Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Тыва Республиканың девискээринге хамаатыларның бүрүнү-биле аңгылаттынып тускайланыр чурумун киирериниң дугайында» Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыы

«Тыва Республиканың девискээринге хамаатыларның бүрүнү-биле аңгылаттынып тускайланыр чурумун киирериниң дугайында» Тыва Республиканың Баштыңының Чарлыы 01.04.2020
«Бойдус болгаш техногенниг характерлиг онза байдалдардан чурттакчы чонну болгаш девискээрлерни камгалаарының дугайында» 1994 чылдың декабрь 21-де № 68-ФЗ федералдыг хоойлу езугаар, Тыва Республиканың девискээринге 2019-nCoV чаа коронавирус халдавырын тарадып база нептеретпезин кичээндирер дээш немелде хемчеглерни хүлээп алыры-биле, доктаадырым болза: 
 1. 2020 чылдың март 30-ден эгелээш тускай айтыышкын үнгүжеге чедир, хүлээндирери болза: 
1.1. Чиик такси-биле пассажирлер аргыштырылгазы болгаш чүък сөөртүр ачы-дуза чедирилгезинден аңгыда, хөй-ниити черлеринге база хөй-ниити транспортунга хамаатыларның бот-боттарының аразында хемчээли 1,5 метрден (социал дистанция) эвээш эвес болурун сагыыр. 
 1.2. Тыва Республиканың күрүне эрге-чагырга органнары, организациялар база хуу сайгарлыкчылар, хамаатылар-биле холбаалыг ажыл-чорудулгалыг кижилер тускай айыткалды күүседир дээш, чогуур девискээринге (чоок-кавы девискээрлерге база), зданиелерге, тудугларга чөпшээрээн тускай чурумну айтып, хамаатыларның (ооң санында ажылдакчыларның) социал дистанцияны сагыырын хандырар.
 1.3. Хамаатылар адаанда чылдагааннардан аңгыда, чурттап турар (чедип келген) черин каап болбас:  
амы-тынга база кадыкшылга дорт айыыл тургустунуп келгенде дүрген (соңгаарладып болбас) эмчи дузазын кыйгыртыр дээнде; 
бо Чарлык езугаар, Тыва Республиканың девискээринге аай-дедир чоруур ажыл-чорудулгазын хоруваан болза, ажыл-чорудулгазын (ажылын) кылып күүседир черинге чедерде; 
бо Чарлыкка дүүштүр ажыл-чорудулгазын доктаатпаан болза, бир эвес аай-дедир аргыжып чорууру ажылы күүседип турар ажыл-чорудулгазы-биле харылзаалыг болган таварылгада (ында транспорт ачы-дузазы, бок үндүр сөөртүр ачы-дуза, чедирилге ачы-дузазы база кирип турар), үнүп чоруп болур; 
барааннарны садып-саарарын, кылыр ажылын, чедирер хандырылгаларын кызыгаарлаваан болза, чоок-кавызында черден садыгланып алыр дээн таварылгаларда үнүп болур;
чоогунда бок төгер черже бок үндүрерде, үнүп чоруп болур.
 Бо пунктуда доктааткан кызыгаарлаашкыннар эмчи дузазын чедирер таварылгаларда, эрге-хоойлу камгалаар органнарныӊ, хамааты камгалал болгаш онза байдалдар херектериниӊ талазы-биле органнарныӊ, ол ведомстволарга хамааржыр органнарныӊ ажыл-чорудулгазынга, хереглекчилерниӊ эрге-ажыктарын болгаш кижиниӊ чаагай чоруун камгалаар база хандырар адырныӊ хайгаарал талазы-биле органнарныӊ ажыл-чорудулгазынга, кижилериниң амы-тынын, кадыкшылын, хамаатыларныӊ эрге-ажыктарын болгаш хосталгаларын камгалаарынче, ооӊ иштинде кем-херек үүлгедиишкинеринге удур туржур, хөй-ниити чурумун, өнчү-хөреӊгини камгалаарынче, хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун хандырарынче дорт угланган өске-даа органнарныӊ ажыл-чорудулгазынга таравас болур. 
1.4 Республика иштинде административтиг девискээрлер аразынга сургакчылап чоруур дугайында шынзыдылга бижиктиг кижилерден аңгыда, хамаатыларның аргыжылгазын кызыгаарлаар. 
1.5 Бо Чарлыктың 1.1-1.4 пунктуларында доктааткан кызыгаарлаашкыннарны сагып турарынга контрольду Тыва Республиканың Иштики херектер яамызынга, Россияның национал гвардия федералдыг албанының Тыва Республикада эргелелинге дагзыр. 
2. Тыва Республиканың девискээринде күүсекчи эрге-чагырганың федералдыг органнарының территориалдыг органнарынга база ооң адаанда ведомство албан черлеринге, марттың 30-ден тускай айтыышкын үнгүжеге, ол органнарның ажылдаарын хандырар федералдыг күрүне албан-хаакчыларының санын тодарадырын сүмелээр.  
3. Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга база Тыва Республиканың муниципалдыг тургузугларның тус чер бот-башкарылга органнарынга чогуур девискээрлерде санитар-эпидемиологтуг байдалды көрүп тургаш, ол органнарның март 30-ден тускай айтыышкын үнгүжеге ажылдаарын хандырар күрүне болгаш муниципалдыг албан-хаакчыларның санын тодарадыр. 
4. Массалыг информация чепсектерин бүдүрүп, үндүрүп турар организацияларга, март 30-ден эгелээн онза айтыышкын үнгүжеге чедир, ол организацияларның ажылын хандырар ажылдакчылар санын тодарадыр.  
5. Тыва Республиканың муниципалдыг тургузугларның тус чер бот-башкарылга органнарынга бүрүнү-биле аңгыланган чурумнуг ажыл үезинде муниципалдыг тургузугларда автобус доктаамнарынга, хөй-ниити черлеринге дезинфекциялаашкынны доктаамал чорудар хандырар. 
 6. Тыва Республиканың девискээринге 2019-nCoV чаа коронавирус халдавырының кирерин база нептерээрин болдурбас дээш чорудуп турар хемчеглер дугайында чурттакчы чонга дыңнадырын Тыва Республиканың Информатизация база харылзаа яамызы хандырар.
7. Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнары, Тыва Республиканың муниципалдыг тургузугларының тус-чер бот-башкарылга органнары, күүсекчи эрге-чагырганың федералдыг органнарының территориалдыг органнары бо Чарлыктың хажыт чок күүселдезин хандырар. 
8. Бо Чарлыкты «Интернет» информация-телекоммуникация четкизинде Тыва Республиканың Чазааның албан езузунуң сайтызынга база «Эрге-хоойлу медээлериниң албан езунуң интернет-порталынга» (www.pravo.gov.ru) парлаар. 
9. Бо Чарлык аңаа ат салган хүнден эгелеп, күштүг. 
10. Бо Чарлыктың күүселдезинге контрольду Тыва Республиканың Чазааның Даргазының бирги оралакчызы А.В. Брокертке дагзыр. 
Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол 
Кызыл хоорай 2020 чылдың март 30 
 № 70

Возврат к списку