Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының Улуг Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини

Тываның Баштыңының Улуг Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини 09.05.2020
Эргим хоочуннар, тылдың ажыл-ишчилери болгаш дайынның уруглары! Хүндүлүг Тываның чурттакчылары! 
Өндүр байырлал – Тиилелге Хүнү-биле чүректиң ханызындан байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер! 
Май 9 – кижи бүрүзүнге болгаш бүгү Россияга эң чугула бүгү чоннуң байырлалы. Бо хүнде бистер Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннарын болгаш тылга Тиилелгени каңнашкан ажыл-ишчилерни сактып, хүндүткеливисти илередир бис. Төрээн чуртунуң хосталгазын болгаш хамаарышпас чоруун олар камгалап алгаш, биске хосталганы болгаш амыр-тайбың чурттаар арганы берген. Ооң өртээ – аажок улуг, чүгле дайын хүннеринде безин он-он миллион амы-тын-биле санашкан. Дайын соонуң чылдарында чуртту бузундулардан, хүл-чамдан катап тургузар шак-ла ындыг кадыг-берге байдалдар база турганы уттундурбаан. Ол дээрге делегейниң чаңгыс-даа чонунуң таваржып көрбээни ёзулуг маадырлыг болгаш эрес-дидим чорук-тур.
 Ынчангаш Тиилелге хүнү, 75 чыл эрткен соонда безин, российжи кижи бүрүзүнге ыдыктыг байырлал болур. Чуртталгага болгаш Төрээн чуртунга ынак болурунуң чижээ болуп, кезээ мөңгеде хевээр артар. Дайын үезиниң кижилери дээш, Тиилелгениң солдаттарының салгалдары болганывыс дээш, бистиң хан-дамырывыста ыдыктыг өшпес оттуң кыптыгып чорууру дээш, чоргааралдың сагыш-сеткилди доюлдуруп чоруурунуң чылдагааны ол. Бөгүнде делегейни шыва апкан, пандемия ышкаш, кандыг-даа хай-бачыт ол отту өжүрүп азы ооң көзүн эвээжедип шыдавас. 
Эргим чаңгыс чер-чурттугларым, бот-догуннаан Тыва Арат Республика шак ол улуг дайын чылдарында Россия-биле, бүгү Совет Эвилели-биле кады турганы дээш, силер-биле деңге чоргаарланып чоруур мен. Москва адаанда дайзынны дозуп доктаары-биле бистиинден муң-муң кижилер Сибирь дивизиязының составынга демисежип турган. ТАР-ның 200 ажыг чурттакчызы фронтуже эки тура-биле аъттанган, хөй кезии хары черге мөчээн. Совет Эвилелиниң маадыры деп ат-биле он кижи үнеледип шаңнаткан. 
Кижи бүрүзүн сактып, хүндүлеп чоруур бис. Оларның аттарын Сактыышкын номунда, Тиилелгениң мемориал көжээзинде мөңгежиткен. Ынчалза-даа эң кол чүүл – бистиң чүрээвисте оларның кезээде артып каары. Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчилеринге болгаш хоочуннарынга, тылдың ажыл-ишчилеринге, республиканың чурттакчыларынга быжыг кадыкшылды, амыр-тайбыңны болгаш чаагай чорукту күзедим! Тиилелге хүнү-биле! Өндүр Улуг Тиилелге-биле! 
Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Возврат к списку