Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы чаңгыс чер-чурттуглары-биле харылзашкан

Тываның Баштыңы чаңгыс чер-чурттуглары-биле харылзашкан 02.05.2020
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол онлайн харылзаазы-биле чаңгыс чер-чурттугларын хүлээп, оларның сагыш-сеткилин үлешкен. 
Москва хоорайда чурттап ажылдап чоруур Элина Артуровна чаа коронавирус халдавырындан аараан кижилерниң бирээзи. Неделя бурунгаар аарый бергеш, Тываның Баштыңының Вконтактыда хууда арынынче бижээш, дарый дузаламчыны алганын ол дыңнаткан. Тываның Баштыңы бир дугаарында, аарыг кижи бодунуң кадыкшыл байдалын кандыг деп санап турарын айтырып сонуургаан. 
“Эъдим изип, боостап шедиргиленип эгелээш, аарыксай бергеш, дүрген эмчи дузазын ийи хүн долгап чадаштым. Шолбан Валерьевич, оон силерниң интерет четкизинде социал арында арыныңарже дуза дилеп бижииримге, оралакчыңар Сенгии Саида Хертековна республиканың Өг-бүлеге болгаш уругларга дуза чедирер төвүнүң даргазы Адыгжы Владимировичиге даалганы берген. Он муң рубль акшаны дузаламчы кылдыр чорудуп бээрге, алдывыс. Өөрүп четтирип тур бис. Ам бо ийи хүнде эъдим идии 38 чедир изип турар апарды. Ынчангаш кадыкшыл байдалым баксырай бээр болза, оглумну хайгааралга ап алырын дилеп тур мен” – деп, ава дүвүрээн сеткилин чажырбаан. 
Тываның Баштыңы аарыг иениң дүвүрелин үлежип, бодунуң чагыг-сүмезин берген. “Ам кол чүве – силерниң болгаш оглуңарның кадыкшылы. Аарыгның нептерээн үезинде кылган хайгааралдардан көөрге, аарыгны анаа чиик эрте бээр кижилер көвей бооп турар. Дөртен ажыг хуузу. Ол аарып каапкан дөртен ажыг хуу кижилер ооң соонда ол аарыгга удур туржуп шыдаар апаар. Ынчангаш бо байдалда эмин эрттир муңгарап-деңгерээн ажыы чок деп, чагып тур мен. Кадыкшылыңарны быжыктырып, витаминнерден ижип, хей-аъдыңарны бедик тудуп турар болзуңарза, черле ажырбас. Оглуңарны хайгаарап, чааскаанзыратпас бис. Чогум силерниң-биле, авазының чанынга турганы дээре деп санаар мен. Аарыг нарыыдаар болзуңарза, Москваның эрге-чагыргазындан дилегни кылып, чугаалажып көөр бис” – деп, Тываның Баштыңы чугаалаан. 
Төрээн черинден ыракта чуртап чоруур чаңгыс чер-чурттугларынга Тыва Республиканың Москва хоорайда бүрүн эргелиг төлээ чериниң ажылдакчылары боттуг дузаны көргүзүп турарын Э. Ондар чугаалаан. “Чурттап турар черим аайы-биле Москваның дүрген дуза черинче шуут долгап чадап кааш, интернетте тывалар бөлүүнче бижиптеримге, төлээ черинден долгап келген, Шолбан Валерьевичиниң даалгазы-биле долгап тур бис, кандыг дуза херегил деп дораан айтырган. Оон төлээ чериниң ажылдакчызы Сырга Эрес-ооловна дүрген дуза эмчилерин чалап берди” – деп, Э. Ондар, ук черниң ажылдакчыларының ажылынга таарзынганын дыңнаткан. “Эпчоксунмайн долгап туруңар. Тыва чону дээш ажылдаар, ажылы-ла ындыг улус. Эр-хей, Сыргага четтирдим деп, чугаалаар мен. Бистиң мурнувустан силерни хайгаараар кижи ол болур, бичии-ле өскерлиишкиннер бар апарза, менче дыңнадыптарга, бистер контрольдаар бис. Бичии-ле баксырай берзиңерже оглуңар биле Сырга Липатова-Ондарның адынче “бүзүредилге бижиктен” бижиптер силер. Ажырбас, чаш кижини черле салбас бис. Мен бодаарымга, ындыг чүве болбас боор, силер ышкаш аныяк кижиниң кадыкшылы шыдаптарынга идегээр мен. Ынчаар болза, мынча деп чугаалажып алыылы, Элина Артуровна. Бирээде, элчин чериниң ол ажылдакчылары силерниң-биле чоок харылзажып турарын база катап чугаалап каар мен. Сырга Эрес-ооловна силерни харыылаар кол кижи ол.. А кадыыңарга бичии-ле өскерлиишкиннер болур болза, оглуңарны бис хайгааралга алыр бис” – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аарыг кижиге дүрген сегиирин күзеп, чагыг-сүмезин берген.

Возврат к списку