Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада муниципалиттерниң тудуг тудар дүрүмнерни болгаш нормаларны сагып турарын контрольга алыр

Тывада муниципалиттерниң тудуг тудар дүрүмнерни болгаш нормаларны сагып турарын контрольга алыр 23.01.2020
Тываның Тудуг яамызы 2020 чылдан эгелеп тудуг тударының хоойлужудулгазын сагып турарынга муниципалиттерни калбаа-биле хынап эгелээр. 
Республика чазаа тудуг ажыл-чорудулгазының дугайында хоойлужудулганы тус чер бот-башкарылга органнарының сагып турарын хынаар чурумну бадылаан. Хыналданың түңнелдери-биле чурум хажыкчыларынга прокурорнуң негелде хемчеглерин онаар. 
Тудуг тударының чурумнарын хөйү-биле хажыдып турары-биле, комплекстиг хөгжүлде планнарында девискээрлер тудуушкунунга мониторингини чорудары чугула деп, яамы дыңнаткан. Социал объектилерни, инженер инфраструктураны, чуртталга бажыңнарын тударын айыткан хоорай тудуунуң планнарында болгаш өске-даа эрге-хоойлу актыларында частырыглар-биле оларны тудуп эгелеп турар. Ол таварылгада тудугга чөпшээрел алыры бергедеп, чамдыкта тудугнуң чогуур документилери чок ийикпе, азы туттунган объектилерге хамаарыштыр чөпшээрел чок туттунган бе дээн дадагалзал ала чайгаар тургустунуп келир.
90 чылдар төнчүледир, 2000 чылдар эгезинде, ооң мурнунда эрге-чагырганың аазатпайындан туттунган Каа-Хем суурда бүдүн кварталды республикада ындыг хажыдыышкыннарның чижээнге киирип болур. Чер участогун шыйдырып, тудугга чөпшээрел албаан 800 ажыг хуу бажыңнар хоойлуга чөрүштүр туттунган. Чаа эрге-чагырга тудугларны хоойлужудар хемчеглерни ап, микрорайоннуң электрофикация айтырыгларын шиитпирлеп, оруктарны болгаш өске-даа инфраструктураны туткан. 
Муниципалитеттерже планныг болгаш пландан дашкаар хыналданы чорударын чурумда айыткан. Хынап келгеннер бир дугаарында, муниципалдыг эрге-хоойлу актыларының тудуг ажыл-чорудулгазының дугайында хоойлужудулгага дүгжүп турарын, база чер участоктарынга тудуг планнарын, черни ажыглаарының база тудуг тударының чурумнарын, девискээр планнаашкынының документилер белеткелин база бадыткалын сагып көргенин хынаар. 
Тудуг тударының чурумун муниципалдыг деңнелде сагып эгелээр болза, тудуг организацияларының ажыл-чорудулгазы элээн чиигедип, административтиг артык шаптараазыннардан чайлап, хээлиленир чоруктан база өске-даа таарымча чок чүүлдерден камгалалдыг апаар деп, ТР-ниң Тудуг яамызы санап турар.

Возврат к списку