Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы Тывада мал оолдаашкыны чедиишкинниг болган деп санаан

Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы Тывада мал оолдаашкыны чедиишкинниг болган деп санаан 07.05.2020
Республиканың бүгү ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны доозулган. Ам малчыннар чазаг-чайлагларынче көжүп эгелээн. 
Республикада шупту 3134 - көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелериниң - 224, тараачын-арат ажыл-агыйларның - 956, көдээ бүдүрүлге кооперативтериниң (бичежек) - 199 база хууда дузалал ажыл-агыйларның - 1755 малычн турлаглар бар. Оларның иштинде 710 турлаглар чедери берге черлерде. 
2020 чылдың эгезинде ажыл-агыйларда ниитизи-биле 695755 баш төрүүр шээр мал турган. Төрүүр 100 мал бажындан 70 хуу чаш төлдү камгалап, 487029 баш анай-хураганны алыры планнаттынган. Бо үеге чедир 549310 баш малдың чаш төлүн ап, 79,8 % болган. 
Республиканың 15 кожуунунда мал оолдаашкыны доозулган болза, Мөңгүн-Тайга биле Тере-Хөл кожууннар май 20-де кампанияны доозарын планнаан. 
Чаа-Хөл - 96 %, Өвүр - 93 %, Барыын-Хемчик - 89 %, Тес-Хем - 87 %, Улуг-Хем - 86 %, Бии-Хем - 85 %, Чөөн-Хемчик - 85 %, Каа-Хем - 80 %, Сүт-Хөл - 80 % болуп, эки көргүзүглерни чедип алган. 
2016-2019 чылдарның “Аныяк өг-бүлеге кыштаг” төлевилел киржикчилериниң мал оолдаашкыны Тываның көдээ ажыл-агый яамызының онза кичээнгейинде. 2016 чылдың киржикчилеринден дараазында кожууннар тергиидээн: Эрзин (420 баш төрүүр малдан 420 баш чаш төлдү ап, 100 % болган); Мөңгүн-Тайга (423 төрүүр баштан 417 баш, 98 %); Бай-Тайга (1295 баш төрүүр малдан 880 баш, 85 %); Чөөн- Хемчик (916 баш төрүүр малдан 760 баш, 82 %). 
2017 чылдың киржикчилеринден дараазында кожууннар мурнаан: Эрзин кожуун (550 баш төрүүр малдан 520 баш хураган, 95 %), ооң соонда Чөөн-Хемчик (1460 баш төрүүр малдан 1244 баш хураган, 85 %), Сүт-Хөл (1043 баш төрүүр малдан 750 баш хураган, 74 %). 
2018 чылдың киржикчилеринден бо кожууннар үнген: Бай-Тайга кожуун (1609 баш төрүүр малдан 1261 баш, 91 %); Эрзин (1200 баш төрүүр малдан 1020 баш, 90 %), Чөөн-Хемчик (2000 баш төрүүр малдан 1700 баш чаш төл, 81 %). 
2019 чылдың киржикчилеринден бай-тайгажылар - 1727 баш төрүүр малдан 1293 баш чаш төлдү ап, планын 91 % чедирген. Эрзинчилер 3170 баш төрүүр малдан 2810 баш хураганны ап, 90 % күүсеткен. Мөңгүн-тайгажылар 1902 баш төрүүр малдан 1639 башты алгаш, планын 76 % күүсеткен. 
Ниитизи-биле республикада мал оолдаашкыны онча-менди доозулган.

Возврат к списку