Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Александр Брокерт: Тываның Баштыңы-биле кады кыска хуусаада төнчү үре-түңнелдерни чедип алыр дээш төлевилел удуртулгазының чаа хевиринде ажылдап турар бис

Александр Брокерт: Тываның Баштыңы-биле кады кыска хуусаада төнчү үре-түңнелдерни чедип алыр дээш төлевилел удуртулгазының чаа хевиринде ажылдап турар бис 25.03.2020
Россияның экономиктиг хөгжүлде яамызынга 2024 чылга чедир Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазының төнчү дугуржулгазы чедип алдынган. 
Эрткен неделяда Москвага, Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Решетников база республика баштыңы Шолбан Кара-оол 2024 чылга чедир Тывага экономиктиг деткимче көргүзериниң бот-тускайлаң программазынга төнчү дугуржулгаларны кылган. Регион чазааның кииргени хемчеглер планын бүрүнү-биле деткээн. 
«Республика Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң удуртканы командавыстың чымыштыг ажылы үре-түңнелдиг болган» - деп, бирги вице-премьер Александр Брокерт демдеглээн.
 – Шолбан Валерьевич белен эвес айтырыгны тургускан. Бир талазында, регионнуң экономиктиг хөгжүлдезинге, инвестицияны хаара тударынга база национал программалар күүселдезинге улуг моондакты тургузуп турар бистиң инфраструктура айтырыгларывысты федералдыг деңнелге база катап “кызыл өң-биле чуруп” көргүзер ужурлуг турган бис.
 Россияның экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Геннадьевич Решетников-биле ужурашкаш, бисте демир-орук аргыжылгазы чок, энергетика өртээ аар азы өске регионнар-биле автоорук харылзаазы кошкак деп бадыткаарындан аңгыда, Тываның географтыг туружун, ооң кызыгаар байдалын, амгы үеде ажыктыг казымал байлактар курлавырын шиңгээдип көөрүн саналдадывыс. Чижээ, мурнуу Сибирьниң регионнарынга эптиг, экспортче угланган оруктар төлевилелдерин киирдивис. Ол ышкаш бистиң аэропортувус дамчыштыр экономиктиг ажыкты эккээр чаа делегей авиарейстерин база саналдадывыс.
Шолбан Валерьевич Тывага эң чугула айтырыг – транспорт аргыжылгазын демир-оруктуң чогу кызыгаарлап турар дээрзин айытты. Бисте бар чүгле чаңгыс автомобиль оруу – Р-257 чүс хуу долу ажыглалда. 
«Барыын чүк – Чөөн чүк» чурттар аразының транспорт шугумун хөгжүдер ажыл-биле Моолче улаштыр угланыр “Курагино-Кызыл” демир-орук адыры айыттынган хуусаа езугаар эгелээр ужурлуг.
Экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Решетников республиканың бир онзагайы кижи капиталында дээрзин демдеглээн. Кым дээш, кымга дээш ажылдаар чүүлдер бисте бар. Сүмелээнивис чыдыннарны шиңгээдир талазы-биле республика иштинге инвесторларны белеткээр ажылды биске дааскан, Россияның Экономиктиг хөгжүлде яамызы-биле кады ажылдажылганың арга-хевирлерин тургузар дээш, ол угланыышкында ажылдаар бис. 
Өске талазында, инфраструктурлуг шыңгыы кызыгаарлаашкын үезинде дүрген үре-түңнелди бээр тускай комплекстиг хемчеглер болур объектилер даңзызын киирдивис. Бо чылын ол комплекстиг ажылдар чорудуу-биле тууйбу, демир-бетон материалдар, дүктен кылыглар, бойдус байлаан болбаазырадыр бүдүрүлгелерни организастап, бүдүн чылда ажылдаар теплица комплекизи болгаш өске-даа объектилер дөзевилелин кылыры планнаттынган. 
Түңнелдер бар дээрзи-биле чөпшээрежир мен. Республика баштыңының удуртканы командавыстың демниг ажылының ачызында программаны бадылаарын чедип алдывыс. Шупту өзек яамылар төлевилелдерни тургузар дээш күжениишкинниг ажылдаан. Кыска хуусаада үре-түңнелдерни чедип алыр дээш төлевилел удуртулгазының чаа хевиринге ажылдаанывыс ол. Артык саазыннар, бюрократия чокка ажылдаар херек деп, Шолбан Валерьевич бо-ла негээр чүве. Бүгү команданың демниг ажылы - чедиишкинниң үндезини болган.

Возврат к списку