Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның удуртукчузу чораан Григорий Ширшин республика хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазынга үнелелди берген

Тываның удуртукчузу чораан Григорий Ширшин республика хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазынга үнелелди берген 23.04.2020
2024 чылга чедир Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң федералдыг бот-тускайлаң программазын тургусканы – регионнуң амгы баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ачы-хавыяазы деп, Григорий Ширшин санаан. 
Григорий Чоодуевич 85 харлаан. Ол интернетти ажыглап, электроннуг почта-биле чагаалажып, республика амыдыралының медээлерин четкиден хүннүң-не көрүп, номчуп турар. 1973-1990 чылдарда СЭКП Тыва обкомунуң 1-ги секретары, Тыва республиканы удуртуп чорааннарның бирээзи: «Г.Ч. Ширшин кыска бодалы-биле үлешкен» деп бижээш, Тываның Чазааның электронказынче бодалын чорудупкан. 
"Республика Баштыңының бодунуң инициативазы-биле идип үндүрген Тываны шапкын хөгжүдер дугайында айтырыг РФ-тиң Чазаанга аңгы шиитпирни база программаны хүлээп алырынга идиглиг болганын онзалап демдеглээр херек. Эрге-чагырганың үстүкү органнарының мурнунга ындыг айтырыгларны тургузары ындыг-ла амыр эвес дээрзин бодумнуң арга-дуржулгамдан билир мен. Шолбан Валерьевич республиканы хөгжүдер адырда ооң мурнунда чорудуп турган ажылдарның сайгарылгазынга даянып, дөзүнде чыдар перспективтиг айтырыгларже чогаадыкчы көрүп тургаш, туруштуу-биле оларны чедип алган” – деп, Григорий Ширшин бодунуң үнелелин тайылбырлаан. 
Республика чазааның программа төлевилелдерин тургузар дээш улуг күжениишкинин, федералдыг ведомстволарга документиниң дүрүмнерин камгалаарынга кызымак ажылдаанын демдеглээн. Амгы программа утка-шынарының талазы-биле, совет үеде чурттуң дээди партийжи база күрүне органнарының Тывага хамаарыштыр 1976 база 1985 чылдарда хүлээп алгылаан доктаалдары-биле дөмей. Ынчан ажыл-агыйжы болгаш социал хөгжүлдеге ол улуг рольду ойнаан. 
Григорий Ширшин Тываның амгы хөгжүлде программазының төлевилелдериниң дугайында чугаалап тура, Элегес-Кызыл-Курагино демир-орук тудуун, автомобиль оруктарын, ооң иштинде Хандагайты-Боршоо делегей чергелиг эрттирилге пунктузун, ол ышкаш күрүне кызыгаары эртер агаар эрттирилге пунктузун Кызылдың аэропортунга ажыдар деп турарын онзалап демдеглээн. Ол бүгү хөгжүлдениң чаа деңнелинче республиканың үнеринге баазалыг үндезинни бээр дээрзинге бүзүрелин илереткен. 
"Программада көдээ ажыл-агый продукциязын болбаазырадыр адырны база эң херек тудуг материалдарын – демир-бетон кылыглар база тууйбу бүдүрүлгелерин ажыдарын кииргени, дыка эки. Тудуг материалдары чедер болгаш артар турган. Элегес-Аксының заводу чылда 50 млн. санныг тууйбуну бүдүрүп турду. Бодал чокка дажыглап, чок кылып каапкан деп, шынын чугаалаан. Ам ол бүгүнү катап тудар апаар. Программада бир кол угланыышкын – сайзыраңгай тудуг индустриязы чокта чуртталга бажыңнарын база өске-даа социал объектилерни тудары болдунмас” – деп хоочун айыткан. 
Тыва социал адырда боттуг хемчеглер комплекизи база инвестиция төлевилелдеринден аңгыда, дүрген хөгжүүрүнүң онзагай программазын алган деп ол бодалын илереткен. Программаның мурнунда сорулгалары улуг-даа болза, ол айыттынган хуусааларында күүсеттинип, хөгжүлдениң чаа чадазынче республиканы эккээр деп, Григорий Ширшин бүзүрелин илереткен. 
Салчак Токаның соонда, 1973 чылда Григорий Чоодуевич Ширшин СЭКП Тыва обкомун удуртуп эгелээнин сагындыраал. 1991 чылда СЭКП бодунуң ажыл-чорудулгазын соксаткыже, ол албан-дужаалга ажылдаан. ССРЭ үезинде чурттуң база регионнарның партийжи удуртукчулары баштыңнар бооп, бүрүнү-биле удуртуп-чагырар эргелиг турган.
#ГригорийШиршин #руководитель #государственныйдеятель #ветеран #индивидуальныйплан #развитие #Тыва #Глава #Караоол

Возврат к списку