Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның социал албан черлери-биле доктаамал ажылдаарын Шолбан Кара-оол негээн

Тываның социал албан черлери-биле доктаамал ажылдаарын Шолбан Кара-оол негээн 18.02.2020
Тываның Баштыңы ведомстволар аразының бөлүүн тургузуп, бо чоокку үеде республиканың социал ужур-уткалыг объектилеринге аудитти чорударын дааскан. Шолбан Кара-оол республика чазааның аппарат хуралында интернаттар болгаш кырганнар бажыңнары кандыг байдалдыын демдеглеп, оларның чидиг айтырыгларының картазын тургузуп, айтырыгларны шиитпирлээр аргаларны болгаш дөстерни тыварын негээн. 
«Социал ужур-дузалыг албан черлери ооң-биле элээн шыңгыы ажылдаар апаар» – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. Интернаттар болгаш кырганнар бажыңнарынга хыналдаларны доктаамал чорударын негевишаан, элээн каш улуг даалгаларны берген. 
«Бистиң даргаларывыс ынчаар шоолуг барбастар, а кажан чеде бергеш, ында кижилерниң байдалдары таарымчалыг бе дээрзинче кичээнгей салбастар” – деп, Тываның Баштыңы шүгүмчүлээн. Тываның Баштыңы шупту яамылар болгаш ведомстволар боттарының дужаалдары-биле бодунуң социал объектилеринге ведомство даргалары болгаш удуртукчуларының баар тодаргай графигин тургузуп алырын негээн. «Юбилейлери-биле азы бир-ле чүве ужун эвес, а доктаамал барып турар ужурлуг силер» – деп, Шолбан Кара-оол айыткан. 
Бо субботага чедир тургустунар ведомстволар аразының бөлүү, республикада социал шупту объектилерни кыска хуусаа иштинде хынап, байдалын демдеглеп, албан черлериниң хереглел картазын тургузар. Социал албан черлериниң хереглелдерин хандырар аргаларны база дөстерни тывар. 
Тываның Баштыңының даалгазы езугаар, ведомстволар аразының бөлүүнче Күш-ажыл, Кадык камгалал, Өөредилге, Культура, Спорт, Чылыг болгаш энергетика, Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый, Көдээ ажыл-агый, Харылзаа яамыларының төлээлерин киирер. Муниципалдыг тургузуглардан болгаш Дээди Хуралдан коллегаларын ооң ажылынче хаара тудар. 
Тываның Баштыңы социал албан черлериниң дузалал ажыл-агыйларын организастаарынга дузаны кадарын дааскан. «Чамдык кижилерниң идепкейи-биле ол ажыл чоруп турар, амыдыралдың берге байдалынга таварышкан кижилер албан чериниң столунга огородтан азы минифермадан чаа продуктулар чытсын дээш, ол эгелээшкинни тускай шиитпир-биле быжыглаар херек. Ол арга-удружалганы уруглар албан черлеринче база нептередип болур” – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.
Кызылдың хоочуннар болгаш инвалидтер бажың-интернады күрүнениң бюджет албан черинге чораан соонда, социал объектилерни хынаар дугайында бодал тыптып келгенин республиканың удуртукчузу чугаалаан. «Арыг-силиг-даа болза, хүн бүрүде херек дыка хөй чүүлдер шагда эргижирей бергени көскү. Ында чурттап турар кижилерге чаа баян, шыдыраа дээн ышкаш, столга ойнаар оюннар садып бериптер болза, яамы ядарай бербес боор” – деп, Шолбан Кара-оол эскериин дамчыткан.

Возврат к списку