Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны эгелээн

Тываның мал ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны эгелээн 20.03.2020
Тываның хой болгаш өшкү ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны эгелээн. Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызының берген медээзи-биле алырга, март 19-ка чедир 60,6 муң баш малдың чаш төлүн алган. Төрүүр малдың амдыызында чүгле 12 хуузу оолдаан. Хууда дузалал ажыл-агыйларының малының 16 хуузу төрээн. Араттарның болгаш кооперативтерниң төрүүр малының чүгле 10 хуузу оолдаан. 
Мал оолдаашкыны апрель төнчүзүнге чедир үргүлчүлээр деп, специалистер дыңнаткан. Ам бо бүдүн чартык ай иштинде ажыл-агыйларны немелде чем-биле хандырар херек. Кыш чылыг болза-даа, хар улуг болганындан, малды одарлатпайн, тургуза азырап турганындан, мал чеми эвээжээн. Мал чеминге белеткээн курлавырның үштүң бир кезээ – 85 муң хире тонназы арткан.
 Малының чеми төнген ажыл-агыйларга регионнуң курлавыр мал чеминден сиген-ширбиилди бээри көрдүнген. Курлавырда 580 тонна сиген-ширбиил база 180 тонна мал чиир тараа бар. Кожууннарның көдээ ажыл-агый эргелелдери кымга кайы хире дуза херегинге мониторингини чорудуп, онза хереглелдиг ажыл-агыйлар-биле керээлер чарар ажылды эгелээн. Т
ываның барыын болгаш төп кожууннарында хөй хар дүшкени-биле, мал чеми төнгенинден аңгыда, малчын турлагларже чедери бергедээн. Ол кожууннарның чагыргалары малчын аалдарже оруктарны тракторлар-биле үстүрүп турар. Ажылдарда 56 техника аймаан хаара тудуп, кывар-чаар материалдар-биле хандырган. 
Мал оолдаашкынының кидин-түлүк бо үелери мал эмчилеринге база “изиг”. Кыштаглаашкын эгелээнден бээр 1600 хире үнүүшкүннерни кылып, малчын аалдарда турумчуй берген деп болур. Мал оолдаашкынының чымыш үезинде, дүрген дуза кыйгыртылгазы, аарыг малдарны эмнээринден аңгыда, чаа төрүттүнген анай, хураганга тарылгаларны база салыр. Бо хүнде 2037 хураганнар тарыттынган. 
Мал оолдаашкынының үезинде малчыннарга дузалажыр кылдыр, сакманчыларны хаара туткан. Ниитизи-бле 1262 кижи сакман ажылынче кирген. Оларның хөй кезии - малчыннарның дөргүл-төрелдери. Чонну ажылга хаара тудар төптер ажыл чок хамаатыларны түр үениң ажылдарынче хаара тудары-биле, 350 хире кижини сакманчыладып чоруткан. Аграрлыг угланыышкынныг өөредилге черлериниң 150 хире студентилери мал оолдаашкынының үезинде бүдүрүлге практиказын эрттирип, дузалажып турар.

Возврат к списку