда Тывага организаторларының бирээзи американ эртемден бооп турар, буддист литератураның очулдурукчуларының Ийиги симпозиумун эрттирип болурунуң дугайында чугаалаан. Оон аңгыда Роберт Турман Тываның Баштыңының көдүргени буддизмниң үндезиннерин өөредир школа башкыларын белеткээриниң эргежок чугулазының дугайында айтырыын сонуургаан. Профессор башкыларга дүрген өөредиглиг курстарны эрттирериниң дугайында база боданып көөр болган.

Ол ышкаш Роберт Турман  Шолбан Кара-оол - биле чугаа үезинде хенертен Тывага спа-курортту тургузарының дугайында бодалга келгеннер. Профессор Тыва-биле бир дугаар таныжылгазының соонда тывылган бодалдары-биле база үлешкен. Эртемденниң сонуургалын Тываның изиг суглуг аржааннары оттурган. «Тываның тайгаларында изиг суглуг аржааннар ышкаш СПА-курорт ажыдарынга эң таарымчалыг черлерни көрбээн мен» — деп, Роберт Турман Шолбан Кара - оолга чугаалаан. 

Возврат к списку