Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кундустугнуң клуб тудуунда ажылдар кидин-түлүк

Кундустугнуң клуб тудуунда ажылдар кидин-түлүк 18.05.2020
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2020 чылда республикага кылып чорудар ажыл-херектерниң дугайында айыткалын Дээди Хуралга таныштырып тура, чурттуң президентизиниң күрүне политиказынга даянган национал төлевилелдерни база күрүне программаларын боттандырары күүсекчи эрге-чагырга органнарының бирги ээлчегде кол ажылдары ол деп чугаалаан. 
Национал төлевилелдер база күрүне программалары езугаар Тывада социал ужур-дузалыг дыка хөй объектилер туттунуп, чаартып турар. Көдээ суурларда культура одаглары, фельдшер-акушер пунктулары, чаштарга ясли садтар дээн ышкаш, чонга эң херек тудуглар туттунуп, суур черниң амыдырал-чуртталга байдалын өскерткен. 
“Күрүне экспертизазының чогумчалыг түңнелдерин ап, камгалаттынган төлевилелдер-биле тудуг ажылдары чоруп турарын сагындырайн. Эрткен чылын республикада 7 клубту чаартып, септеп-селээш, ажыглалче киирген бис. 3 чаа клубту туттувус, 1 клубка эде тудуушкун ажылдарын чорудуп, арткан клубтарга капиталдыг септелгени кылдывыс. Ам аргажок эргижирээн, улуг хемчээлдиг 5 культура одаан бо чылын эде кылып эгелээнивис бо. Ол дээрге Бии-Хем кожуунда Сушь, Өвүрде Солчур, Эрзинде Мөрен, Таңдыда Кочетов, Барыын-Хемчикте Шекпээр суурларда улуг клубтар-дыр. Каа-Хем кожууннуң Кундустуг суурда бо культура бажыңын эде кылыр улуг ажылдар эрткен чылын эгелээн. Клубтуң крышазын бүрүнү-биле солаан. Ол ажылдарны август 2-де дооскан бис. Ынаар ниитизи-биле 3 млн. хире акша үнген. Одалга системазын база шуут чаарткан. Кандыг-даа тудугнуң таваа болгаш дээвиири быжыг, шынарлыг болур болза, ол хөй чылдарга чонга бараан болуру билдингир” – деп, республиканың культура сайыды А.К. Тамдын Кундустуг суурда клуб септелгезинге хамааржыр ажылдарны таныштырды. 
Эрткен чүс чылдың 67 чылда туттунган Кундустугнуң культура бажыңында бо хүннерде, халдавырлыг хамчык аарыының берге үези турзажок, тудуг ажылдары кидин-түлүк. Ында сумунуң клувундан 6 кижи, кожууннуң культура эргелелинден он ажыг кижи база суурда чаа садик тудуунга ажылдап турган мергежилдиг маляр кыстар база тудугжу ийи оол ажылдап турар. 
Тыва Республиканың Культура яамызы немелде дөстерни тып тургаш, соңга-хаалгазын чаартыр, чырык-чылыдылгазын шөйер, чаагайжыдылгазын хандырар ажылдарже акшаландырыышкынны тускайлаан. Оон аңгыда сумунуң девискээринде ажылдап турар “Тардан Голд” КХН бодунуң үлүүн киириштирип, херектиг чүүлдер-биле дузалажып турары ажылды шапкынчыткан. Тудугга ажыглаар ыяш, манза аймаан, иштики шеверлел ажылдарынга херек материалдарны, техника-биле кылыр ажылдарны 
“Тардан Голд” боттарында хүлээнип алган. А ажылчын холдар – культура ажылдакчыларындан. “Тардан Голд” бүдүрүлге бо үеге чедир 598 муң хире рубль акшага материалдар-биле дузалаштылар. Клубтуң ниити септелгезинге киириштирген дузаламчызының түңү 2 млн рубль хире бар. Культура яамызының шугумундан киирген чагыывыс езугаар дузаны ап тур бис. Ынчангаш ажылчыннар клувувусту дүрген дозуп алыр дээш дыштаныр хүн чокка, хей-аъттыг ажылдап турар. Суурнуң чону, организациялар тудугжуларны деткип, аъш-чемин-даа эккеп бээр-дирлер. Чамдыкта аай-дедир материалдар дажыыр, бок чүдүрер дээн ышкаш ажылдарны кылчы кааптары, черле эки-дир. Ынчангаш бо чылдың июнь төнчүзүнге чедир шупту ажылдарны доозар планныг бис” - деп, кожууннуң культура эргелелиниң даргазы Анжелика Бурбу чугаалай-дыр. 
Тудугда ажылдың хемчээли улуг дээрзи каракка көскү: шалаларын, ханаларын, девиирлерин, системаларны бүрүнү-биле чаартып солаан, ишти-даштында кылыр ажылдар ам-даа хөй. Ажыы-биле чугааларга, чаа тудуг тудуп турары-биле дөмей. Кижи бүрүзү тус-тузунда кылыр ажылдарлыг. 
 “Бо ышкаш септелге ажылдары арткан беш клубта база кидин-түлүк. Оон аңгыда, Көдээ ажыл-агый яамызының “Көдээ девискээрлерни сайзырадып хөгжүдери” деп программазы-биле Мөнгүн-Тайга кожууннуң төвү Мугур-Аксы суурда чаа культура одаан тудуп эгелээн бис. Ынаар 110 млн. рубльди тускайлаан. Ол ышкаш, респбликаның 7 кожуунунда уругларның уран чүүл школазында капиталдыг септелгелер удавас эгелээр” – деп, сайыт А.Тамдын чугаалаан. 
Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол көдээниң чурттакчы чонунга амыдарып-чурттаарынга таарымчалыг байдалдарын тургузуп, оларның чуртталга байдалын экижидери бирги ээлчегде шиитпирлээр сорулгалар ол деп, бодунуң айыткалында демдеглээнин сагындыраал.

Возврат к списку