Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы республикаже кирер оруктарга санитар постуларын тургузуп, коронавирус аарыглыг кижи келген таварылгада чаа терапия корпузун калбартырын негээн

Тываның Баштыңы республикаже кирер оруктарга санитар постуларын тургузуп,  коронавирус аарыглыг кижи келген таварылгада чаа терапия корпузун калбартырын негээн 25.03.2020
Коронавирус халдавырлыг кижилерни илередир дээш, Кызылдың аэропортунда база Тываже кирер оруктарда санитар-карантин постуларын ажылдаткан. 
 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бо неделя төнчүзүнге чедир ол постуларның ажылын таарыштырары-биле дежурный бригадаларны хевирлеп, чогуур дериг-херекселдерни салыр даалганы бодунуң оралакчыларынга берген. 
 «Республикаже кирер үш чер бар. Аэропорт база Шивилигде болгаш Акта постулар-дыр. Бөгүн мээң оралакчыларым ол черлерже үнүпкен. Ында майгын-госпитальды тургускан, республикаже кээп турар кижилерниң термометриязын аңаа хынаар. Эъди изип турар кижилерге коронавируска тестти эрттирер. Ол халас болур. Тест материалдары бар, ай хире хуусаада ол чедер» - деп, республика баштыңы дыңнаткан. 
Тываның Баштыңы covid-19 аарыг кижилерни илередир хемчеглерден аңгыда, чаа терапия корпузунуң оран-савазынга халдавыр тывылган кижилерни чыттырар кылдыр дериирин айыткан. Реанимацияга база дарый терапияга дээш 150 хире орунну дериир, ооң чартык кезии өкпениң кылымал тыныышкынын хандырар аппараттарлыг болур. Оларны коронавируска удур профилактика чорудар федералдыг штабтың фондузундан алыр. Республиканың мооң мурнунда садып алганы 60 ИВЛ аппараттарын коронавирус кампаниязынче чардыктырбайн, аар аарыг кижилерни эмнээринге ажыглаар деп, республика баштыңы чугаалаан. 
 Шолбан Кара-оол коронавируска удур эрге-чагырганың ап турар хемчеглерин билиишкин-биле хүлээп алырын республиканың чурттакчыларындан база аалчылардан дилээн. Бажы аарып, шагзырап, аарыгның өске-даа демдектери бар болза, эмчиже барып, харыысалгалыг болурун чаңгыс чер-чурттугларынга чагаан. Вирус бар девискээрлерден Тывага келген кижилерге ол бир дугаарында хамааржыр: «Өскелерге халдавырны халдатпас херек. Оларның дугайында бодаңар» деп чагаан.
Тываның Чазаа чурттакчы чоннуң боттары аңгыланырын хандырар дээш элээн хемчеглерни алганын республика баштыңы дыңнаткан. Чижээ, ажылдыг пенсионерлер ажылче үнмейн барып болур – ол хүннерни түр када ажыл кылып шыдавас хүннер кылдыр төлээр. Назыдап кыраан кижилерден аай-дедир чоруурун, чоок кижилери база эш-өөрү-биле ужуражырын шеглээрин Шолбан Кара-оол аңгы дилээн. Халдавырдан чайлап болур чаңгыс арга – харылзааларны эвээжедир деп эмчилер сүмелээн. Ол бичии уругларга база хамааржыр.  
Шолбан Кара-оол республикада чамдык бергедээшкиннер барын чугаалаан. Аптека четкилеринде эмчи маскалары чок. Россияда бар ийи бүдүрүкчү бүдүн чурттуң хереглелинге четтикпейн турар. «Федералдыг штабка ол айтырыгны база тургустум. Бо хонуктарда маскалар кээр ужурлуг, ынчалза-даа аңаа улуг дыка идегээн ажыы чок. Марлядан маскаларны боттары даарап алыр болза, ооң кедизи эки» - деп, республика баштыңы сүмелээн. 
2020 чылдың март 25-тиң медээзи-биле алырга, Тывада коронавирустан аараан чаңгыс-даа таварылга бүрүткеттинмээн. 
Россияга covid-19 аарыының эң берге үези ам келир деп, Шолбан Кара-оол даап чугаалаан.
«Хөделиишкиннерниң бүгү чурумун - канчаар диагностикалаарын, аңгылаарын, эмнээрин, тайылбырлаарын эки билир боор ужурлуг бис. Эмчилер халдавырдан канчаар камгаланырыл? Аэропортка, автомобиль постуларынга фильтрлер канчаар ажылдаар ужурлугул? Кадык камгалал яамызы чыдар оруннарның нормазын, реанимация дериг-херекселдериниң санын, өкпениң кылымал тыныышкын бээр аппарат санын дүрген тургузар. Бот-камгаланыры болгаш бот-аңгылаттынары – эң-не дээштиг аргалар ол. Аарыгның демдектери бар болза, бодун канчаар алдынарын чонга тайылбырлаар. Чоок кижилерин айыылче чыгап, бажыңынче эвес, а эмчилерже дораан баар. Онза айыылдыг бөлүкке хамааржыр улуг назылыг кижилерже сагышты салыр» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
Үерлээшкин үезинде санитарлыг хемчеглерни канчаар чорударын база боданыр херек деп, Тываның Баштыңы сагындырган. Суг алган черлерге түр үениң чурттаар черлерин ажыдар апаар, ол дээрге хөй кижилер чыылган чер болур. Дезинфекцияны канчаар чорудар, аарыг кижилерни каяа аңгылаар – ол бүгүни чиге тодарадыр. База бир берге айтырыг – туристер.
 «Халдавырның езулуг тарадыкчылары олар бооп болур. Тывадан кымнар даштыкы чурттардан, Италия, Франция, Испаниядан кээр деп турарын полиция билир. Ол кижилерни онза контрольга алыр херек. Мурнуку одуругда ажылдап турар эмчилерге деткимчени көргүзерин аазап тур мен. А вируска удур эмнер садып алырынга акша тыпты бээр. Саң-хөө яамызынга даалганы берген мен. Коронавирус – бистен ыракта деп бодаан ажыы чок, кичээниңер. Кижи бүрүзү чүгле боду дээш эвес, а долгандыр кижилерниң кадыкшылы дээш харыысалгалыг» – деп, Шолбан Кара-оол айыткан. 
Республикада «изиг шугумнуң» дараазында телефоннары ажылдап турар: Чазакта - 89235901323, Кадык камгалал яамызында – 89333141449, Роспотребнадзорнуң Тывада эргелелинде – 89232641865.

Возврат к списку