Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россия Федерациязының Чазаа Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазын бадылаан

Россия Федерациязының Чазаа Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазын бадылаан 15.04.2020
Россия Федерациязының Чазааның 2020 чылдың апрель 10-де № 972-р айтыышкыны-биле, Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң планын бадылаан. 
Ында Тыва Республикага чугула инфраструктура төлевилелдери кирген: амгы улуг инвестиция төлевилелдерин долу күчүзү-биле кедизинге боттандырарынга идигни бээр Элегест – Кызыл – Курагино төлевилели аңаа хамааржыр. Программа боттанылгазы-биле Кызылдың делегей аэропортунга күрүне кызыгаары таварты агаар эрттирилге пунктузун тудуп, ону ажыдары база Хандагайтыда автомобиль эрттирилге пунктузунга хөй талалыг статусту бээри кирген. 
Экономиканы сайзырадыр хемчеглер база бот-тускайлаң программада кирген, чижээ, тудуг материалдарының бүдүрүлгезин организастаары. Ол тууйбу база демир-бетон кылыглары дээн ышкаш тудуг материалдарынга республиканың хереглелин бүрүнү-биле хандырып, тудугнуң өртек-үнезин чиигедип, чаа ажылчын олуттарны тургузар ужурлуг. Бюджеттен дашкаар 1.5 млрд чедир акша-хөреңгини ынаар хаара тудар. Бот-тускайлаң программа күүселдези чуртталга тудуун хөгжүдеринге эптиг байдалдарны бээр. 
Ол ышкаш, көдээ ажыл-агый продукциязын бүдүрерин база болбаазырадырын организастаар болгаш туризмни хөгжүдер хемчеглер кирген. 
Бюджеттен дашкаар инвестиция салыышкынын 200 хире млрд. рубль чедир улгаттырып, 15 муң чаа ажылчын олуттарны тургузуп, чүък сөөртүлгезин чылда 27 млн. тонна чедир көвүдедип, Кызылдың аэропорту таварты пассажирлер аргыжылгазының хемчээлин чылда 219,25 муң кижи чедирери көрдүнген. 
Бот-тускайлаң программаның шупту хемчеглерин боттандырганы, республикага өске регионнар-биле дөмей хөгжүүр эге негелделерлиг арганы берип, республиканың бодунуң курлавырларын шынарлыг ажыглаарынга байдалдарны тургузуп, республиканың чурттакчы чонунуң амыдырал-чуртталга байдалын экижидер.

Возврат к списку