Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываны хөгжүдериниң бот-тускайлаң планы: перспективтиг инвестиция төлевилелдери, чедингир оран-сава тудуу, социал айтырыглар шиитпири

Тываны хөгжүдериниң бот-тускайлаң планы: перспективтиг инвестиция төлевилелдери, чедингир оран-сава тудуу, социал айтырыглар шиитпири 17.04.2020
Россия Чазааның бадылааны 2020-2024 чылдарда Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң планы регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезин ортумак российжи деңнелче көдүрер тодаргай сорулганы салган. Ооң чиге сорулгазы – республиканың чурттакчы чонунуң орулгаларын ортумак российжи деңнел чедир көвүдедири болур. 
Тываның бот-тускайлаң планында инфраструктурлуг кызыгаарлаашкыннар айтырыгларын шиитпирлээринден аңгыда, бүдүрүлгеге хамааржыр инвестиция төлевилелдери кол кезекче кирген. Бот-тускайлаң программаларның төнчү дугуржулгазын удуртуп башкарган вице-премьер Марат Хуснуллин Инстаграммда бодунуң арынында мынча деп бижээн: «2024 чылга чедир регионнарның хөгжүлде планын күүседиринге 5-5 млрд. рубль акшаны салыр. Ол акша-хөреңгини алызында кедилиг инвестиция төлевилелдеринче, бизнести деткииринче, чедингир чуртталга оран-савазының тудуунче, социал айтырыгларны шиитпирлээринче угланыр. Экономиктиг бо берге үеде регионнарга дыка улуг деткимче ол апаар деп санаар мен». 
Апрель 15-те, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол журналистерге бот-тускайлаң программаның ол кезээнге тайылбырны берген: 
«Чүнүң-даа мурнунда тудуг адырын сайзырадыры – девискээрлерни хөгжүдер арга ында дээр мен. Кызыл хоорайда квартиралар өртээ аар деп, чаңгыс чер-чурттугларывыс анаа эвес чемелеп турар. Бисте тудуглар эвээш туттунуп турар болганда, ооң өртээ аар болуру чөп. Чуртталга оран-сава тудуу күрүне чагыглары-биле туттунуп турар. Ооң кадында, Россияның Чазааның дөрбелчин метрде биске чөпшээрээн өртээ тудугнуң шын чарыгдалдарындан оранчок эвээш. 
Россияның Тудуг яамызы бо хонуктарда, Тывага 1 дөрбелчин метрде ооң өртээ 61 муң 700 рубль кылдыр тургусканы, эки медээ болду. Бистиң республикага хамаарыштыр дыка эки шиитпир ол болган, ам ол акшалар-биле шынарлыг чуртталга тудуун тудуп болур. Ол шын. Аварийлиг болгаш эргижирээн чуртталга бажыңнарындан кижилерни өскээр көжүрер талазы-биле программавысты үезинде шынарлыг боттандырып турар апаарынга идегээр мен. Тудугжулар чүгле тудуг тудуп эвес, а боттарынга акшаны ажылдап алырлар. Ол дыка эки». 
Тывага тудугну шапкынчыдарының өзек аргазы – боттуң тудуг материалдарын бүдүрүп эгелээринде. Кедилиг деп көрген инвестиция төлевилелдериниң үндезинин бүдүрүлгениң ол хевири тургузар. Бот-тускайлаң планның күүселдезин деткиир ужурлуг эң херек инвестиция төлевилелдериниң дугайында Шолбан Кара-оол чаңгыс эвес удаа демдеглеп келген.
«Республикада амгы үеде ажылдап турар дөрт тууйбу бүдүрүлгелеринге немей бир тууйбу заводун тудар херек, ынчан тудугнуң бот-үнези бадып болур – деп, Шолбан Кара-оол тайылбырлаан. – Совет үеде туткан, 90 чылдарда анаа-ла ынчаар тоймаглаттынып каан Элегестиң тууйбу заводу ышкаш бүдүрүлгени катап тудуп алза, дыка-ла эки ийик. 
Тууйбу бүдүрүлгезинче боттарының акшазын салырынга белен сайгарлыкчыларны, бистиң ужуражылгавысты ажыглап, чалап тур мен. Бүгү-ле санал-оналдарны сайгарып көөр бис. Кандыг-даа «тыкания» чокка, конкурсту эрттирээлиңер. Ойнап алган кижи, Элегестиң ышкаш тууйбу заводун тударынга күрүне деткимчезин алыр». 
Регионга тудуг материалдарын бүдүрер талазы-биле айтырыгга кезээде чөрүлдээлиг чүүлдер тургустунуп турган. Чижээ, найысылалдың беш каът панель бажыңнарын тударынга 80 чылдарда Кызыл хоорайны хандырып турган бүгүдеге билдингир бажың тудуунуң комбинады бөгүнде ажылдавайн турар, ону регионнуң бир политик кижизи хуужудуп алганы билдингир. «Заводтуң чогу хомуданчыг-дыр – деп, республика Баштыңы демдеглээн. – Ынчангаш бот-тускайлаң планда бир кол хемчег кылдыр демир-бетон кылыглар бүдүрүлгезин киирген бис. Хуу инвесторлар-биле кады ону шыдаптар боор бис». 
Эрткен чүс чылдың 90 чылдар эгезинде, эгелеп каан цемент бүдүрер тудуг талазы-биле хөй-ниити сайгарылгазы элээн чидиг болган. Ону политиктиг бөлүктерге чоок кижилер күткээн. Эрткен вектиң тозан чылдарының төнчүзүнден эгелээш рынок үезинде-даа, регионда цемент бүдүрүлгезиниң чогу, чуртталга тудуунуң хемчээлин канчаар-даа аажок эвээжеткен. Оон бээр-ле, Тывада оран-сава тудуун ынчаар-ла калбартыры болдунмаан. 
Эрге-чагырганың төлээлери хөй-ниити дускуссиязында, ол ышкаш соцмедиа шөлдеринге анаа эвес чугааны чорудуп турар. Бодунуң тудуг материалдарының баазазын регионга хөгжүдери – чуртталга тудуунуң өртээн бадырарынга дорт орук-тур. Хайыракан даанда чугайлыг чер чанынга цемент бүдүрүлгезин ажыдар санал чоокта кирерге, аңаа чоннуң хөй кезии чөпшээрешпээн. Тываның Баштыңы хөйнүң үнүн дыңнап, цемент бүдүрер төлевилел регионнуң тускай планынче кирбейн барганынга хомудаан сеткилин чажырбаан: 
«Келир салгалывыс хомудаар боор деп бодаар мен. Бурунгаар базарын кызыттым, ынчалза-даа цемент заводун долгандыр 90 чылдардан-на эгелээн шуугаазын политиктиг уткалыг болган деп бодаар мен. Ынаныш турду, ону эрттирип шыдавадывыс. Эрткен чайын Моолга чорааш, экологтуг кандыг-даа хора чок, амгы үениң цемент бүдүрүлгезин караам-биле көргенимни чижекке чугаалаан кижи мен. Бистиң кожаларывыс чаа, бедик технологиялыг бүдүрүлгеже акшаны салгаш, экономиктиг бурунгаар базымче бүгү аргаларны салган деп. Бодумнуң чүгле бодалымны үлежиптеримге, ыдыктыг Хайыракан даан чок кылыр деп барган-биле дөмей, интернетке кедергей-даа шуугаазын эгелээн. Кижилерниң угаан-бодалын өскээр углап-баштап алгаш барган, хоозун чүүл болду. Тудар дугайында чок шиитпирден эгелээш, экологтуг бедик стандартыг чаа технологияларны бүрүнү-биле ойталаанынга чедир. Даг чоогунда бир-ийи тейжигеш 100-150 чылда цемент бүдүреринге чедер турган. Дагның боду бүдүн бүрүн хевээр артар. Чон чөпшээрешпес болганда, эрге-чагырганы төлээлээн албан-дужаалдыг кижи болганымда, хөйнүң үнүн хүлээп алган мен. Оон өске угланыышкыннарже кичээнгейни өскерткен бис». 
Бот-тускайлаң программада көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезин деткиир аңгы кезекти тускайлаан. Республикада көдээ чурттакчы чоннуң 40 ажыг хуузу суурларда болуп, оларның орулгалары чоннуң орулгаларының ниити деңнелин тодарадып турар болганда, көдээ чонга деткимче көргүзери мурнады боттандырар кол угланыышкыннарның бирээзинге хамааржыр. Шолбан Кара-оол бо таварылгада бодунуң политиказын дес дараалаштырган. 
Регион Баштыңы албан-дужаалынче кирген дораан, суурлар хоозурап, хоорайже чон калбаа-биле көжүп эгелээн үеде, ол бир дугаарында, көдээ ажыл-агыйының акшаландырыышкынын улгаттырар дугайында чарлыкка атты салган. Ооң удуртулгазы-биле республика чазаа чедиишкинниг ажыл-агыйларже акшаландырыышкынны углап, тускайлаттынган кластерлерже тараа ажыл-агыйларын мөөңнээр база малчыннарны деткиир талазы-биле улуг төлевилелдерни боттандырып турар. Муң малдыг малчыннар клувун тургузуп, ооң кежигүннеринге социал хандырылга чиигелделерин киирген.
 «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге», «Аныяк өг-бүлеге кыштаг», «Чаа сорук», «Дүк» дээн социал болгаш экономиктиг угланыышкынныг төлевилелдерни чон таарзынып хүлээп алган. Каш чылдар иштинде малдың баш санын база арат ажыл-агыйларын көвүдеткен соонда, республиканың чазаа көдээде ажыл-агыйларның шынарын бедидеринче болгаш көдээ ажыл-агый болбаазырадылгазынче хүннүң айтырыын эде угландырган. 
Бот-тускайлаң программада көдээ ажыл-агый болбаазырадылгазынче кичээнгейни күштелдирген. Республика баштыңы ооң дугайында мынча деп чугаалаан: 
«Бот-тускайлаң план-биле чүгле ийи угланыышкынга дорт инвестицияларны чедип алганывысты шыны-биле чугаалайн. Улуг теплица бүдүрүлгезин тургузары – бирээде ол. Чемге хөй ажыглап турарывыс чаа ногаалар база продуктулар-биле Кызыл хоорайны хандырар дизе, чүс ажыг миллион рубльди, оон-даа хөйнү, аңгылап бээринге белен бис. Ол кадык чемненилге, ажы-төлүвүстүң кадыкшылы-дыр. 
Ийиде – дүк бүдүрүлгезин ажыдар. Алгы-дүк фабриказын сактыр-дыр силер бе, эгезинде-ле орулга чок, тус черниң чиг эдинге санаттынмаан дериг-херекселдиг болганын. Ооң сорулгазы өске турган чадапчок. 
Ам күрүне бүдүрүлгелери ажытпас бис. Технологияларлыг, арга-шыдалдыг кижилер азы хуу инвесторлар бар болза, кады ажылдажылгаже чалап тур бис. Кожаларның, Моолдуң ажылдап каан арга-дуржулгазын ажыглаар херек. Чүгле Гобиниң эвес, а өскелерниң-даа кашемир болгаш дүктен кылыглары-биле бүдүн делегейни хандырып тур ышкажыл. Моолдар амгы үеде биче бүдүрүлгелеринде безин бедик шынарлыг кылыгларны үндүрүп турар.
 Көдээ ажыл-агыйында өзек, чиңгине угланыышкыннарывыс дыка хөй. Бии-Хем кожуунда сыын ажыл-агыйын чижекке алыылыңар. Бот-тускай планда ону ам-даа сайзырадыр пункт база бар. Уксаалыг ажыл-агыйның дөзү ол бооп болур. Шуурмак уунга сыын ажыл-агыйын сайзырадыр планывыс база бар. Аңнаашкынга ажыглаар черлерлиг, хуу кижилер-биле чугааны чорудуп тур бис. Аңнаар черлерлиг болуксазыңза, сыын ажыл-агыйын хөгжүдүп болур силер. Малдың баш санын сеңээ үзүп бээривиске, а сээң ажылың – ажыл-агыйны шуудадып, долгандыр кажаалап, 30 хире кижини ажылга тургузар ужурлуг сен. Азы Каа-Хем уунга бооп болур, солун санал. Ол черлер сыын ажыл-агыйынга дыка тааржыр».
Тываны хөгжүдер тускай программада кирген төлевилелдер элээн, оларның чамдыызын сонуургап турар. Коронавирустуң нептерээни-биле байдал база аңгы апарган. Бөгүнде анаа чуртталгавыс безин өскерли бергенин билир силер. Эки иммунитеттиг, шын амыдырап чоруур кижи айыылдыг халдавырга удур туржуп шыдаар. Бо талазы-биле алырга, туберкулез дээн ышкаш тодаргай аарыглар айтырыгларын шиитпирлеп, Тываның рекреация аргаларын хөгжүдер херек. Журналистер ооң-биле холбап, «Чедер» курортун база туберкулезка удур «Сой» уруглар санаторийин катап тургузар төлевилелдерниң боттаныышкынын сонуургаан.
«Чедерни курорт девискээри, эмнээшкин-дыштанылгалыг зона кылдыр катап тургузары – биске чугула айтырыг – деп, Шолбан Валерьевич демдеглээн. – Улуг салгалдың кижилеринге «Чедер» курорту дыка нептереңгей турган. Улгады берген кижилеривистиң кадыкшылынга бөгүн ол кайы хире херегин эскерип тур бис. Бисте 17 муң хире улуг назылыг кижилер бар, оларны карактап камгалаар ужурлуг бис.
Шак ындыг объектилер амыдыралдың шынарынга, назы-харга дорт салдарлыг. Ынаар хөй акшаны салырынга белен болгаш, инвесторларны дилеп тур бис. Бистиң-биле кым кады ажылдарыл? Эм шынарлыг хөлге эмнээшкин-профилактиктиг төптү күрүне-хуу кады ажылдажылга үндезининге тургузар дээш, ынаар акшаны салырынга белен кижи бар болза, кады акшаландырышкынны чорударынга белен бис».

Возврат к списку