Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы өскүс уругларны чурттаар чер-биле хандырар дугайында федералдыг хоойлуже эдилгелерни киирерин саналдаан

Тываның Баштыңы өскүс уругларны чурттаар чер-биле хандырар дугайында федералдыг хоойлуже эдилгелерни киирерин саналдаан 03.03.2020
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналдааны-биле өскүс уругларны чурттаар чер-биле хандырарының дугайында федералдыг хоойлужудулгаже эдилгелерни киирер. Российжи чазактың вице-премьери Марат Хуснуллин чуртталга тудуунуң айтырыгларының талазы-биле видео-конференц харылзаазы-биле эрткен хуралда чогуур федералдыг сайыттарга ындыг даалганы берген. 
Шолбан Кара-оол видео-конференц харылзаалыг хуралга киришкеш, күрүне чагыы-биле туттунган хөй аалдыг бажыңнарда квартираларның 25-тен хөй эвес хуузун өскүс уругларга аңгылаар дээн 2018 чылда хүлээп алган чурумга хамаарыштыр саналдаан. Чаңгыс бажыңга ынча хөй санныг өскүстерни көжүрбес дээн эдилге хүлээп алдынган. 
Чаңгыс черге ынча хөй өскүстерни чыыры оларның социалдыг байдалдарынга шаптыктыг деп автор бодалын илереткен. Боттаң амыдыралга эки чаңчыгар кылдыр өскүстерни аңгы-аңгы бажыңнарже көжүрүп, квотаны тургузар. 
Тываның найысылалы Кызыл хоорайда өскүс уругларны чурттаар чер-биле хандырар программаның саадаашкыны ол кызыгаарлаашкында. Сөөлгү беш чылда республика чуртталга тудуунуң хемчээлин 6 катап өстүрген-даа болза, чаа тудугларның ниити санында хөй квартиралыг бажыңнар үлүү эвээш бооп артпышаан. Чылда чүгле 3-4 бажың дужааттынып турар. «Өскүстерни бажың-биле хандырар программаны күүседип, оочурну чок кылыр дизе, 25 хуулуг квотаны үлээри-биле 400 «беш каъттарны» тудар апаар бис. Бистиң республикага болдунмас айтырыг-дыр. Ынчангаш, Тыва ышкаш регионнарга ол норманы өскертирин саналдап тур бис” – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
Республика Баштыңы тус черниң онзагайын өөренип көрбээн хоойлужудулгада база бир чөрүшкек чүүлдү чугаалаан. Суурларда өскүстер бажыңнарының тудуунга ол хамааржыр. Хоойлу төпчүткен коммунал инфраструктура-биле хандыртырган, бүрүн чаагайжыттынган бажыңнарны бээрин хүлээндирген. Тываның суурларында ындыг инфраструктура чок. Республикада печка одаар, суг хандырар автонумнуг системалыг дээн ышкаш, федералдыг хоойлу негелдезинге дүүшпес бажыңнарны тудуп турар. Казначейство тускай негелде-биле туттунмаан ындыг чарыгдалдарны санааш, чагыкчыга торгаалды онаап турар. 
Марат Хуснуллин Тываның Баштыңы-биле чөпшээрежип, РФ-тиң Чазаанга сайгарып көөр кылдыр, Тыва ышкаш ындыг регионнарның онзагайын өөренип, өскүстерге бажыңнар тудар болгаш үлээр чурумну өйлеп таарыштырган хоойлуларже чогуур эдилгелерлиг пакетти киирер даалганы берген. Вице-премьер федералдыг чазактың бадылааны, Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чылынга тудар объектилер планында кирген Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүнүң тудуун күрүне чагыкчызы болур РФ-тиң Спорт яамызы чүге акшаландырбайн турарын сайгарып көөрүн Шолбан Кара-оолга аазаан. 
"РФ-тиң Чазааның даргазының оралакчызы Марат Шакирзянович Хуснуллин регионнарже улуг кичээнгейни салып турар удуртукчу. Бөгүн ВКХ үезинде, Тывада чугула объектилер тудуунда бистиң бергедежип турар черлеривисти база катап айыттым. Чидиг айтырыгларны кады чугаалашканы дээш өөрүп, деткимчеге идегеп тур мен” – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бижээн.

Возврат к списку