Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республиканың малчыннары мал оолдаашкынынга белеткенип турар

Республиканың малчыннары мал оолдаашкынынга белеткенип турар 31.01.2020
Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызының берген медээзи-биле алырга, кыш чымчак болганындан, мал кыштаглаашкыны онча-менди эрттип турар.  
Ындыг болзажок январьның сөөлгү он хонуунда чамдык кожууннарга үзүктел чок хар чагганындан, малчын коданнарже аргыжылга нарыыдаан. Бии-Хем, Эрзин (Качык), Каа-Хем, Кызыл (Черби, Кара-Хаак) кожууннарда харның кылыны 35-40 сантиметр четкенинден, онза хыналдада. А Мөңгүн-Тайга кожууннуң чамдык черлеринде хар чартык метр чедер деп барган. Кожуун чагыргазы Кара-Белдир деп черде – 4, Куу-Дагда – 2, Ак-Хөл-Оожунде – 1, Суглуг-Ойда – 1, Каргы-Бажында – 3, Дестиг-Кара-Сугда – 3 кышкы турлагларже оруктарны аштаары-биле бүгү-ла күштерни мөөңнээн. 
 Мал ажылдыгларның ам бир чымыштыг үези – мал оолдаашкынынга белеткелди күштелдирген. Бо чылын 677,1 муң баш шээр малдан 470 муң баш анай, хураганны камгалап алыр сорулга салдынган. Эрткен чылын, мал оолдаашкынының үезинде, Мөңгүн-Тайганың, Өвүрүнүң, Эрзинниң, Улуг-Хемниң, Тес-Хемниң, Каа-Хемниң, Чеди-Хөлдүң, Бии-Хемниң ажыл-агыйларынга 128 студент сакманчылап дузалашкан. Оларның эки эгелээшкинин уламчылап, эки турачы дузаны алыры-биле бо чылын база сакман ажылынче студентилерни кыйгырып турар.
 Республиканың көдээ ажыл-агый яамызы көдээ ишчилерге боттуг дузаны чедирип, малдың чаш төлүн чидириг чокка камгалап алыр дээш, сакман ажылын калбартыр дугайында шиитпирни хүлээп алган. 
Бо хүнде республиканың улуг көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелеринден сакман ажылынче сургуулдарны хаара тудуп бээр дилеглер киргенин яамы дыңнаткан. Тываның күрүне университединиң көдээ ажыл-агый факультединиң студентилерин, Тываның көдээ ажыл-агый техникумунуң, Балгазынның аграрлыг техникумунуң сургуулдарын сакман ажылдарын хаара тудар дугайында чугааны ол өөредилге черлериниң удуртукчулары-биле чоруткан. 
Бай-Тайга кожуунда “Бай-Тал” күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгези (4 кижини), Эрзин кожууннуң “Мандала” КБК (4 кижини), Өвүр кожууннуң “Адарган” КБК 20 сакманчыны дилээн.  
Эрзин кожууннуң “Бай-Хөл” КБК “Тываның көдээ ажыл-агый техникуму” өөредилге черинден 25, Балгазынның аграрлыг техникумундан 25 кижини хүлээп алыр дугуржулга чардынган. 
 ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының сүмелээни ёзугаар, кожуун чагыргалары чонну ажылга хаара тудар төптер таварыштыр ажыл чок хамаатыларны түр үениң сакман ажылдарынче хаара тудар дээш күш-ажыл керээлерин чарып эгелээн.

Возврат к списку