Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы «Россельхозбанк» АН удуртуп-баштаар чериниң даргазының оралакчызы-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы «Россельхозбанк» АН удуртуп-баштаар чериниң даргазының оралакчызы-биле ужурашкан 02.03.2020
Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол база «Россельхозбанк» АН-ның удуртуп-баштаар чериниң оралакчы даргазы Алексей Жданов-биле регионнуң экономиказын хөгжүдер болгаш чурттакчы чонга ачы-дуза хандырылгазын экижидер адырда ийи таланың кады ажылдаарын сайгарып чугаалашкан. 
«Россельхозбанкының баштаар чериниң даргазының оралакчызы Алексей Юрьевич Жданов-биле бөгүн ужураштывыс. Кады ажылдажылганың даяныр кол черлери кайдал дээрзин демдегледивис. Көдээ ажыл-агыйында хаара туттунган чурттакчы чоннуң талазы-биле бистиң республика чуртта мурнуку черде. Тываның көдээ ажыл-агыйында тодаргай чедиишкиннер бар болгаш, техника аймаан чаартырынга онза хереглелдиг бис. Ынчангаш аграржыларга чээли бээри – дыка херек. Россельхозбанк агроүлетпүр комплекизин деткиир угланыышкынныг институт болганда, ол айтырыглар талазы-биле бистиң республикага оон-даа быжыг турушту ээлеп болур деп бодаар мен. Бөгүнде айыттынган шупту айтырыгларывысты билип, чугааны чорутканы дээш, Алексей Юрьевичиге четтирдивис” – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.
 «Тыва Республикада Россельхозбанк 2002 чылдан ажылдап эгелээн болгаш, агроүлетпүр комплекизинге база чурттакчы чонга ачы-дуза көргүзер талазы-биле көскү черни ээлеп турар. Ол үеден бээр Банкыдан 31 млрд рубль түңнүг чээли алдынган, ооң 17 млрд рубли биче болгаш ортумак бизнестиң шимчедикчилери болур улуг чээли алыкчыларын азы АҮК-тү деткииринче угланган. Россельхозбанк республиканың чонунга саң-хөө ачы-дузазының чедингиринче улуг кичээнгейни салып турар. Регион кожууннарының 94 хуузун хаара туткан. Амгы үеде “Көдээ девискээрлерниң комплекстиг хөгжүлдези” күрүне программазынче кичээнгей угланган. Россельхозбанк республикада чиигелделиг көдээ ипотекага база хереглекчилер чээлизинге хереглел ам-даа улгадырын көрүп турар» – деп, Алексей Жданов демдеглээн. 
Россельхозбанкының баштаар чериниң даргазының оралакчызы, көдээ ажыл-агыйын хөгжүдер кезекте, тыва хой эъди база сарлык сүдүн садып-саарар дээн ышкаш, мал ажыл-агыйының Тывада национал угланыышкыннарын мурнады хөгжүдери чугула деп демдеглээн. Оон аңгыда, тайга кежиин (чыжырганы, киш-кулаа, көк-катты), эм оъттарны база тайга торуун белеткээри, ногааларны болгаш картошканы шыгжап, болбаазырадыры чугула деп көрген. Экологтуг арыг продукция бүгү чуртта улуг хемчээлдиг премиум-класстың гостиница-ресторан бизнезиниң бүдүрүлгелеринге база үүрмектеп садар садыгларга эң херек. 
Алексей Жданов Тывага кээп чорааш, Банкының клиентилери болур республиканың аъш-чем хандырылгазында чугула рольду ойнап турарлар-биле ужурашкан. 1928 чылдан бээр Тывада хлеб-булочка продукциязын бүдүрүп турар “Кызылдың хлеб комбинады” АН; торттар, пирожноелер база өске-даа быжырган ассортиментилер-биле чонну өөртүп чоруур “Эдем” ГК; рынокту ыштаан эът болгаш колбасалар-биле хандырып турар Якоб Александрович Нанеташвилиниң хуу бүдүрүлгези оларга хамааржыр. 
«Ажылга харыысалгалыг болгаш мергежээн сайгарлыкчыларны Россельхозбанк кажан-даа деткииринге белен. Ындыг бизнес-биле ажыл-агыйжы харылзааларны тудуп, оон-даа өзүп, сайзыраарынга дузалажып, сайгарлыкчыларны деткиир бис» – деп, Алексей Жданов онзалап айыткан.
«Россельхозбанк» АН – Россияның агроүлетпүр комплекизин хандырар национал чээли-саң-хөө системазының кол таваа. Банк 2000 чылда тургустунган, амгы үеде чурттуң АҮК-ке кол чээли берикчизи болбушаан, активтер болгаш капиталының хемчээли-биле чурттуң эң улуг болгаш турум банкыларының санынче кирип, идегелдиг российжи улуг банкыларның рейтингизинде лидерлерниң санында.

Возврат к списку