Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалында көдээ ажыл-агый рыноктарын тудуп турар

Тываның найысылалында көдээ ажыл-агый рыноктарын тудуп турар 04.02.2020
ТР-ниң фермер бизнезин болгаш көдээ ажыл-агый кооперативтерин хөгжүдер коммерцияга хамаарышпас фонд Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының деткимчези-биле Кызылдың чөөн болгаш оң талакы микрорайоннар девискээринде хааглыг көдээ ажыл-агый рыноктарын тудуп турар. 
Республиканың бүгү булуңнарындан малчыннар боттарының продукциязын аңаа садып-саарар болгаш, көдээ ажыл-агый продукциязының бүдүрүкчүлеринден шынарлыг бараанны дорт садып алыр арга тургустунар. 
Ол рыноктарны тудуп турарының сорулгазы – мөлчүкчү садыгжылар киржилгези чокка, көдээ бүдүрүкчүлер бодунуң бүдүргенин аъш-чемин садар арганы оларга хандырары деп, фонд тайылбырны берген. Чүге дизе, мөлчүкчү садыгжылар малчыннардан эътти чиик өртекке садып алгаш, ону үш катап аар өртекке саарып турарлар. 
Садыгланыр черлерни көдээ ажыл-агый кооперативтериниң, фермер ажыл-агыйларының болгаш өске-даа бүдүрүкчү каттыжыышкыннарның хереглели езугаар хуваар. Фонд садып турар болгаш садып алыр талага таарымчалыг өртекти тургузар. 
Кызыл хоорай мэриязы хоорайның аңгы-аңгы талаларын хаара тудуп, хөй-ниити транспорту халып турар чер участоктарынга рыноктарны тудар кылдыр тускайлаан. Объектилерниң тудуу чазын доостур ужурлуг. 
Оон аңгыда, бодунуң бараанын садып шыдавас малчыннар ында шалыңныг ажылдыг садыгжының ачы-дузазын ап болур кылдыр ажылды организастаар. 
Чаа рынокка садыгланыр чер алыр күзелдиг көдээ бүдүрүкчүлер кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелелинче азы Тыва Республиканың фермер бизнезин болгаш көдээ ажыл-агый кооперативтерин хөгжүдер коммерцияга хамаарышпас фондуже чагыгны киирип болур. Фондунуң адрези: Кызыл хоорай, Московская кудумчузу, бажың 2, а корпус, офис 204 (Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы). Телефону: 8 (39422) 2-62-26, е-mail: fond17msx@mail.ru

Возврат к списку